Основни макроикономически измерители. Подходи за изчисляване на БВП


Категория на документа: Икономика


Тема 6 Макроикономическо равновесие - кейнсиянски модел.

Макроикономическото равновесие представлява цялостното равновесие на икономиката, което отразява балансирането между продуктите, които производителите ще продават, и потребителите ще купуват. То е налице когато се формират следните общоикономически равенства: производството равно на потреблението, производството равно на платежоспособното търсене, приходите равни на разходите, факторните доходи равни на съвкупните разходи. Проблемът за макроравновесието е един от най - сложните в икономическата теория и практика. В съвременното развитие се очертават три модела за неговото постигане: Класически; Кейнсиянски; Монетаристски

Според Кейнс слабостите в класическия модел са следните:
* Необходимо е да се въздейства върху съвкупното търсене, а не върху съвкупното предлагане;
* Пазарната система не може да гарантира автоматично равновесие между съвкупното търсене и съвкупното предлагане при пълно натоварване на ресурсите;
* Няма достатъчно основание, че лихвения процент осигурява необходимото съответствие между инвестициите и спестяванията.

На базата на тези недостатъци Кейнс смята, че за да функционира нормално дадено стопанство е необходимо пазарният механизъм да бъде допълван и коригиран чрез намеса от страна на държавата.

Макроикономическият модел на Кейнс се основава на следното:
* Икономически е необходимо да се разглежда в краткосрочен период;
* В краткосрочен период цените на факторите на производство не са достатъчно гъвкави, за да успеят да адаптират икономиката в краткосрочен период;
* В своите икономически действия и решения стопанските субекти се ръководят и от психологически фактори;
* Необходимо е да се въздейства върху съвкупното търсене.

Опростеният модел на Кейнс има следния вид: Y /съвкупен доход/ = C/потребление/ + I /инвестиции/.

На базата на този модел могат да се формулират и следните сценарии, свързани с отделните бази на бизнес цикъла.
1. Икономиката функционира в условия на икономически спад. По време на криза и икономически спад са налице частична заетост и непълно натоварване на производствените мощности, в резултат на което фактическото производство е по-ниско от реалното.
2. Икономиката функционира в условията на икономически подем - налице е свръх заетост, т.е. фактическия обем е по-голям от потенциалния;
3. Икономиката функционира в условия на пълна заетост, което се приема като оптимално икономическо състояние. При тази ситуация липсва инфлация и безработица.

Според Кейнс в националното стопанство отсъстват достатъчно силни фактори, които да го поддържат в оптималното му състояние.

Тема 7 Съвкупно търсене. Крива на съвкупното търсене.

Съвкупното търсене изразява реалното количество стоки и услуги, които домакинствата, фирмите, правителството и чуждестранните потребители са склонни да закупят при всякакво равнище на цените, т.нар. пазарни агенти. Кривата на съвкупното търсене представлява хоризонтален сбор от кривите на отделните пазарни агенти. Тя е насочена надясно и надолу подобно на индивидуалната крива на търсене. Различията между кривата на съвкупното търсене и индивидуалното търсене са резултат от факторите, които определят техния наклон и посока. Наклонът и посоката на кривата на индивидуалното търсене са резултат от действието на ефекта на дохода и ефекта на заместване. А при кривата на съвкупното търсене са:
* Ефекта на богатството;
* Повишаване общото равнище на стоките от вътрешно производство;
* Разширеното търсене на пари от стопанските агенти при увеличение общото равнище на цените.
Факторите, които влияят върху измененията на кривата на съвкупното търсене са:
* Лихвен процент;
* Величина на валутния курс;
* Величина на инфлацията;
* Очаквана печалба;
* Количество на парите;
* Правителствени поръчки;
* Промени в данъчното законодателство;
* Доходи на чуждестранните граждани;
* Величина на социалните трансфери.

При промяна във величината на дохода, освен количествени настъпват и качествени изменения.
1. При нарастване абсолютния размер на доходите е налице нарастване на абсолютния размер на разходите за стоки от първа необходимост. Но техния дял в общия размер на разходите има тенденция към намаляване;
2. При нарастване на дохода нараства относителния дял на разходи за услуги над този за материални блага;
3. При нарастване на дохода нараства и абсолютния дял на разходите за краткосрочни предмети за потребление при намаляване на относителния им дял в общите разходи.
4. Нарастване на относителния дял на разходите за нехранителни стоки спрямо този за хранителните.

Тема 8 Съвкупно предлагане. Форми на кривата на съвкупното предлагане.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни макроикономически измерители. Подходи за изчисляване на БВП 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.