Основи на аграрната политика на Европейския съюз


Категория на документа: Икономика


ОСНОВИ НА АГРАРНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Причини за възникване на европейския интеграционен процес
Интеграционния процес започва след края на ВСВ. Най-характерно за този период е доминантната политика на САЩ и особено на нейната политическа политика. През 30-те години на мин.век митата в САЩ достигат най-високо равнище /насоките са главно към вноса на селскостопански стоки/. Повишаването на митата обаче влошава търговския баланс на САЩ с европейските и партньори
Фактори определящи потребността и благоприятстващи създаването на ЕИО
Европейската общност възниква през втората половина на 50-те години. През този период Европа е под силно влияние на последиците от ВСВ, които се изразяват главно в следното:
- Вносната разруха обхваща всички сектори и сфери на производството в Европа, но особено осезателно тя е почувствана в селското стопанство.
- Настанилата се трайно продоволствена криза в почти всички европейски страни поставя категорично въпроса за възраждането на селското стопанство
- Липсата на капитали не позволява съживяване на инвестиционния процес със собствени средства на отделните страни
- Силно парцелирания европейски пазар на многонационална основа, не създава възможност на фермерите да организират и използват предимствата на едрото селскостопанско производство
- Навсякъде на европейските пазари присъстват количествени ограничения, което не позволява да се използват естествените предимства на всяка страна
- Малкия мащаб на европейските производители изпъква силно, когато се сравняват с американското селско стопанство. Американските производители реализират значителни икономии от мащаба на своето производство и се превръщат в голяма конкурентна заплаха за недостатъчно ефективните европейски фермери.
Особености на селското стопанство, изграждане и утвърждаване на ОАП
Селскостопанското производство има специфични особености, които лежат в основат и на ОАП:
- Характерът на селскостопанските продукти, структурата на аграрното производство и производствените условия
- Селскостопанските продукти са жизненоважни за съществуването на населението, следователно всяка страна може да е независима ако във висока степен се задоволява с тях
- Те са с нееластично търсене по отношение на цената, поради, което селскостопанския пазар е лесно податлив на големи колебания
-Трудно се намира технически оптимум на селскостопанското производство
- Производството често е несъвместимо с геоложките, климатични и социални условия. Поради голямата му зависимост от климатичните условия, много рядко голям брой производители могат да отговорят на голямо търсене
- Селскостопанското производство е подложено на силно държавно регулиране. Цената, количеството и структурата на селскостопанското производство са постоянни елементи на аграрната политика
Основни принципи на провеждане на ОАП
Основните принципи са три:
Свободна търговия със селскостопански продукти вътре в общността - единствено на пазарите по силата на Римския договор вътре в общността има свободно движение на стоки и се премахват всякакви бариери. Премахва се субсидирането във взаимния стокообмен. Основата в/у която се изгражда единния пазар, са единните цели и равните условия на конкуренцията
Обща преференциална политика - цели повишаването на степента на самозадоволяване вътре в Общността, което се постига чрез изграждане на система от мерки за защита на местните производители. Тя се осигурява от механизма на събирането на компенсационни такси и отпускането на износни премии при износ.
Обща финансова политика - ОАП се осъществява не индивидуално от всяка страна, а чрез съвместно финансиране от страна на органите на общността. Именно поради тази причина се създава Европейският фонд за финансиране и гарантиране на селското стопанство/FEOGA/, чиято основна функция е да осигурява финансирането на ОАП. Принципите на финансовата солидарност не премахват възможността всяка отделна страна да оказва допълнителна помощ на местните фермери.
Механизъм за провеждане на ОАП
Средствата, с помощта на които се осъществяват основните цели на ОАП, се разиграват в две главни направления: контрол в/у пазара от упълномощени за това институции, защита на конкуренцията и разработване на правила за външния пазар и структурна политика, която се простира в/у производствените фактори, условия и фонда а финансиране на ОАП
Най-важните инструменти, с които се консолидира аграрния пазар са защита от външна конкуренция и гарантирани цени на местните производители, както и системата от стандарти за качество. Съобразно степента на зависимост м/у инструментите, те могат да е разделят на следните групи:
Първа група-законодателство, образование, назначение. Всички политики се основават на конкретни закони:
- Здраве и безопасност при работа, хигиена и т.н.
- Благосъстояние на животните
- Контрол в/у построяването на жилища, протекция на сгради и т.н.
Втора група - директни плащания
- Плащания на фермери в по-неблагоприятните райони-повишаване доходите и задържане на населението в тези райони
- Плащания на фермери, съгласили се да резервират част от земята си и не произвеждат продукти, които са в свръхпроизводство
- Плащания на фермери, отглеждащи зърнени храни, като компенсация на лишаването им от други форми на поддръжка
Трета група - финансови инициативи за действия
- Помощ, покриваща част от стойността на вложенията
- Пред пенсионна помощ-да окуражават фермерите да е пенсионират по-рано, с което е дава възможност на млади фермери да покажат своите възможности
- Помощ за използване на земята екологосъобразно
- Помощ за подобряване позицията на фермерите при сключване на сделки
Четвърта група - регулиране пазара на земеделски стоки и средства за производство
- Поддръжка на цените, които фермерите получават за техните стоки
- Намаляване на цените на средствата за производство, които фермерите използват

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основи на аграрната политика на Европейския съюз 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.