Основи на фирмения мениджмънт


Категория на документа: Икономика


Тема 1. ОСНОВИ НА ФИРМЕНИЯ МЕНИДЖМЪНТ

1. Фирмата като обект на управление.

Производството като система се разглежда в три аспекта: икономически, физически и кибернетичен.

В икономическия аспект се акцентира върху икономическите параметри на производството, които се подлагат на управление. Това са типът на производството, специализацията, ефективността и т. н.

Във физически аспект производството се характеризира като съвкупност от материалните и енергетическите връзки. Производството като физическа система е основно обект за изучаване от техническите и в известна степен от организационно-икономическите дисциплини.

В кибернетичната (информационната) система се вземат под внимание информационните връзки между нейните елементи. Производството като кибернетична система се характеризира с :

* каналите на информационната мрежата съдържат подредена последователност от сигнали, които образуват информационния поток;

* в информационната мрежа има координиращ център или регулатор или няколко центъра, свързани помежду си в определен ред на съподчиненост или йерархия, заради тяхната регулираща дейност в системата възниква затвореното автономно управление;

* притежава свойството саморегулиране; това означава, че информацията, която протича в кибернетичната система и се съдържа в нея, е необходима за целите на управлението, което поддържа параметрите на системата в определени граници;

* има информационни входове и изходи, необходими за получаване и обмен на информация с обкръжаващата среда и вътре в самата система;

* характеризира се с много голяма сложност, заради наличието на много технически системи

Производството представлява процес на въздействие на човека върху природните вещи с цел създаване на материални блага, необходими за съществуването и развитието на обществото.

Предприятието се разглежда основно в два аспекта: структурен и функционален.
1) В структурен аспект предприятието включва две основни съставни части управляван обект и управляващ субект, независимо от своята природа, веществено оформление, структура и предназначение.
2) Във функционален аспект предприятието се свежда до един непрекъснат процес на описателна информация от управляваната към управляващата подсистема и предписваща информация в обратна посока.

Може да се приеме, че управляваната подсистема е съвкупност от: техническа система, технологична система, система на съвместния труд и икономическа система.
1) Техническата система представлява техническия потенциал на целия комплекс на производството.
2) Технологичната система- В нея се осъществява организацията на производството, която обхваща също отношенията и връзките на техническата и технологичната система.
3) Системата на съвместния труд е сферата на организацията на труда, пряко свързана с организацията на производството.
4) Икономическата система е израз на единството на технологичните и икономическите връзки на производствения процес и взаимодействието на този процес с обкръжаващата среда, при което се разкриват икономическите връзки на всички системи на производствения процес, както и икономическата ефективност на процеса и неговите компоненти.

Човеко-машинна система.

Човекът е най-важният елемент на системата "предприятие".
Всяко производство се намира в процес на непрекъснато развитие, а това налага и изискването човекът да е в състояние да го реализира практически. Целта е да се поддържа непрекъснато високо ниво на съответствие между обекта и субекта на управление.

Правни форми на фирмената дейност

Според закона търговци са търговските дружества и кооперациите с изключение на жилищно-строителните кооперации. За търговец се счита и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин, даже ако дейността му не е посочена в ал. 1 на ТЗ.

Предприятието е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва.

Правните форми на стопанската дейност по смисъла на ТЗ могат да бъдат представени и класифицирани по следния начин:

I. Предприемач-нетърговец (лице, което не е търговец). Действуващият у нас ТЗ определя случаите, в които лицата, които не са търговци, не са длъжни да се регистрират като търговци, въпреки че водят делата си по търговски начин, т. е. с цел реализиране на печалба. От тях не се изисква да се регистрират в съда и да водят търговски книги. Нетърговци са:

* физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основи на фирмения мениджмънт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.