Основни макроикономически измерители. Подходи за изчисляване на БВП


Категория на документа: Икономика


- За постигане на икономическо равновесие на макро ниво водеща роля играе съвкупното търсене;

Характерно за Кейнсиянският модел е разбирането, че величината на инвестиционно търсене зависи само от величината на лихвения процент, а не зависи от величината на съвкупния доход.

При моделът на Кейнс икономиката е в равновесие, когато потокът от доходи, натрупан от производството на стоки и услуги е на равнището на разходите, които са достатъчни, за да бъдат закупени тези стоки.

Тема 4 Състав и структура на съвкупните разходи. Потребление и спестяване.

Разходите на домакинствата, разходите на правителството, разходите на частните инвеститори и чистият експорт образуват съвкупните разходи.

Разходите за потребление са разходите, които домакинствата правят за покупка на материални блага и услуги. Разходите на домакинствата зависят от обема на разполагаемия доход. Домакинствата използват разполагаемия доход по две предназначения: за потребление и за спестяване. Следователно потреблението ще зависи не само от размера на дохода, но и от това как домакинствата ще го разпределят. Според Кейнс, когато разполагаемият доход нараства разходите за текущо потребление нарастват с по - бавни темпове от тези на дохода, т.е. с нарастване на разполагаемият доход, средната склонност към потребление ще намалява. Когато доходът расте, потреблението също расте, но по-бавно. Това важи и за спестяванията.

Размерът на разполагаемия доход, който се формира, въз основа на личните доходи коригирани с личните данъци и трансферните плащания е с най - голямо значение за величината на потреблението. За измерване на връзката между разполагаемия доход, потреблението и спестяванията има четири показателя:
* Средна склонност към потребление - изразява отношението между величината на потреблението и разполагаемият доход;
* Средна склонност към спестяване - показва отношението между величината на спестяването и величината на разполагаемия доход;
* Пределна склонност към потребление - изразява отношението между измененията на потреблението спрямо измененията в разполагаемия доход.
* Пределна склонност към спестяване - изразява изменението във величината на разполагаемия доход.

Освен дохода, другите фактори, които влияят върху разходите за потребление са равнището на цените, лихвения процент, промените в: богатството на домакинствата (обикновено те са плавни в продължение на жизненият цикъл на индивида, но се случват и неочаквани събития, в резултат на които богатството рязко нараства или намалява) очакванията на потребителите за бъдещите доходи (по-високи доходи - потреблението расте и обратно. Ако има очакване за дефицит, дефицит на стоки или инфлация потреблението също расте), задлъжнялостта на домакинствата и данъците. Те изместват нагоре или надолу цялата функция на потреблението. Промяната в равнището на цените влияе чрез покупателната сила на парите. При повишаване на равнището на цените намалява покупателната сила, а от тук и търсенето на стоки и услуги, а при понижаването му - търсенето се увеличава. Затова повишаването на средното равнище на цените, при равни други условия, намалява разходите за потребление, а намаляването му - ги увеличава.

Закономерностите свързани с функцията на потребление и спестяване, според Кейнсиянската теория са:
1. Ако спестяването не е равно на инвестициите настъпва инфлация, безработица и стегнация.
2. За краткосрочен период пределната норма на потребление и спестяване е стабилна за всяко едно ниво.
3. За дългосрочен период пределната норма на потребление спада с увеличаване на дохода;

Тема 5 Разходи за инвестиции. Други елементи на съвкупните разходи. Обобщаваща функция на съвкупните разходи.

Когато говорим за инвестиции като компонент на съвкупните разходи става дума за брутни, частни, вътрешни инвестиции. Инвестициите - това са вложения в дълготрайни активи във вид на основен капитал + попълване на материалните запаси, които съвместно с основния капитал носят потребителска изгода в бъдеще.

Инвестиционните разходи са разходите, които фирмите правят за покупка на крайни стоки и услуги. Важна функция на инвестициите е, че те увеличават запасите от капитал, което повишава производствените възможности на икономиката и е фактор на икономически растеж. Върху обема на инвестициите оказват влияние множество фактори. Сред тях са два особено важни - равнището на дохода и реалният лихвен процент.

Разграничаваме две основни групи инвестиции:
- Капиталови стоки, представляващи дълготрайни материални активи;
- Инвестиционни запаси - суровини и непродадена готова продукция.

Тъй като капиталовите стоки са блага за дълготрайна употреба в процеса на тяхната употреба е налице и голямо изхабяване, амортизиране. От тази гл.т. инвестициите биват брутни или нетни /чисти/. Нетни са инвестициите равни на брутните минус амортизациите, а брутните инвестиции се равняват на годишните амортизации + чистите инвестиции, имащи за източник печалбата на фирмата Въздействието на инвестициите върху националната икономика определят и направленията, върху които те са насочени:
* Инвестиции за възстановяване на основния капитал;
* Инвестиции за прираст на капитала;
* Инвестиции за увеличаване капацитета и производството на фирмите;
* Инвестиции за експанзия и за защита;
* Инвестиции с производствено и финансово предназначение;
* Инвестиции с материален и човешки фактор.
* Инвестиции за стратегически и тактически цели.

Инвестициите нямат толкова голям дял в съвкупните разходи, както разходите за потребление, но значението им за създаването на работни места и за икономическия растеж е изключително голям.

Друг елемент на съвкупните разходи са държавните разходи. Те са от съществено значение за развитието на икономиката и се разграничават в три групи:
- Според това дали осигуряват устойчив икономически процес /отбрана и сигурност на страната/ или се проявяват извънредно в извънредна ситуация биват: постоянни и извънредни разходи .
- Според очаквания икономически ефект биват: производителни и непроизводителни, рентабилни и нерентабилни, пряко производителни и косвено производителни;
- Според това дали публичните разходи са за финансиращата институция за задоволяване на собствени потребности, и за разходите на други публичноправни институции - трансферни разходи.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни макроикономически измерители. Подходи за изчисляване на БВП 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.