Основни характеристики на пазарното стопанство


Категория на документа: Икономика


Съвършена нееластичност - при нея каквито и изменения да се извършват в цената, те не предизвикват промени в прдлаганото количество

И тук както при търсенето разграничаване следните видове еластичност:
> дъгова еластичност - измерва процентното изменение в предлаганото количество като реакция на процентното изменение на цената в един интервал от кривата на предлагането. Формулата изглежда така:
Esp=∆QQ1+Q22/∆PP1+P22

> точкова еластичност - измерва измененията в предлаганото количество като резултат от процентното изменение на цената в дадена точка от кривата на предлагането. Изчислява се по формулата:
Esp=∆QQ/∆PP

Фактори на еластичността на предлагането:
> мобилност на факторите - разбираме възможността на производствените фактори да бъдат привлечени от друга сфера, т.е. способността им да се движат между различните сфери и производства. По - висока мобилност на факторите, по - голяма еластичност на тяхното предлагане;
> поемане на риск - практиката показва, че колкото повече рискува предприемача, толкова по - голяма ще бъде еластичността на предлагането.
Как влияе времето върху еластичността:
> моментен период - за моментен период се счита периодът, в рамките на който производителите не са в състояние да реагират на измененията в търсенето и цените. Предлагането е фиксирано, еластичността е равна на "0". Равновесието между търсене и предлагане е нарушено и в този случай възтановяването е възможно само ако се повишат цените;
> краткосрочен период - интервал от време, в който поне един от факторите на производството остава непроменен. В краткосрочен план фирмите - производители имат възможност да се адаптират към състоянинието на пазара, като увеличат натоварването на мощностите, по - интензвно използват работната ръка, ресурсите и др. Времето обаче не е достатъчно за промени в технологията, оборудването, сградите и т.н. Еластичността на предлагането спрямо цената ще се увеличи;
> дългосрочен период - период, в който всички фактори на производство са променливи. Той е достатъчно дълъг, за да позволи на производителите да се адаптират към променените условия, като инвестират в нови технологии, съоражения, квалификация на работната сила и др. Еластичността на предлагането в зависимост от цената в дългосрочен период е по - голяма от еластичността в краткосрочен период. Изменението на цената е незначително при по - голямото количество на предлагане в отговор на повишеното търсене.
От изложеното по - горе могат да се направят следните изводи:
* първо - колкото е по - кратък разглеждания период, толкова е по - голямо влиянието на търсенето върху пазарното равновесие, а колкото този период е по - продължителен, толкова по - голямо значение придобиват въздействието на производствените разходи.
* второ - за възтановяване на нарушеното равновесие, решенията, които трябва да се вземат, трябва да бъдат съобразени с времето, необходимо за изменението на разходите за производство: моментното равновесие може да се поддържа с гъвкави цени; краткосрочното с интензивно използване на ресурсите, а дългосрочното с инвестиционна политика.

IV. Извод
Равновесието на пазара е съществено важно за развитието на една икономика. При наличие на дефицит, цените на стоките растат а предлаганото количество намалява. От това положение страдат потребителите, но почелят производителите. При наличието на излишък, цените спадат, но предлагането е по - голямо от търсенето. От тази ситуация страдат производителите, защото немогат да си възтановят разходите за производство. В тези две ситуации терябва да се намеси държавата. От социална гледна точка тя поражда изгода за някои определени професионално и социоални групи. От икономическа гледна точка държавната намеса в цените може да се оцени противоречиво.

Литература
1. Бойков Б., Кратка история на света, Пловдив 2001г
2. Сотирова Е., Принципи на микроикономиката, София, НБУ 2008г.
3. Георгиева К. , Микроикономикс, София,Инвест Кинов 1993г.
4. Златева Д., Обща икономическа тория, В. Търново,Абагар 2001г.
5. Манлиев Г., Въведение в икономиката, София, НБУ 1995г

1

 Оскъдността (ограничеността) на ресурсите по отношение на потребностите, доколкото тя се разглежда не като природно явление, а като социално - икономическа категория.

2

 Трудова теория за стойността - икономическа теория за стойността, според която стойността на стоките е относима към труда, необходим за тяхното произвеждане

3

 Теория на пределната полезност - пределна или маргинална полезност на стоките и услугите е полезността, придобита (или загубена) в процеса на увеличаване (или намаляване) на консумацията им

4

 Неценови детерминанти - извънценови фактори на търсенето

??

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни характеристики на пазарното стопанство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.