Основни характеристики на пазарното стопанство


Категория на документа: Икономика


6) конкуренция - разбира се надпревара между купувачи и продавачи за най - изгодни пазарни позиции. Конкуренцията изпълнява три основни функции: а) информационна - информира за съотношението между конкурентните сили на търсенето и предлагането с цел вземане на правилни пазарни решения; б) стимулираща - подтиква участниците в конкурентна борба с цел подобряване на дейността си и увеличение на пазарната им власт; в) контролна - изразява се във възможността чрез пазарния избор, създаден от конкуренцията, да оказва контрол втрху пазарното поведение на икономическите субекти;
7) пазар - това е всяка ситуация, при която продавачът и копувачът влизат помежду си в отношение на покупко - продажба. Пазарът може да се класифицира според обекта на покупко - продажбата и функционалното му предназначение, както следва:
* потребителски пазар на стоки и услуги - този пазар се характерезирва със сложна структура, многобройни потребители, нееднородност на стоките и услугите. Това е най - старият пазар;
* пазар на факторите на производство - обхваща покупко - продажбата на ресурси. В зависимост от обекта на търговия разграничаваме: пазар на земя, пазар на капиталови блага и пазар на работна сила;
* финансов пазар - това е организиран пазар, където се осъществява балансираност между търсене и предлагане на финансови средства. Във финансовия пазар могат да се обособят три подтипа: паричен пазар - обръщение на краткосрочни парични средства; валутен пазар - взаимоотношения между обекти и индивиди при покупка и продажба на чужда валута; капиталов пазар - обхваща обръщението на дългосрочни парични средства.

III Търсене, предлагане и пазарно равновесие

1. Същност на търсенето, закон и крива на търсенето

Ясно е, че пазарът е място, където стопанските субекти разменят притежаваните от тях фактори на производство, стоки и услуги. Търсенето, предлагането и свободното ценообразуване са общи елементи на всеки един пазар, независимо от неговия вид и място. Известно е, че върху решението за покупка на дадена стока влияят определени фактори, а именно:
1. цената на стоката;
2. доходът на купувача;
3. цени на други, свързани с нея стоки;
4. субективни вкусове и предпочитания;
5. очаквания за бъдещето състояние на пазари
6. рекламата на стоката и други.

В следващия пример, ще разгледам последователно функционалната зависимост между "търсенето" и посочените фактори.
Приемаме, че при цена на стоката риба е 7 лв за килограм, домакинството консумира от нея 5 кг седмично. Допускаме, че доходите на домакинството остават неизменни, но цената на стоката се повишава последователно на 10, 15, 20 и 30 лева. Тогава търсенето й от домакинството ще спадне на четери и три единици, а при цена 30 лв. те ще консумират един килограм риба за седмица.

Таблица 1 Цени и търсено количество на риба
Позиция
Цена, лв
Търсено количество
(кг в седмица)
А
7
5
Б
10
4
В
15
3
Г
20
2
Д
30
1

В случая е налице следната зависимост: с повишаването на цената на стоката, количестството на нейното търсене спада и обратно - с намаляване цената - кличеството на търсене нараства. С повишаване цената на стоката, в условия на непроменени доходи все повече домакинства се ориентирват към терсене на нейни заместители с по - ниски цени. Тази зависимост намира израз в действието на закона на търсенето.
Сега допуснем, че цената на рибата е постоянна, а се изменя доходът на потребителя. Ако той расте, следва да се увеличи търсеното количество от стоката, както и обратното - понижаване на доходите, свиване на търсенето. Тези два процеса се третират като експанзия (разширяване) и свиване на търсенето. Тук се наблюдава зависимостта - разтеж на доходите и пренасочване търсенето към по - качествени и луксозни стоки от същата група.

Често хората проявяват предпочитание към консумацията на даден вид стока или марка. Ако увеличението на нейната цена не е особено голямо, то търсенето й се запазва относителното стабилна. Любителите на кафе например, не пропуска да изпият чашка или две, независимо от неколкократното увеличение на цената му в последните години.

В пазарна икономика влияние върху търсенето на дадена стока оказва и нейната реклама. Тя е станала задължителен фактор не само за формирането на търсене за дадена стока, но и за неговото поддържане.

Търсенето (Demand) изразява желанието и паричните възможности на хората да закупят един или други алтернативни. В това определение се съдържат два основни елемента, които характеризирват "търсенето":
1) първо - у хората да има желание да си купят нужните им стоки и услуги;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни характеристики на пазарното стопанство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.