Основни форми на организация на икономиката


Категория на документа: Икономика


ТЕМА 3
ОСНОВНИ ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА.
ПРИНЦИПИ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА.

ПАЗАРНИ ДЕФЕКТИ - ПРИЧИНИ.

Основни форми на организация на икономиката.

Особеностите на натуралната икономика:
1. Отделните стопански единици са затворени и обособени.
2. Те са разнообразни и самозадоволяващи се системи.

3. Трите основни въпроса: какво, как и за кого - се решават от собственика на средствата за производство.

4. Разпределение на труда и специализация има в отделното натурално стопанство.

5. Принципът на еквивалентността в отделните натурални стопанства не действа.

Пазарна икономика.

1. Разпределението на ресурсите, производството и задоволяването на потребностите става чрез посредничеството на пазара.

2. Трите основни въпроса се решават чрез механизма на пазарните сили - търсене, предлагане и конкуренция.

3. За разлика от натуралната икономика, при пазарната индивидите, домакинствата и фирмите са интегрирани в единен организъм в резултат на размяната на стоки със посредничество на пазара.

Всяка микроединица общува със външната икономическа среда, като получава от нея информация за собственото си поведение и извлича необходимите ресурси за производствения си цикъл срещу някакъв еквивалент (цена).
Функционирането на пазарната икономика се установява на три нива:
1. Еднородност
2. Еквивалентност
3. Рационалност

Принципът на еднородност показва, че качествената еднородност на стоките е условие за размяната между тях - способността им да задоволяват определени потребности.

Еквивалентност - принципа гласи, че размяната на еднородни стоки се осъществява при знак на равенство между тях. х . А = у . В

Принципът на рационалност се осъществява на утвърждаването на рационално поведение на индивидите и фирмите, като резултат от функционирането на пазара. Например - максимализирането печалбите на фирмите предполага минимизиране на разходите. А максимализирането на полезността в потреблението, предполага минимизиране на загубите и разхищението. Този принцип има не абсолютно, а относително действие. Интересите на производители и потребители си противоречат, а информацията която подава пазара е далеч под съвършенството. Принципа на рационалността се основава на това, че всеки преследвайки собствения си ограничен интерес - да получи повече и да даде по - малко, се сблъсква със същото пазарно поведение. Единственият изход е в компромиса на интереси. Принципът на рационалност влиза в конфликт с т.н. пазарни дефекти (неспособността на пазара да осигури оптимално използване на ресурсите и задоволяване на потребностите). Две са причините, който водят до пазарни дефекти:
1. Пазарно бездействие
2. Появата на монополи

Пазарното бездействие е неспособно на пазара да се намеси в регулирането на потреблението на някои ресурси и продукти, чието потребление не подлежи на пазарно ограничение или на конкуренция за придобиването им. Пример за такъв ресурс е въздуха. От пазарно бездействие произтича т.н. външни печалби и външни загуби. Външни печалби се получават, когато заобиколим принципа на еквивалентността (да получим нещо, без да дадем нищо). Външни загуби се понасят, когато икономическата дейност на индивидите или фирмите, предизвикват щети, понасяни от други без потърпевшите да са компенсирани за това.

Пазарно бездействие може да бъде преодоляно само чрез намеса на държавата или на местните органи на властта. Тази намеса може да стане по два начина:
1. Чрез трансформиране на безплатното потребление в платено (по икономически път).
2. Чрез въвеждане на административни правила за потребление (по законодателен път).

Монопол (монополен пазар) е пазар на който има единствен производител в отрасъл, продукцията му няма близки заместители.

Монополните фирми променят правилата на пазарната игра като поставят едни пазарни агенти в по - благоприятни условия от други. Подкопава се принципа на еквивалентността. Монополното положение на продавача или купувача, му дава възможност да диктува цените и условията на търговията. Следователно - монопола като дефект на пазара е също причина за държавна намеса и за трансформиране на пазарната икономика в смесена.

Планова икономика или командно административна.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни форми на организация на икономиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.