Основни оповестявания във финансовите отчети на пенсионноосигурителните предприятия, на база "Пенсионноосигурителен институт” АД


Категория на документа: Икономика


Пенсионноосигурителното дружество в качеството си на отделно юридическо лице изготвя различни видове отчети,ориентирани съответно към външните и вътрешните потребители.
В съответствие с изискванията на МСС1 Представяне на финансови отчети пенсионноосигурителните дружества следва да изготвят отчети със следните съставни части:
* Отчет за финансовото състояние
* Отчет за всеобхватният доход
* Отчет за паричните потоци
* Отчет за промените в собственият капитал

В приложението към Годишния финансов отчет се оповестяват:

информация за движението на паричните средства на осигурените лица в пенсионния фонд;

всякаква друга информация, изисквана от Държавната агенция за осигурителен надзор към Министерския съвет

формата и съдържанието на приложението към годишния финансов отчет се определят от министъра на финансите по предложение на председателя на Държавната агенция за осигурителен надзор към Министерския съвет.

В пенсионноосигурителното дружество се отчитат като приходи:начислените такси и удръжките в полза на дружеството, предвидени по закон и конкретизирани в правилниците на управляваните от него пенсионни фондове; приходите от управление на собствени активи. Сумите за пенсионните резерви се отчитат като други разходи в пенсионноосигурителното дружество и се представят в счетоводния баланс в статия "Специализирани резерви". За издадените поименни безналични акции с право на един глас се води аналитично отчитане. Когато пенсионноосигурителното дружество покрие недостиг на средства по индивидуалните партиди на членовете на пенсионния фонд, недостигът се отразява като намаление на специализираните резерви и като задължение към пенсионния фонд. При недостиг на тези резерви разликата се отразява като непокрита загуба. Неизплатените пенсии на членовете на пенсионния фонд или на техните наследници се отчитат от пенсионноосигурителното дружество като вземане от пенсионния фонд и като пенсионен резерв или задължение към бюджета в съответствие с изискванията на нормативен акт.
Относно основните оповестявания във финансовите отчети съм използвала за база данни публикуваните към 31 декември 2012г. финансови отчети от "Пенсионноосигурителен институт" АД, гр. София.
"Пенсионноосигурителен институт" АД е регистрирано в Търговския регистър на 24.04.2008 г. с ЕИК 200098313. Дружеството не се ограничава със срок.
В съответствие с действащата нормативна уредба допълнително пенсионно осигуряване като основна дейност могат да извършват само акционерни дружества, лицензирани от Комисията за финансов надзор /КФН/. "Пенсионноосигурителен институт" АД притежава лицензия № 03 -ПОД от 28.02.2008 г.
Съгласно лицензията дружеството създаде:
• Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт", Професионален
пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" и
• Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт", получили разрешения
за управление съответно с решения № 1098 - УПФ/25.08.2008 г., № 1099 - ППФ/25.08.2008 г. и
№ 1100 - ДПФ/25.08.2008 г. от заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление
"Осигурителен надзор". Същите бяха регистрирани и вписани на 16.09.2008 г. в Софийския
градски съд."
Пенсионноосигурителен институт" АД води своето текущо счетоводство и изготвя
финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Международните стандарти за
финансови отчети (МСФО). Към 31.12.2012 г. МСФО включват Международните счетоводни стандарти (МСС) и тълкуванията на Постоянния комитет за разяснения (ПКР), одобрени от Комитета по международни счетоводни стандарти (КМСС) и Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) и тълкуванията на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС), които ефективно са в сила от 01.01.2012 г. и са приети от Комисията на Европейския съюз.

"Пенсионноосигурителен институт" АД се е съобразило с всички стандарти и разяснения,които са приложими към неговата дейност към датата на изготвянето на настоящия финансов отчет.
Настоящият финансов отчет се изготвя при спазване принципа на историческата цена, освен в случаите на извършена преоценка на земи и сгради, финансови активи на разположение за продажба и финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата. При изготвянето на финансовите отчети съответствие с МСФО са използвани счетоводни оценки. Елементите на финансовите отчети, чието представяне изисква по-висока степен на субективна преценка или сложност, както и тези елементи, за които предположенията и оценките имат значително влияние върху финансовите отчети като цяло, са отделно оповестени.

Годишният финансов отчет за 2012 г. е изготвен при спазване на счетоводните принципи за текущо начисляване и действащо предприятие, предимство на съдържанието пред формата,предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите, запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период, документална обоснованост.Финансовото състояние на предприятието показва, че то поддържа стойността на собствения си капитал и разполага с достатъчни активи, които да покрият задълженията. Задълженията са текущи. Предвижданията и преценките на Дружеството, след взети под внимание възможни промени в начина на извършване на пенсионноосигурителна дейност показват, че Дружеството би било способно да оперира в границите на своите текущи финанси.

"Пенсионноосигурителен институт" АД е избрало първият метод МСС1 Предоставяне на финансови отчети : да представи разграничено текущите от нетекущите активи и пасиви в баланса ,което помага за определяне на ликвидността и платежоспособността на пенсионноосигурителните дружества.

Нови и променени МСФО, приложими за финансовата 2012 година:

МСС 1 Представяне на финансови отчети (Изменение) - Представяне на позициите в
другия всеобхватен доход
Изменението влиза в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2012 г.
Измененията в МСС 1 променят групирането на позициите, представени в Отчета за
всеобхватния доход с ново наименование Отчет за печалбата или загубата и другия
всеобхватен доход. Позициите, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата в определен момент в бъдещето , следва да се представят отделно от
позициите, които никога няма да бъдат рекласифицирани. Изменението засяга
единствено представянето и не оказва влияние върху финансовото състояние или
резултати от дейността на дружеството. Това изменение е прието от ЕС.

МСС 12 Данъци върху доходите (Изменение) - Възстановяване на базови активиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни оповестявания във финансовите отчети на пенсионноосигурителните предприятия, на база "Пенсионноосигурителен институт” АД 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.