Основни макроикономически измерители. Подходи за изчисляване на БВП


Категория на документа: Икономика


Тема 1 и Тема 2 Основни макроикономически измерители. Подходи за изчисляване на БВП.

Във всеки един конкретен период от време, националното стопанство произвежда стоки и услуги, т.е. във всеки отрязък от време е налице определен обем произведена продукция. Сумата от всички произведени блага за определен период от време формира величината на съвкупния обществен продукт /СОП/. Тази продукция може да се разглежда в стойностен или натурално - веществен вид, следователно СОП може да се разглежда в две форми: стойностно - парична и натурално - вещева. Посочената същност на СОП, предопределя редица недостатъци на тоз макроикономически показател:

1. Не отчита размера на нематериалните продукти
2. Не дава точна информация за развитието на икономиката
3. Не дава реална представа за темповете на икономически растеж
4. Не отчита съществуващите противоречия, между стойностния и натурално - веществения обем на производство.
5. Завишава крайния резултат чрез т.н. повторно броене.

Разясняването на понятието "повторно броене" изисква да разгледаме две допълнителни понятия - междинен продукт и краен продукт.

Под "междинен продукт" се разглеждат всички материални блага, които са необходими за производството на други блага.

По своята същност "крайния продукт" са блага в завършен вид, предоставени на обществото за лично ползване. От своя страна той може да бъде разделен на брутен и нетен в зависимост от това дали включваме при неговата оценка амортизацията или не.

Един от основните макроикономически показатели Брутен Национален Продукт /БНП/ - общата пазарна стойност на всички стоки и услуги за крайно потребление, произведени от дадена икономика в продължение на една година с национални ресурси. БНП се формира от произведените крайни блага в рамките на периода, а не от реализираните на пазара. При определяне на стоките за крайно потребление се изключват всички междинни продукти, което означава, че БНП изразява само добавената стойност за производството на стоките. БНП притежава редица специфични характеристики. В неговия размер на се включват редица финансови операции:
1. Покупко - продажба на фондовите борси;
2. Покупко - продажба на ДЦК;
3. Стоки произведени от чужди фирми в страната.
Брутен Вътрешен Продукт /БВП/ - е общата пазарна стойност на всички стоки и услуги произведени в рамките на една година в рамките на националната икономика, без значение, чия е собствеността върху производствените мощности.

Както при БНП и при БВП се включва стойността само на крайния продукт. Спецификата на този показател е, че той не отчита внесените отвън стоки и услуги, т.е. той дава оценка само за чистата вътрешно - икономическа активност.

Съществената разлика между БНП и БВП се основава на признака "собственост" и "територия". В този аспект БНП включва всички стоки и услуги, произведени в рамките на една година с национални ресурси независимо дали производството е извършено в рамките на страната. За разлика от него, БВП е сбор от стойността на всички крайни стоки и услуги произведени единствено в рамките на националната територия, независимо чия собственост са фирмите производителки, национална или чижда.

В зависимост от цените които използваме, за да изчислим БВП от настояща или предходна година, той бива номинален или реален.
Номинален БВП - продуктът изразен по цени от текущата година.
Реален БВП - изразява динамиката на произведените блага след премахване изменението в цените през анализираните години. За да се отстрани това влияние, е необходимо използването на т.н. имплицитен дефлатор.

Имплицитен дефлатор - по своята същност той представлява ценови индекс за текущата година, изчислен по отношение на определена базисна година. Той изразява процентното нарастване на цените през текущата в сравнение с базисната година.

Номинален БВП
Цинд = ------------------------------- * 100

Реален БВП

Подходи за измерване на БВП

Съществуват два подхода за определяне величината на БВП:
1. Разходен /продуктов/ - всичко, което се произвежда от една икономика е предназначено да задоволява потребностите на домакинствата, предприемачите и държавата и те изразходват своя доход именно за тези стоки и услуги. Сумата на техните разходи ще ни даде БВП, което означава, че при разходния подход, този показател се измерва като сума от съвкупните разходи на всички крайни потребители:
- разходи на домакинствата
- разходи на частните инвеститори
- разходи на правителството
- чист експорт
2. Ресурсно - доходен - величината на БВП се определя на базата на добавената стойност, като сума от факторни доходи:
- работна заплата
- лихва
- рента
- печалба
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни макроикономически измерители. Подходи за изчисляване на БВП 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.