Основи на публичната администрация


Категория на документа: Икономика


ЛЕКЦИЯ
ОСНОВИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕМА 1
Възникване и развитие на Публичната администрация
Публичната администрация възниква едновременно с възникването на държавата.Историята на администрацията започва от Шумерите в Месопотамия (днешен Ирак), където се заражда организиран административен живот.По късно в Египет се създава гражданска администрация - Писарите. Възникват и първите публични административни услуги. В древна Гърция за първи път се формира разбирането че източник на властта е народа, в Рим държавата се организира на базата на развита правно-административна, основана на римското право.Формирани са и са въведени публично и частно право. Император Октавиан Август може би за първи път разграничава публичната от частната собственост. Администрацията винаги се свързва с изграждането на държава в отделна страна. Всяка държава има многобройна публична администрация.На този етап няма единно становище относно същността на понятието публична администрация. Повечето автори определят Публичната администрация като съвкупност от материални и човешки ресурси, взаимосвързани административни процеси и структури, които подпомагат дейността на държавните и местни органи, които осъществяват публичната власт. Публичната администрация може да се определи като съвкупност от органи които се занимават с административна дейност , като Правителство, Министерства, Агенции и др. В голямото разнообразие от определения за публичната администрация могат да се откроят следните:
1. Публичната администрация осъществява дейност за постигането на публични цели.
2. Публичната администрация винаги се свързва с формирането и осъществяването на държавната политика.
3. Публичната администрация подпомага дейността на властите в нашата страна - Законодателна, Изпълнителна и Съдебна, които имат и обслужваща администрация.
4. Публичната администрация се различава от Бизнес администрацията
Публичната администрация - качествени услуги
Бизнес администрацията - печалба
Същност и специфики в дейността на Публичната администрация
Основните понятия на Публичната администрация са Власт, Администрация и Публичност.
Властта е социално отношение на неравенство при което властващия (отделна личност или група хора) може да налага своята воля над останалите членове в обществото чрез своите права, авторитет, а за органите на Публичната власт дори натиск , тоест насила налагане на принудителни санкции.
Властта се определя още и като правоспособност и възможност и разпореждане чрез правомощия на отделни личности или групи от хора.
Публичната власт се подразделя на държавна и местна. Държавната власт е властта която упражнява държавата чрез своите легитимно избрани легитимни органи. Системата на държавната власт обхваща органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, както и президентската институция. Държавният орган е обособена част от единната система на държавната власт на който е възложено осъществяването на законово управленски функции. На практика държавната власт се характеризира с възможността на държавните органи да вземат решения и да предприемат действия за тяхното изпълнение. Местната власт се осъществява от местните органи. Областния управител е териториален орган на местната власт както и кмета и общинският съвет.
Понятието Администрация има латински превод - служа на
Публичност - понятието означава от народа за народа. Това понятие се използва за разграничаване на публичната собственост на държавна и общинска.
Съдържателни елементи и характеристики на Публичната администрация
Публичната администрация изпълнява задачи по осъществяване на държавната и местната политика, които са свързани със задоволяване на определени потребности на населението. Администрацията се състой от хора които определят и разширяват целите на публичното организиране и активно участват в решаването на основни проблеми на обществото. По важните характеристики на Публичната администрация които допълват, обогатяват представата за нейната същност и роля в нашата страна и я различават от други сектори в държавата са следните:
1. Монополни условия на съществуване. Това се отнася преди всичко за правителството, отделните министри, кметове на общини, правителствени организации и други. Всички те работят в условията без конкуренция.
2. Равнопоставеност пред законите. Участвайки в управлението на страната, служителите в Публичната администрация имат достъп до властта и законите в резултат на което те могат да се облагодетелстват. Разбира се служителите в Публичната администрация не бива да допускат това.
3. Прозрачност в действията на служителите в Публичната администрация.Анонимността в работата на служителите в Публичната администрация не бива да бъде допускана. В повечето случаи за приетите държавни актове и решения не се посочват служителите или конкретната личност подготвила и оформила тези документи. Прозрачността в действията на служителите в Публичната администрация налага задължително да се обяви кой носи отговорност за изпълнението на взетите решения. Това е задължителен елемент за прозрачността в работата на Публичната администрация.
4. Отговорност на органите и служителите в Публичната администрация. Тя се изразява във възможността за проверка и корекция на поведението на служителите в Публичната администрация както от страна на държавните органи или обществеността. В нашата страна основна форма за проверка на министерската отговорност е парламентарния контрол.
Обхват на Публичната администрация
В своята дейност Публичната администрация се ръководи от принципи на законност, отговорност. Тя осъществява своята дейност в съответствие с конституцията на страната и с нормативните актове, като предоставя информация и услуги на гражданите, юридическите лица и органите на държавната власт. Публичната администрация е задължена да дава отговор на гражданите и юридически лица за отправени запитвания, жалби, предложения и сигнали, по въпроси представляващи техен законен интерес. Публичната администрация представлява обособена и сложна система в обществото. Тя включва два основни елемента.

1. Държавна администрация

2. Администрация на публични организации
I Държавна администрация
Тя включва администрацията на различните власти - Законодателна, Изпълнителна, Съдебна и Президентска институция. От своя страна Държавната администрация се разделя на Централна или Висша администрация и Териториална администрация.
А) Централна - към нея се включва:

1. Администрация на законодателната власт ( Администрация на народното събрание )

2. Администрация на изпълнителната власт - от своя страна тя включва

а) Администрация на министерски съвет, която осъществява текущата дейност на правителството и подготвя неговите заседания. При изпълнение на своите функции, администрацията на министерски съвет осъществява координация на дейността на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт.

б) Министерството е администрация която подпомага дейността на министъра.

в) Администрацията на органи на изпълнителната власт образувана със закон или акт на министерски съвет на който са възложени определени пълномощия по осъществяване функциите на изпълнителната власт. Към тази администрация се отнасят :

* Администрация на държавна агенция - Тя е на пряко подчинение на министерски съвет за изпълнението на дейности които не се осъществяват от министерство.

* Администрация на държавни комисия - Тя е държавен орган към министерски съвет или отделен министър за осъществяването на контролни, регистрационни и разрешителни функции по прилагане на законите на министерски съвет.

* Администрация на изпълнителна агенция - Тя се изгражда за осъществяване на административно обслужване на фирми и граждани и свързаните с това дейности към определено министерство.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основи на публичната администрация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.