Основнен списък от публики на конкретна организация


Категория на документа: Икономика
Русенски Университет " Ангел Кънчев"

По Бизнес комуникации и връзки с обществеността
Тема: Основнен списък от публики на конкретна организация

Изготвил:
Фак.№ ; Гр.; Курс: lll
Специалност: Индустриален мениджмънт

Гр. Русе Проверил:

/ доц. Р. Кършакова/

/гл.ас.В. Гачевска/

Съдържание:

1. Увод....................................................................................стр. 3-5
2. Представяне на организацията.........................................стр. 6
3. Изложение..........................................................................стр.7-14
4. Заключение.........................................................................стр.14
5. Литература...........................................................................стр.14

Увод:

Светът, в който живеем е изключително динамичен и бързо променящ се. Възникват десетки нови направления в областта на науката и технологиите. Компютърните технологии достигат такова развитие, че обхващат цялата планета и по същество човечеството е навлязло в информационната ера, като интерактивните комуникации въздействат на всеки един бизнес или общност. Силата на информацията се е превърнала в опреде- лящ фактор за бъдещите очертания на света. Тя трансформира об-ществата, руши границите между тях и преобръща традиционния модел на националната държава от предишните векове. Специа-листите твърдят, че в днешния свят индустрията се движи заедно с капитала и информацията. Факт е, че държавата вече не може да монополизира информацията и не е в състояние да внушава идеи на гражданите си, да определя какво става п Изводът, който можем да направим е, че при тези глобални трансформации пъблик рилейшънс като бизнес, опосредстван от информационните технологии, ще играе все по-голяма роля. В то-зи динамичен свят комуникациите между отделните области, ре-гиони, държави, политически и икономически общности, обедине-ния и формации започват да придобиват първостепенно значение. В информационното общество отлично се вписва и функционира една модерна и сравнително нова социална технология и наука ка-то пъблик рилейшънс. Пъблик рилейшънс като теория и практика е феноменът на ХХ век, с около 100-годишна целенасочена исто-рия.

Според съвременните изследователи и теоретици в областта на P.R. няколко са фундаменталните тенденции, които оказват влияние на еволюцията на комуникациите:

1.Разрастване на големите институции и организации и поя-вата на мегаструктури. Като същевременно се засилва ориентация-та към електронната обработка на масивите от данни и създаване на своеобразни технологични и информационни инкубатори. В момента сме наблюдатели на глобален сблъсък между хоризонтал-ните организационни структури, които са по-адаптивни и отворе-ни, и вертикалните, затворени форми на организация, пораждащи корупция и голяма доза неразбиране.

2.Нарастване на инцидентите, конфликтите и конфронтации-те в обществото. Това се проявява както в отношенията на много-националните корпорации с многобройните групи и публики, чес-то с чуждестранен произход, с които те контактуват, така и между отделни държави. Свидетели сме на съществуващите по цял свят огнища на конфликти, етнически борби и военни сблъсъци. Това е особено типично за новопоявилите се демократични общества в Източна Европа и бившия Съветски съюз, в които се наблюдава рязко засилване на етническите конфликти с най-чест изход въз-никване и водене на продължителни и изтощителни войни между отделните националности, етнически малцинства и групи. Като ти-пичен пример ще посоча войната в Чечения. Тези процеси ще изискват все повече и повече концентрирано прилагане на методи-те и техниките на пъблик рилейшънс.

3.Високата осведоменост на хората навсякъде по света, включително и у нас. Навлизането на нови и усложнени комуника-ционни технологии изисква по-адаптивни и релевантни на ситуа-циите методи и форми за комуникация.

Пъблик рилейшънс играе важна роля в развитието на съвре-менните демократични общества. Функцията и значението му на-растват успоредно с появата на нови предизвикателства пред чове-чеството и хората. Те са свързани с навлизането на модерни техно-логии, комуникацията между различни култури и народи, глобал-ни рискове, конфликти и кризи.

Д-р Рекс Харлоу събрал, анализирал и обобщил 472 дефини-ции за пъблик рилейшънс и е достигнал до изследванията:

"Пъблик рилейшънс е отличителна футнкция на мениджмън-та. Тя допринася за формиране на благоприятни условия за кому-никация, разбиране, одобрение и сътрудничество между една орга-низация и нейната публика; функцията включва управление на проблемите и резултатите; подпомага мениджърите да бъдат на-време информирани и отговорни за създалото се в резултат на тех-ните действия обществено мнение."

Обобщено казано, идеаалните P.R. функции се свеждат до следното:

1.Добре планирана комуникационна програма, която да под-помага мениджмънта в организацията.

2.Регулиране на взаимоотношенията между организацията и нейните аудитории.

3.Наблюдаване на чувствата, мненията, отношенията и пове-дението както на публиката в организацията, така и на външни групи и общности.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основнен списък от публики на конкретна организация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.