Осигурителни системи


Категория на документа: Икономика


Осигурителни системи
ЛЕКЦИЯ 1

Същностна характеристика на осигурителните системи - основни понятия

Под осигурителна система следва да разбираме една съвкупност от осигурителни форми, които гарантират на индивидите засегнати от неблагоприятни събития, сигурност без да се прави проверка на техния доход. Тези осигурителни форми могат да бъдат твърде спецефични според своите характеристики: според начина на въвеждането, доброволно недоброволно, по набиране, разпределение на средствата им на финансиране. Тези форми в своята съвкупност се допълват, а не си противоречат и по този начин формират необходимото ниво на защита.

Съвременната защита се гарантира от така наречениете многопластови (многоколонни) системи за сигурност. Тези съвременни осигурителни системи не са прости, а системи които предоставят необходимата защита така, че индивида да се развива, а не да зависи от защитата ( пример с обезщетенията за безработица - да ти осигуряват минимално обезщетение така, че да не изгубиш стимул за намиране на работа). Като всяка система те имат елементи, които са общовалидни.
1. осигурителен риск
2. осигурителна съвкупност
3. осигурителни плащания
4. времетраене на плащането
I. Осигурителен риск - от италиански "опасност" с развитието на обществото са се включили и неопасности ( бременост). Осигурителния риск е и случайно събитие за човека затова казваме, че риска е вероятност дадено събитие да засегне даден субект или индивид. В зависимост от особеностите на риска може да се разглеждат двуяко като събитие или състояние. Съвременния индивид получава защита при следните осигурителни рискове, които са регламентирани в конвенция 102 от МОТ ( международната организация на труда) от 1952 г.
- медицински грижи
- болест
- безработица
- старост
- майчинство
- трудова злопулука и трудови заболявания
- инвалидност
- смърт
II. Осигурителна съвкупност се формира от осигурителните лица, а тези лица също са й обект на конкретната защита. Осигурителната съвкупснот има различни характеристики, които се определят от осигурителната форма, дали социално осигуряване или застраховане. Осигурителната съвкупснот е много динамична, зависи от процесите които се осъществяват в страната ( демографските процеси примерно) тези процеси зависят от традициите; от социалноикономическото развитие на страната.
III. Осигурителните плащания - те не бива да бъдат разглеждани като прост механизъм за заместване на дохода. В повечето развити страни те са социални трансфери, социалните трансфери са инструменти за преразпределение на парите, благата и услугите на членовете на обществото. Характерът на това преразпределение зависи от осигурителната форма. То може да покрива напълно или частично последствията от риска, това зависи от режима на осигуряване ( това е един комплекс от юридически правила, а широк смисъл на думата и съставен от административните институции, които реализират тези юридически правила. Освен това осигурителните плащания могат да бъдат по щедри или рестриктивни, зависи от правилтелствата. Независимо какъв ще бъде по характер осигурителните плащания трябва да бъдат изпълнени определени условия в две групи: общи условия и вторични условия, като вторичните силно се определят от начина на финансиране от организацията на осигуряването. Що се отнася за равнището на осигурителните плащания това е всеобщ проблем който става особено сериозен към края на 20 началото на 21 век заради икономическите кризи в последните десетилетия. Тези плащания трябва да бъдат фиксирани с реализъм, знания. Времетраенето на осигуряване зависи от характера на осигурителната форма - ако тя е от частен характер - от съответния договор, ако обаче осигуряването е социално ( за Б-я) възниква от деня в който индивида започва изпълнението на трудово и служебни взаимоотношения.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Осигурителни системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.