Осигурителен пазар


Категория на документа: Икономика


 ОСИГУРИТЕЛЕН ПАЗАР

1. Кои са основните групи субекти, които си взаимодействат на осигурителния пазар? - НОИ, НАП, КФН, Асоциация на дружествата за допълнително осигуряване, пенсионноосигурителните дружества, фирми-работодатели, осигурени лица, банки-попечители.
2. Дайте определение за трудов пазар: - пазар, на който всички икономически активни лица упражняват трудова дейност, която е основание за задължително осигуряване във фондовете на ДОО и във фонодовете на ДЗПО.
3. Колко на брой са пенсионоосигурителните дружества към 01.01.2013г.? - 9
4. Дайте определение за индивидуален клиент на ПОД: - осигурено лице, което има сключен индивидуален осигурителен договор с ПОД за персонално осигуряване в УПФ, ППФ или ДПФ
5. Кои са механизмите за координация на осигурителните системи в рамките на ЕС: - Европейските директиви, Европейските регламенти, Открит метод на координация и Международни двустранни договори и споразумения за социална сигурност
6. От колко стълба се състои пенсионната система? - 3
7. Избройте трите стълба на пенсионното осигуряване: - задължителен, допълнително задължителено пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
8. Кога се поставя началото на осигурителния пазар в България със законов регламент? - 1999 г.
9. За какво поражда стимули допълнителното пенсионно осигуряване на частните дружества? - за съкращаване на разходите, постигане на по-голяма оперативност, въвеждане на нови информационни и комуникационни системи, наемане на високо квалифицирана работна ръка и постоянно обучаващи се кадри в работата с една специфична група клиенти.
10. Кои са органите на управление на ПОД и неговите фондове? - това са Управителен и Надзорен съвет (при двустепенната система на управление) и Съвет на директорите (при едностепенната система на управление), както и общо събрание на акционерите, независимо от избраната система за управление.
11. Избройте функциите на общото събрание на акционерите: изменение и допълване устава на дружеството, увеличавене и намаляване капитала на дружеството, преобразуване и прекратяване на дружеството, избиране и освобождаване на членове на съвета на директорите или на надзорния съвет, одобряване на годишния финансов отчет и др.
12. Кой не може да участва в управлението на ПОД, а само го представлява пред Управителния съвет? - Надзорен съвет

13. Избройте пет изисквания по отношение на членовете на управителните и контролните органи на ПОД: - да имат висше образоватие; - да не са осъждани умишлено за престъпления; - да не са били членове на управителни и контролни органи в търговски дружества или кооперации, както и банки, които са били прекратени поради несъстоятелност; - да не са лишени от правото за заемане на материално-отговорна длъжност; - да не са членове на управленски органи на друго ПОД.
14. С какво се занимават попечителските съвети на ПОД? - те представляват интересите на лицата, осигурени във фондовете за ДЗПО, в чийто състав се включват равен брой представители на национално представените организации на работниците и служителите, на работодателите и един представител на дружеството.
15. Какво включва маркетинговата политика на ПОД?- тя покрива сложен комплекс от инструменти, насочени към проучване на реални и потенциални потребители на осигурителния пазар, тяхното потребителско поведение, предпочитания и интереси, с оглед на пълно задоволяване на потребностите им и постигане на целите, които си поставя дружеството.
16. Избройте три от задължителните атрибути, които трябва да съдържат актюерските разчети на пенсионната система : - ред и начин, по който се водят и актуализират индивидуалните партиди на участниците в пенсионния фонд; - технически лихвен %; - очакван размер и структура на пенсионния фонд.
17. Избройте основните посоки в които държавната регулация на осигурителните отношения намира проявление: - очертаване на организационно-правна рамка за функциониране на ПОД; - налагане на рестрикции, с оглед оптимизиране дейността на ПОД; - наднационално регулиране дейността на частните пенсионни фондове, по случай сключване на международни спогодби.
18. Кой има ключова роля за правилното основаване на пенсионните схеми на капитало-покривен принцип? - държавата
19. Кога е създадена КФН? - 01.03.2003г.
20. Избройте дирекциите, които функционират в управление "Застрахователен надзор" към КФН: - дирекция "Регулаторни режими и защита на потребителите", дирекция "Проверки и финансов надзор" и дирекция "Регулаторна политика и анализи".
21. Колко дирекции функционират в управление "Осигурителен надзор" към КФН? - 2
22. Какво предлага индивидуално-спестовния подход? - предполага запазване на индивидуалната осигурителна партида и след пенсиониране, предоставяне правото на получаване на срочна пенсия, програмното изтегляне (еднократно или разсрочено) на средствата по партидата от участие в доброволен пенсионен фонд.
23. Кои са пропуските при регламентиране фазата на изплащане от втори и трети стълб? - най-общо пропуските касаят запазването на индивидуалната партида във фазата на изплащане от универсалния и доброволния пенсионнен фонд като в същото време се получава право на получаване на доживотна пенсия.
24. Кои са факторите, които оказват влияние върху осигурителния пазар? - демографския фактор, политическия фактор, икономически фактор.
25. С кои инвеститори се конкурират пенсионно-осигурителните дружества? - застрахователи, банкови структури, инвестиционни дружества, взаимни фондове, акционерни дружества със специална инвестиционна цел.
26. Какво показва коефициентът на концентрация? - той показва степента на монополизация на пазара и е величина обратна на интензивността на конкуренция.
27. Как се изчислява индекса на Херфиндал-Хиршман? - изчислява се като сума от квадратите на дяловете на отделните дружества в общите активи на системата за допълнително пенсионно осигуряване.
28. Кои са водещите пенсионноосигурителни дружества в България с пазарен дял над 25%? - "Доверие- АД" и "Алианц България".
29. Кои са пенсионните продукти в зависимост от настъпилия покрит осигурителен риск? - пенсия за старост; пенсия за инвалидност; пенсия за смърт или наследствена пенсия.
30. За кои пенсионноосигурителни дружества е подходяща ценовата стратегия на понижаване на цената на пенсионната услуга? - подходяща е за ПОД, които са постигнали пазарен успех и целят затвърждаване на пазарните си позиции в дългосрочен план, чрез увеличавене обема на продажбите.
31. Кои са новите дистрибуционни канали, които носят по-високи резултати на ПОД? - представителства, които са насочени изцяло към пласирането на всички оферирани от дружеството пенсионни продукти за избрани групи клиенти; - представителства, които предлагат избрани пенсионни продукти, насочени към всички клиенти; - представителства, офериращи избрани продукти за избрани клиенти.
32. Каква е дейността на осигурителния посредник? - той е ФЛ или ЮЛ, което посредничи между пенсионноосигурителното дружество от една страна и потенциалния клиент от друга. Като основна идея стои сключване на осигурителен договор за покупко-продажба на пенсионен продукт.
33. Какви функции изпълнява осигурителния посредник? - информационна, която се състои в предоставяне на нужната информация на клиентите; - консултантска, при която е много важно да бъде отделено нужното време, да се отдаде необходимото внимание на всеки клиент и да бъде използвана всяка възможност, да му бъде предложена подходяща схема, която да отговаря на интересите на клиента; - пласментна функция - тя е заключителния етап от информирането и консултирането на потенциалните клиенти с резултат спечелването им като реални клиенти.
34. Възможно ли е процеса на пласиране на пенсионните продукти т.нар. многофирмено агентство? - не не е възможно, тъй като законодателят не допуска един осигурителен агент да работи за повече от едно ПОД.
35. Кои са ситемите за заплащане на посредниците на ПОД? - провизионна, административна, комбинирана
36. Кой е основният субект, с който ПОД си сътрудничат? - това са публични органи за финансов, в частност осигурителен надзор.
37. Какъв непряк контрол упражняват акционерите при функционирането на ПОД? - непрекия контрол е свързан с делегиране на управленски функции на органите на управление, а именно - Съвет на директорите (при едностепенната система на управление) или Надзорния съвет (при двустепенната система на управление).
38. Избройте три от важните функции на банките-попечители: - съхраняване и отчитане по клиентски сметки и регистрина безналичните ценни книжа, които притежава пенсионни фонд; - съхраняване на всички документи, които удостоверяват собствеността на безналичните ценни книжа на фонда; - съхраняване на всички платежни документи, които удостоверяват постъпването и инвестирането на паричните средства на пенсионния фонд.
39. Кои са основните стъпки в процеса на провеждане на маркетинговото проучаване: - установяване на проблема и дефиниране на целта на проучването; - определяне на източници на информация за осъществяване на поставената цел; - набиране на необходимата информация; - систематизиране и анализ на информацията; - обобщаване и резюмиране на изводите.
40. Какво представлява маркетинговия план? - той е продукт на маркетинговото предвиждане, покриващ всички основни дейности свързани с пазарно-конкурентната реализация на компанията.
41. Какво се цели със SWOT -анализа? - цели се да се разкрият силните и слабите страни в дейността на ПОД, потенциалните външни заплахи, които дружеството следва да отстрани или преодолее, като и благоприятните възможности и тяхната оценка.
42. С кои направления се осъществява контрол върху изпълнението на маркетинговия план? - на приходите от реализиране на дейността (месечен и годишен контрол); - разходи за издръжка на дейността (месечен и годишен контрол); - измерване на равнището на потебителска удоволетвореност; - възвращаемост на направените маркетингови разходи.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Осигурителен пазар 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.