Осигуретелен риск


Категория на документа: Икономика
Изпитна тема № 20: Осигурителен риск

I. Осигурителен риск и осигурителен случай

Осигурителен риск - Това е потенциална опасност за осигуреното лице, но не е известно кога и дали ще се реализира тази опасност. Осигурителни рискове биват определяни като опасности, те са нежелани събития, защото тяхното настъпване има неблагоприятни последици, носи загуби. Те биват опознати и неопознати. Повечето рискове са опознати, има обаче и такива, които са неопознати, защото не са разкрити и обяснени причините за тяхното проявление. Обикновено срещу някои от опознатите рискове се организира защита; те се наричат покрити рискове, а тези, които се изключват при провежданата защитна дейност, са непокрити рискове. Рисковете винаги са конкретни събития, затова те се разглеждат във връзка с обекта, за който съществуват като опасности.
Осигурителният случай - предполага вече реализирана опасност, настъпил осигурителен риск по отношение на конкретно осигурено лице. Събитието предизвиква нетрудоспособност и загуба на трудовия доход, както и задължение за съответно плащане от осигурителния фонд.
В социалното осигуряване се прави разлика и между осигуряеми и неосигуряеми рискове.За да бъде едно събитие осигуряемо то трябва да отговаря на някои условия:
-При настъпването си то трябва да предизвика нетрудоспособност и загуба на трудов доход.
-Да настъпва случайно.
-Да бъде очаквано с определена вероятност.Дава се осигурителна защита само за случайни събития, а не за невъзможни или сигурни събития.
-Да заплашва нe отделни лица, а да представлява опасност за големи групи от хора
-Cъбитието трябва да е количествено оценяемо.В голямата съвкупност-да е възможно предвиждането на честотата и тежестта на настъпването му.
Особеностите на осигурителните рискове са:
-Рискът не се свързва с опасност от настъпване на оценими загуби.Животът и здравето на човека не могат да се оценяват.Тук рискът е вероятност да настъпи определено събитие и да причини телесна или психическа повреда или да увеличи разходите в семейството на определено лице или група от хора.
-Не за всички осигурителни рискове случайността е характерен белег.Безработицата доколкото се приема за риск на труда не е случайно явление.Тя е обусловена ат обществено- икономически причини.
-Рискът в социалното осигуряване не винаги се свързва със злощастно събитие.Той може да бъде и щастливо събитие-майчинство ,раждане на дете ,наличие на деца, което поражда парични нужди за осигурения.,
-За някои от рисковете социалното осигуряване не е източник на обезщетение ,а допълнителен доход.
-При социалното осигуряване осигурителят насочва вниманието си не към самите рискове, а към неблагоприятните икономически последици от тяхното настъпване.
Българската осигурителна система обединява в себе си следните осигурителни рискове: болест общо заболяване; професионално заболяване; злополука, вкл. и трудова; бременност, раждане и кърмене на дете; отглеждане на малко дете; карантина; гледане на болен член от семейството; трудоустрояване поради бременност или заболяване. Тези рискове имат една обща черта обикновено предизвикват състояние на временна нетрудоспособност и невъзможност за получаване на доходи от трудова дейност.

II. Видове пенсии

Пенсията е форма на периодично плащане, което замества загубеното възнаграждение при постоянна или продължителна неработоспособност в границите на натрупаните активи в осигурителните фондове.

Законодателно уредените пенсии в България са:

- за осигурителен стаж и възраст;

- за инвалидност;

- наследствени пенсии;

- пенсии, несвързани с трудова дейност.
* Пенсии за осигурителен стаж и възраст. Осигуряването за пенсия е задължително за абсолютно всички категории осигурени лица. Пенсията за старост се отпуска при навършване на определена възраст и достигането на определен брой точки, формиран от възрастта и продължителността на осигурителния стаж.
* Пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест. При инвалидността, загубата на работоспособност има внезапен и случаен характер. Поради това условията и процедурата за отпускането на тези пенсии имат по - особен характер.

- Първото задължително условие при пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест е лицата да са осигурени за всички социални рискове, само за пенсия или само за трудова злополука (професионална болест).

- Второто важно условие е, да има установена трайна (пълна или частична) загуба 50 и повече % на работоспособността поради трудова злополука и професионална болест

- Третото условие е инвалидността да е настъпила по време на работа (осигуровката), а за някои заболявания и след това.
* Пенсии за инвалидност поради общо заболяване се отпускат на осигурените лица за всички социални рискове, само за трудова злополука (професионална болест), старост, смърт и инвалидност. Следователно субекти на тези плащания са и самоосигуряващи се лица.

При този осигурителен риск се изисква лицето да има присъдени 50 и повече % загубена работоспособност поради общо заболяване и мин. осигурителен стаж (към датата на инвалидизирането), диференциран според възрастта.
* Пенсии, свързани с нетрудова дейност. Това са пенсиите за военна инвалидност, за гражданска инвалидност, социална пенсия за старост, социална пенсия за инвалидност, пенсия за особени заслуги и персонални пенсии.
* Пенсии за гражданска инвалидност могат да се придобиват от лица, загубили работоспособност поради това, че са пострадали или заболели при изпълнение на граждански дълг или по време на изпълнение на служебни задачи от органите на властта в пределите на тяхната компетентност.
* Социалната пенсия за старост се дава на лицата, които са навършили 70 год. и разполагат с годишен доход на член от семейството, по - малък от сбора на опр. мин. годишен доход, гласуван със закон.
* Социална пенсия за инвалидност се получава от лица, навършили 16 - годишна възраст, които имат намалена работоспособност повече от 70 % .
* Пенсии при смърт. Те са предназначени да гарантират определен доход на издържаните преди смъртта от наследодателя лица до навършване на определена възраст, докато трае неработоспособността или до края на живота.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Осигуретелен риск 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.