Основни моменти в правилник за дейността "Връзки с обществеността"


Категория на документа: Икономика


9.Основни моменти в Правилник за дейността "Връзки с обществеността" в МО и БА. Дейността ВО е управленска функция на ръководството на МО, ГЩ и командирите. Основната цел е постигане на разбиране и доверие към решенията по осъществяване на военната политика, както на държавното ръководство, така и към ръководството на МО и БА. Основните задачи на ВО включват повишаване на обществения престиж на военната служба и укрепване на доверието в БА, издигане на мотивацията и готовността на л.с. за изпълнение на задачите стоящи пред БА, издигане на международния авторитет на МО и БА, като надеждни партньори в укрепването на мира и др. Основните пр-пи на ВО са: навременност, точност, недопустимост на партийна пропаганда, достъпност до И за армията при спазване на ЗЗКИ, обвързаност на ВО с конкретните задачи на военните формирования и др. Функционалните области на ВО са 1.Обществена И- процес на предоставяне на несекретна И за дейността на МО на средствата за масова И. 2. Вътрешна И- поддържане на устойчива комуникация м/у ръководството на МО,ГЩ и командирите и техните подчинени. 3. ВО- взаимодействие на МО и БА с представители на местната власт, с ВУЗ, училища и др. Общото ръководство на ВО се осъществява от Министъра на отбраната. Той определя приоритетите на информационната политика на МО, лично участва в мероприятията по ВО на МО и ГЩ, издава заповеди, указания и утвърждава правилници регламентиращи организирането на ВО в МО и БА и др. Н-ка на ГЩ на БА ръководи изпълнението на плановете и програмите на ВО на МО в БА като: организира подбора и квалификацията на офицерите за звената п ВО в БА; организира обучението на офицерския състав на БА по въпросите на ВО; лично участва в мероприятия по ВО на МО и ГЩ и др. Отдела ВО-МО, е орган на Министъра на отбраната за ръководство за ВО на МО и БА. Ръководителят на отдела е говорител на МО. Звеното за ВО - ГЩ е орган на началника на ГЩ за организацията на ВО в БА. Н-ка на звеното за ВО е говорител на ГЩ на БА. Органите за ВО планират дейността си в съответствие с определените от Министъра на отбраната основни направления на информационната политика и годишните указания за ВО. Органите за ВО разработват годишни и месечни планове за своята дейност. И за дейността на МО и ГЩ се предоставя на СМИ от Министъра на отбраната,началника на ГЩ, членовете на политическия кабинет и чрез отдел ВО-МО. Писмените съобщения за СМИ , отнасящи се до дейността на МО и управленията на ГЩ се предоставят на медиите от отдел ВО-МО. Медийните изяви се провеждат след задължителна предварителна подготовка. Тази подготовка, на ръководния състав от МО и ГЩ се провежда от отдел ВО-МО от, заедно с отдел ВО-ГЩ. Звената за ВО периодично изпращат И за състоянието на ВО. На новоназначените военни служители за ВО при възможност се осигурява обучение. Отчетът и съхранението на техническите средства за информационна и културна дейност, трябва да съответства с Наставлението на отчета на материалните средства в БА. Снемането от отчет, както и бракуването пък, трябва да отговарят на Инструкцията за извършване на бракуване и унищожение на въоръжение, техника и имущества в БА. Дейностите на звената по ВО ръководят изпълнението на плановете и програмите за ВО в подчинените им структури, отговарят за повишаване квалификацията на служителите по ВО, съгласуват публичните и медийните си изяви с непосредствените си командири, следят рубриките в интернет страницата на МО и предоставят актуална И за тях, осигуряват финансово материално и технически дейността по ВО, участват лично в мероприятията по ВО в подчинените им структури и др.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни моменти в правилник за дейността "Връзки с обществеността" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.