Основни макроикономически измерители. Подходи за изчисляване на БВП


Категория на документа: Икономика


Съвкупното предлагане е общото количество стоки и услуги, което фирмите произвеждат и предлагат при всяко едно равнище на цените.

Съвкупното предлагане е необходимо да се разглежда в краткосрочен и дългосрочен период. В краткосрочен период кривата е възходяща в резултат на покачващото се равнище на цените.

При равни други условия фирмите са склонни да произвеждат по-големи количества при очаквано нарастване равнището на цените.

Има три ситуации, при които:
• Производителите очакват повишение на равнището на цените;
• Производителите очакват понижаване на равнището на цените;
• Не очакват промяна.

Факторите на съвкупно предлагане са:
• Величина на работната сила;
• Образователен ценз на заетите;
• Видове материално стимулиране;
• Ниво на използвани технологии;
• Структура на брутния вътрешен продукт;
• Климатични условия.

В дългосрочен период са налице възможности за промяна на всички фактори на производство, в резултат на което техните цени са гъвкави и отразяват измененията, които настъпват в равнището на цените.

В дългосрочен период кривата на съвкупно предлагане приема формата на вертикална права, т.е. потенциалният брутен вътрешен продукт в дългосрочен период е равен на реалния брутен вътрешен продукт. При нарастване на потенциалното производство кривата се измества надясно, а при увеличаване на издръжките, се измества нагоре.

Тема 9 Икономически цикли. Причини за цикличното развитие

Икономическите цикли са движение от едно към друго състояние на икономиката, което води до позитивни и негативни изменения в основните икономически характеристики - брутен вътрешен продукт, равнище на инфлация и безработица, инвестиции, лихвен процент, доходи, печалба.

Видовете икономически цикли са:
- Сезонни;
- Краткосрочни - до 1 година;
- Цикли на Кичън - 3-3,5 години;
- Цикли на Жюглар - най-ясно са изразени измененията в основните характеристики и обхващат всички отрасли на икономиката;
- Дълга вълна - Кондратиев - открива, че наред със средните цикли, в световната конюнктура се наблюдават значително по-дълги цикли, състоящи се от две фази - възходяща и низходяща.
- Цикли на Кузнец - продължителност около 25 години

Най-важната фаза на икономическият цикъл е т.нар. "бизнес цикъл". Той отразява особеностите в развитието на икономиката от една криза до друга, като продължителността варира от няколко години. За развитието на икономиката в даден бизнес-цикъл (БЦ) се съди по няколко основни макроикономически показатели:

1. Брой на заетите в промишлеността и селското стопанство

2. Брой безработни

3. БВП по съпоставими цени

4. Равнище на цените на едро

5. Индекс на цените на едро

6. Обем на продажби на дребно

7. Размер на стоковите запаси
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни макроикономически измерители. Подходи за изчисляване на БВП 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.