Основни характеристики на пазарното стопанство


Категория на документа: Икономика


където :
Edy
- коефициент на еластичност на търсенето на една стока спрямо изменението в потребителския доход;
∆Q
- изменение в търсенето количество;
∆Y
- изменение в дохода.

> кръстосана еластичност - еластичността на търсенето на една стока в зависимост от промените в цената на някаква друга стока се нарича кръстосана еластичност. Чрез коефициента на еластичност може да се запише следната формула:
Ea,b=∆Qa∆Pb
където:
Ea,b
- коефициент на еластичност на търсенето на стока а спрямо промените в цената на стока b
Qa
- изменение количеството на стока а
Pb
- изменение на цената на стока b

Ако коефициентът на еластичността е положителен, това означава че двете стоки са взаимнозаменяеми. Това означава, че изменението на цената и търсенето количество се извършва в една и съща посока. Ако коефициентът на кръстосаната еластичност е отрицателен, то стоките са взаимнозависими. Двете стоки са неутрални ако коефициентът на кръстосаната еластичност е нула.

4.2 Фактори на ценовата еластичност на търсенето
> заменяемост - продуктите, които имат добър заместител, като правило имат по - еластично търсене от такива, които нямат. Когато дадената стока има заместител, при повишаване на цената й хората ще започнат да търсят заместителя.
> допълващи се стоки - допълващите стоки, общо взето имат относително нееластично търсене. Пример: нека разгледаме класическия пример за маслото и бензина. Бензинът е основна стока, чието търсене е високоеластично, докато маслото е допълваща стока и търсенето му е сравнително ниско;
> относителен дял в дохода на потребителя - става въпрос за мястото, което стоката заема в нашия бюджет. Търсенето е по - еластично за стоки, които заемат по - голям процент от потребителския доход. Слабоеластични са тези стоки, които имат относително малък процентов дял в дохода.
> предмети от първа необходимост и луксозни стоки - предмети от първа необходимост като хляб, мляко, яйца, сирене и др. имат нееластично търсене. Така е, защото потребителите не могат да се лишат от жизненоважните за него продукти.
> факторът време - изменението на цените влияе върху търсенето във времето.Общото търсене расте с времето, което се обяснява с навиците на хората. И отново примера с бензина - когато цената на бензина се повиши, търсенето намалява, тъй като собствениците на коли се стремят да намалят разходите. След известно време те се приспособяват към новата цена и еластичността се повишава.

4.3. Ценова еластичност на предлагането
Ценова еластичност на предлагането се дефинира като отношение между процентното изменение на количеството на предлаганата стока и процентното изменение на нейната цена, при равни други условия. Коефициентът на еластичност на предлагането се измерва по формулата:
Esp=∆QsQ∆PP
където:
Esp
- коефициентът на еластичност на предлагането спрямо цената;
∆Qs
- изменение на предлаганото количество;
∆P
- изменение на цената;
Q,P
- баисни стойности на предлаганото количество и цена.

Eps е положителна величина, т.е. съгласно закона за предлагането повишението на цената води до увеличение на предлаганото количество. Той показва с какъв процент ще се измени предлаганото количество на продуктът, ако цената се повиши с един процент.
В зависимост от стойностите на коефициента на ценовата еластичност на предлагането разграничаване:
Eps > 1
Еластично предлагане, т.е. при увеличение на цената с един процент процентното предлагане на количеството е по - голямо;
Eps = 1
Единична еластичност - ако цената се е увеличила с един процент, следва че предлагането е нарастнало с един процент;
Eps < 1
Нееластично предлагане - при изменение на цената с един процент предлаганото количество се изменя с по - малко от 1%;
Eps = ∞
Съвършена еластичност - при най - малкото увеличение на цената предлаганото количество реагира бурно;
Eps = 0Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни характеристики на пазарното стопанство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.