Основни макроикономически измерители. Подходи за изчисляване на БВП


Категория на документа: ИкономикаТърговските банки като елемент на банковата система осъществяват пряката връзка с и между стопанските агенти. Те съхраняват излишните пари, предлагат кредити и консултантски услуги, както и други банкови услуги свързани с тяхната дейност. Те стриктно се ръководят от принципите на доходност, ликвидност и сигурност. Те разполагат с оперативна свобода съобразно нормативната уредба и регламентите от страна на централната банка.

Активите на всяка една търговска банка се групират в следните групи:
- Налични средства приравнени към тях;
- Инвестиции в ценни книжа;
- Кредити;
- Недвижимо имущество.

Кредитните финансови институции могат да се разглеждат като посредник между кредитодатели и заемополучатели. С тяхно съдействие се постига намаляване на трансакционните разходи при финансовите сделки.

От позицията на макроикономиката функциите на кредитните институции се заключава в обслужването на пазари на капитали. Чрез тях частните спестявания се превръщат в инвестиции.

Депозитните институции представляват посредници приемащи депозити от ЮЛ и ФЛ, и отпускащи кредити при определени условия.

Инвестиционните посредници подпомагат обслужването и отпускането на инвестиции, извършват консултантска дейност и създават предпоставки за по-висок икономически растеж.
Тема 15 Фискална политика. Същност и основни инструменти.

Фискалната политика е държавна икономическа политика, провеждана от правителството. Основни инструменти на тази политика са измененията в правителствените разходи, трансферните плащания и данъците.

Материална основа на фискалната политика е съсредоточаване на значителни части от финансовите ресурси в ръцете на държавата. по конкретно държавата установява данъчно облагане и бюджетни разходи, които да съдействат за изглаждане на колебанията в икономическия цикъл, за поддържане на високо равнище на заетост и за постигане на стабилно равнище на цените.

Чрез инструментите на бюджетната политика - държавните покупки, данъците и трансферните плащания, правителството може да оказва влияние върху равнището и структурата на дохода, разпределението на БНП, равнището на цените и заетостта като цяло. В зависимост от степента на участие на държавата различаваме:
- дискреционна /целенасочена/ - свежда се до целенасоченото използване на правителствените разходи и данъците за постигане на определено равновесно равнище на производството, поддържане на пълна заетост и контрол върху инфлацията. Държавата използва различни средства за осъществяване на дискреционна фискална политика. Основни са: обществени инвестиционни програми; програми за наемане на безработни; изменения на разходите за социални нужди, промени в данъчното облагане и др.
- недискреционна /автоматична/ фискална политика - осъществява се без пряката намеса на държавата чрез действието на предварително изградени от нея механизми, насочени към компенсиране на отклоненията та икономическия цикъл и поддържане на стабилност в икономическата система.

Съвременната фискална политика е антициклична. Това е политика, която има тенденция да предвижва икономиката в направление, противоположно на посоката, в която я тласкат цикличните колебания.

Тема 16 Държавен бюджет и платежен баланс.

Държавният бюджет е основен финансов план за образуване и изразходване на общодържавния паричен фонд. Той се явява централно звено във финансовата система на всяка държава. Представлява специфична макроикономическа категория в която намират израз множество променливи величини.

Държавният бюджет е финансова основа на икономическата политика на държавата. Преразпределението на националния доход чрез държавния бюджет позволява на държавата да се намесва активно, както в икономическия живот на страната, така и в международните икономически отношения.

При съставяне на държавния бюджет е необходимо да се спазват определени принципи, по-важни от които са: публичност; реалност и точност; специализация на бюджета; универсалност.

При макроикономическата характеристика на държавния бюджет е необходимо да се прави разлика между първичен и общ баланс. Първичният баланс се получава като разлика между бюджетни приходи и разходи, без разходите за обслужване на държавния дълг, а общият баланс включва всички задължения на държавния бюджет, направени през съответната година.

Излишъкът или дефицитът в бюджета зависят от съотношението между приходната и разходната страна на бюджета.

Приходната част се формира от различни източници:
- Корпоративни данъци;
- Данъци върху личния доход;
- Такси;
- Акцизи и др.

Разходната част на бюджета включва разходите за :
- Отбрана и сигурност;
- Образование и здравеопазване;
- Социално осигуряване и др.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни макроикономически измерители. Подходи за изчисляване на БВП 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.