Основни характеристики на пазарното стопанство


Категория на документа: Икономика


Излишък
Равновесие
Дефицит
Дефицит

Да предположим сега, че цената на стоката риба се понижи до 7 лева за килограм, то потребителите ще искат да закупят от нея 5 кг. Продавачите ще предложат само 1 кг., т.е. ще се получи дефицит (недостатък) от 4кг.
Фиг. 7 Пазарно равновесие
Е

От таблица 3 се вижда, че желанието на куповачите и продавачите съвпада само при цена 15 лева и 3 кг. за седмица. От фиг. 7 се вижда, че това е т. Е, където предлагането отговаря на търсенето и пазара е в равновесие, т.е. няма излишък или дефецит. Точка Е е равновесна цена. Тя играе балансираща роля на пазара, уравновесяваща функция по отношение конкурентните сили на предлагането и търсенето.
A. Изместване на кривата на търсенето и възтановяване на нарушеното равновесие
Да приемем, че предлагането остава непроменено, но търсенето се е увеличило. Възниква дефицит - търсеното количество на стоки е по - голямо от това, което продавачите предлагат. Полученото несъответствие между търсене и предлагане нарушава пазарното равновесие. Кривата на търсенето се измества нагоре и надясно. Възтановяване на нарушеното равновесие и приспособяването на пазара към новите условия поражда ефект на повишаване на цената и ефект на увеличаване на количеството. Между измененията на търсеното и произтичащите от тях изменения в равновесната цена и количество съществува права връзка.
B. Изместване на кривата на предлагането и възтановяване на нарушеното равновесие
Сега приемаме, че търсенето остава непроменено, а предлагането под неценовите детерминанти се изменя. Допускаме, че производствените разходи намаляват и предлагането се увеличава. Кривата на предлагането се измества надясно и надолу. Възтановяване на равновесието ще се постигне с намаляване на цената и увеличаване на количеството. Пазарното равновесие ще се установи в нова точка. Възтановяването на равновесието и приспособяване към пазара в случая поражда ефект на понижаване на цената и ефект на нарастване на предлагането количество.

Освен посочените дотук възможни съществувст и други случаи на нарушаване и възтановяване на пазарното равновесие:
> ситуация, при която търсенето и предлагането едновременно се увеличават;
> търсенето и предлагането едновременно намаляват;
> търсенето и предлагането се изменят в противоположни посоки.

4. Еластичност на търсенето и предлагането

4.1 Ценова еластичност на търсенето
Ценова еластичност на търсенето е отношение между процентното изменение на търсенето количество от стоката и процентното изменение на нейната цена при равни други условия. Тя може да бъде записана с формулата:
Edp=∆QdQ∆PP, където
Edp
- коефициент на ценовата еластичност на търсенето;
∆Qd
- изменение на търсенното количество
∆P

- изменение на цената
Q, P
- базисни стойности на търсеното количество и цената

Коефициентът на еластичност показва с колко процента ще се измени количеството на търсената стока, ако нейната цена се измени с един процент. С други думи той показва колко силно ще реагират купувачите на промените в цената.
Пример: търсеното количество риба от 70 кг се е намалило на 30 кг за една седмица. Това означава 43% намаление: (30:70).100 = 43%. Ако се опитаме да определим увеличението от 30 кг до 70кг, ще се получи 75% увеличение: (30:40).100 = 75%
Търсенето на стоки може да се определи според коефициента на тяхната еластичност, който приема стойности от нула до безкрайност.
Търсенето е еластично спрямо цената, когато 1% изменение в цената предизвиква по - голямо от 1% изменение в търсеното количество на продукта. Коефициентът на еластичност на търсенето е по - голям от единица Еdp > 1.
Ако всяко изменение на цената с 1% отговаря на изменение от 1% в количеството, еластичността е равна на единица и се нарича единична еластичност на търсенето: Еdp = 1.
Когато 1% изменение в цената води до по - малко от 1% изменение в търсенето количество, тогава говорим за нееластично търсене, Коефициентът на нееластичност е по - малък от единица: Еdp < 1.
Освен тези три типа еластичност на търсенето по отношение на цената разграничаване още два случая:
> съвършена еластичност - ако при минимално изменение на цената търсенето расте безгранично. Коефициентътт на еластичност е равен на безкрайност: Еdp = ∞;
> съвършено нееластично - когато търсеното количество не реагира на промените на цената. Коефициентът на еластичност е равен на нула: Еdp =0.

В зависимост от начина на изчисляване на еластичността на търсенето, разграничаваме:
> дъгова еластичност - тя измерва средната стойност на един сегмент на една крива на търсенето като резултат от нарастването на терсенето и намаляването на цената, или обратно. Изразено във формула:
Еdp=--∆QQ-∆PP
> точкова еластичност - измерената еластичност на търсенето като резултат от изменението на цената в една точка;
> еластичност спрямо дохода - може да се определи като процентно изменение на търсенето количество на стоката и процентно изменение на дохода. Коефициентът на еластичност на търсенето спрямо дохода измерва относителната промяна в търсеното количество като резултат от изменението в дохода на потребителя.
Edy=∆QQ∆YYСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни характеристики на пазарното стопанство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.