Основни дефиниции на понятията туризъм и турист


Категория на документа: Икономика


1.Основни дефиниции на понятията туризъм и турист
Туризъм:Възлникнал още от древни времена,но ограничен първоначално като привилегия на богатите слоеве от обществото,туризмът постепенно се разраства,за да бъде днес неразделна част от модерния живот на съвременния човек.Той се превръща,в границите на по-малко от век,в определящ фактор в живота на милиони хора и интегрална част от икономическата,социалната и културна дейност на много страни по света.
Една от най-ранните дефиниции за туризма е тази на Моргенрот от 1927г. и гласи:"Туризмът в тесния смисъл на понятието,е движение на лица,които временно се отдалечават от постоянното местожителство за задоволяване на жизнени и културни потребности или лични желания от различен вид."
Борман през 1931г. дава следното определение:"Туризмът обхваща пътувания,извършвани с цел почивка, удоволствие,служебни и професионални дейности или по други причини,в много случаи по повод особени събития,при което отсъства постоянното заселване,а при служебните пътувания-и всекидневните отивания до работното място."
Глюксман през 1935г. характеризира туризма като "съвкупност от отношения между този,който временно пребивава в дадено място и онзи,който живее в това място."Въведеният нов елемент е съвкупността от отношения,на които по-късно се основават множество други дефиниции.
Позер през 1939г.:"локално или областно струпване на неместни жители с временен престой,което има за съдържание съвкупност от променящи се взаимодействия между туристите от една страна и местните жители от друга"
Проф.Бернекер(1962г.) "като туризъм обозначаваме състоянието на временна и доброволна смяна на местоживеенето,която не е свързана с произтичащи от служебни причини отношения и дейности."
Вагнер(1970г.): "Туризмът е съвкупност от всички явления,организации и институции,които вземат участие при превозването,настаняването и придружаването на неместни жители в изпращащото и приемащото място както и между тях и са на разположение при по-продължителни пътувания за удоволствие,развлечение, и др.
Проф.Енев(1982г.) обобщава редица дадени до този момент дефиниции и заключва,че "туризмът е производство и обмяна на услуги и стоки от самостоятелно обособени стопански единици,организации и предприятия,разполагащи със специална МТБ за осигуряване на пътуване,нощуване,хранене и развлечения с цел задоволяване на лични материални и културни потребности на хора,които временно престояват извън постоянното си местожителсвто за отмора,лечение и развлечение,културни,политически,икономически и др. нужди,без да упражнява трудова дейност или да получават доходи"
Основоположниците на туристическата теория проф.Хунцикер и проф.Крапф(1942г.) дават следната дефиниция: "Туризмът е съвкупност отношения и явления,които се създават при пътуването и пребиваването на неместни хора,доколкото престоят им не се превръща в постоянно местожителство или установяване на продължителна или временна трудова дейност." Петият конгрес на МАНЕТ е приел тази дефиниция като класическа и общопризната.

Турист
Нарастващата практическа значимост на туризма налага установяване на унифицирана терминология и за нуждите на статистиката.Първата стъпка в тази насока е направена през 1937г.,когато Съветът към Обществото на народите приема дефиниция за "международен турист"-лице,което пътува за преиод от 24 или повече часа в чужда страна.Тук се включват лица пътуващи за почивка,развлечение,семейни причини,лечение,спорт,бизнес и др.Основната грешка в тази дефиниция е,че тя изключва движението на местните туристи.Последващи стъпки в това направление са направени през 1963г. на Международната конференция по туризма в Рим,където се приемат дефиниции за "посетител","турист" и "екскурзиант."Тези дефиниции са редактирани и обновени на конференцията на Световната организация по туризма в Отава през 1991г. и са приети от държавите-членки на организацията:
*Вътрешен посетител/турист-Терминът обозначава човек,живеещ в дадена страна,който пътува до място в същата страна извън обичайната за него среда за не повече от 12 месеца и чиято основна цел на посещение не е упражняването на дейност,за което получава възнаграждение от съответната дестинация.
*Международен п/т-Терм-т обозначава човек,който посещава държава,на която не е жител и е извън неговата обичайна среда за не повече от 12 месеца и чиято основна цел на посещение не е упражняването на дейност,за която получава заплащане от посетената държава.
*Екскурзиант-посетител,чийто престой не превишава 24ч.тоест не реализира нощувка в посещаваната дестинация. Посетителите за повече от 24ч.,които прекарват нощта на борда на кораб,акостирал в пристанището,съшо се класифицират като посетители за един ден,а не като туристи.
****Подчинявайки се на предходните дефиниции можем да обобщим,че туристът е всяко лице,което пътува между две и повече страни,или между две и повече места в границите на страната на неговото обичайно местоживеене. Всички видове пътници,практикуващи туризъм,са обозначени като посетители-термин,който образува основната концепция на цялата система на туристическата статистика.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни дефиниции на понятията туризъм и турист 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.