Основни характеристики на пазарното стопанство


Категория на документа: ИкономикаНОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Тема: Основни характеристики на пазарното стопанство
Курс: Самостоятелна работа: Теория на пазарната икономика

Профил: Счетоводство и Одит

София
26.01.2013г.

Икономиката е социална наука, която изучава производството, разпределенето, търговията и потреблението на стоки и услуги.
В това определение за Икономика могат да се открият няколко основни понятия:
> социална наука - наука, която наблюдава, изследва и изучава човека и неговата дейност, чрез хипотези и предложения;
> производство - това е процесът на създаване на стопански и нестопански блага и предмети, с цел задоволяванет на човешките потребности;
> разпределение - това е пълната производителност, доходност и благосъстояние разпределено сред хората или сред факторите на производство като труда, замята и капитала;
> търговия - това е размяна на стоки и услуги между един или повече лица;
> потребление - това е резултатът от ползването на дадената стока или услуга;
> стока и услига - тава са материални и нематериали блага произведени с цел задоволяване на човешките нужди и потребности, в зависимост от техните вкусове и предпочитания, и което може да бъде продадено на пазара.

От тук се вижда, че Икономиката е теория, която изучава човека, неговата непрекъсната незадоволеност към блага и услуги, начина по който си ги набавя и употребява, както и рационалното използване на оскъдните земни ресурси. Това е необратим и непрекъснат пеоцес. Това е зъбното колело, механизмът в двигателя на Икономиката като наука.

В зависимост от обекта на икономиката основно се обособяват два раздела - микроикономика и макроикономика.
Микроикономиката обхваща икономическия анализ на поведение на "микроединиците" в икономическата система - домакинствата и фирмите. Той се занимава с изучаването на три основни въпроса: потребителско търсене, производствено предлагане и пазарното равновесие.
Макроикономиката изучава поведението на икономиката в нейната цялост. Това е разделът, който обхваща съвкупното поведение на микроединиците в тяхната обвързаност и зависимост. Обект на наблюдение са агрегатни величини и структори - инфлация, безработица и заетостта, брутния обществен продукт, държавният бюджет и т.н.

I Основни характеристики на пазарното стопанство

Трите основни въпроса на икономическата организация са : какво, как и за кого да се произвежда в зависимост от ресурсната ограниченост:
Какво да се произвежда е първият и най - важен избор, който обществото трябва да направи. Производството на един продукт или услуга означава непроизводството на друг продукт или услуга. Дали една стока да се произвежда или да не се произвежда, зависи не само от разходите, но и от дохода, който тя носи. При наличието на два алтернативни продукта: хляб или обувки, сирене или дрехи, телевизори или автомобили... от кой продукт и колко количество да се произведе определящо е взаимодействието между производители и потребители. Изборът какво да се произвежда е ограничен от оскъдността1 на ресурсите и пазарните механизми (търсене, прелагане и цени).
Как да се произвежда е вторият основен проблем на икономиката. Ефективността е ключът при вземането на решението как да се произвежда. Ефективо е производството, когато се осъществява с минимални разходи и усилия и максимални резултати.
За кого да се произвежда е третият важен въпрос. С други думи, въпросът е как се разпределя националният доход между индивидите и домакинствата - дали всички хора да получат по равна част от него или според потребностите? Какъв да бъде размерът на възнаграждението на работника, на специалиста и предприемача? Ако всички не могат да получат по равно, то тогава по какъв критерии следва да се деференцират доходите? В условията на пазарна икономика стоките и услугите се разпределят върху основата на способността на индивидите да платят съответната цена за тях.

От гледна точка на начина, подхода и средствата, с които се решават трите основни въпроса, се разграничават четери основни типа икономики:
* Традиционна (натурална) икономика - присъща е в общества, където господства колективната - общинната собственост. Производството по своя характер и форма е натурално, основано на традиции и обичаи, несъвренни средства за производство, нископроизводителни технологии, необразована и неквалифицирана работна ръка. Предимства на този тип икономика са стабилност в обществата и качество на произвежданите блага. Недостатъци: ограниченост на произвежданите блага, трудна приспособимост към иновациите, отсъствие на технологичен прогрес. Счита се, че когато натуралното стопанство е основна форма на националното стопанство, то икономиката е от затворен тип. Такава икономическа система се наблюдава в слабо развити страни - основно старните от третият свят като Нигер, Зимбабве, Чад и др.;
* Пазарна икономика - характерезирва се с частна собственост върху ресурсите. Основава се на свободна инициатива и предприемачество. Какво, как и за кого да се произвежда вземат решение частните фирми и предприятия. Според Адам Смит "невидимата ръка" балансира и регулира свободния пазар. Роля на най - добър регулатор играят конкуренцията и пазарът. В такъв тип икономика е налице съвършена (при която пазарните сили действат свободно) и несъвършена (когато съществува ограничение на в свободата) конкуренция, ценова и неценова конкуренция, вътрешноотраслова и междуотраслова конкуренция. Предимствата на пазарната икономика са: свобода на вземане на решения, рационално и ефективно използване на ресурсите, закупуване на продукти, които носят максимална облага на консуматора им. Недостатъци: голям брой малки и големи фирми, еднородност на продукцията, неравенство на доходите, неустойчивост на икономиката. Държавата е с ограничени функции предимно в сферата на законодателството и охраната. Такава икономическа система все още намира приложение в страните от бившия СССР и Китай;
* Командна (планова) икономика - характерезира се като система, в която доминира обществената, държавна собственост върху ресурсите, централизираното планиране и вземане на икономически решения. Правителството решава как да се използват ресурсите и как да се разпределят стоките и услугите между хората. Пазарните механизми - цени, лихви и печалба са формални и не са пазарни инструменри. В този смисъл тя представлява противоположна алтернатива на пазарната система. Предимства на плановата икономика са стабилност в обществото и конкуренция на ресурси за постигане на целите. Недостатъците са: грешки в планирането довели до свръхпроизводство на блага и дефецит, отсъствие на стимоли за технологичен прогрес. Северна Корея, Куба, Либия и др. са страните с изцяло планова икономика;
* Смесена икономика - днес повечето страни се характерезирват със смесена икономика. Под смесена разбираме такъв тип общество, което комбинира елементи от двете системи - частна собственост и държавни предприятия, пазарен механизъм и административно регулиране и планиране. В този тип система пазарният механизъм е поставен под въздействието на определени обществени организации, но и тяхната дейност е открита, а правилата на играта - ясни за всички. Тук невидимата ръка на пазара се съчетава с видимата ръка на държавното регулиране. Целите на държавната намеса са постигане на ефективност, справедливост и стабилност. Основните предимства на смесената икономика са: преразпределение на доходите и богатството, гарантиране на равни права и възможности на бизнеса, подпомагане на конкуренцията. Недостатъците са: прекомерно държавно вмешателство, непрецизни правила на играта, корупция.

Според учените през настоящето хилядолетие в резултат на новата технологична революция ще се създаде не само нов икономически, но и нов социален и политически ред.

II Основни пазарни категории

Пазарът е система от контакти между продавачи и копувачи, които се осъществяват на определено място в определено време. По същество, пазарът най - често се отъждествява с място, където се извършва покупко - продажба на стоки.
Пазарът съществува от хиляди години. Архивни източници свидетелстват за оживена търговия между египетските фараони и Левантийските царе още от 1400 година преди н.е. Съвременният пазар е резултат от многовековна еволюция, технологично развитие и разрастване на световния пазар.
Основните категории, чрез които пазарът се проявява и функционира, са:
1) стока - това е всяко нещо, което е обект на покупко - продажба. Тук се включват продуктите, услугите, работната сила, бъдещ доход, движимо и недвижимо имущество, природни и научни продукти, благородни метали, ценни книжа и т.н. Трудовата теория за стойността2 поставя две условия: да е продукт на човешката дейност и да има материален характер.Теорията за пределната полезност3 изисква да задоволява някаква потребност и да носи полза в потреблението.
2) пари - те са особена стока, която в условия на пазарното стопанство играе роля на всеобщ еквивалент. Като средство за обръщение те помагат за решението на трудностите, свързани с бартерната търговия и допринасят за задълбочаване на разделението и специализацията на труда;
3) цена - цената на стоката е паричния еквивалент , който се получава в размяната срещу нея. Определяща роля за формирането на цената е на потребителския избор, търсенето и предлагането;
4) търсене - това е пазарно търсене на дадена стока, това количество от нея, което може да се реализира при дадената пазарна цена. Търсенето е форма на проявление на потребностите, която изразява предпочитанията на потребителите към дадена стока и тяхната платежоспособност;
5) предлагане - това е съвкупността от стоките и услугите, които се намират или могат да бъдат доставени на пазара;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни характеристики на пазарното стопанство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.