Организиране и осъществяване на регионална политика в Италия


Категория на документа: Икономика


Оперативна програма "Учебна среда"
Национална оперативна програма, която е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по цел №1 на регионалната политика (развитие на изостаналите региони).
На 7 август 2007 г. Европейската комисия одобри мултирегионалната Оперативна програма за италианските региони Калабрия, Кампания, Пулия и Сицилия за периода 2007-2013 г. Програмата "Учебна среда" (Ambienti на l'Apprendimento) попада в рамките изложени за цел 1 на регионалната политика и разполага с общ бюджет около 495 милиона евро. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в размер на около € 248 милиона, което представлява около 0,9% от общите инвестиции на ЕС, предназначени за Италия в рамките на Кохезионния фонд за периода 2007-2013 г. Целта на програмата е да се подобри достъпността и привлекателността на училището както за ученицитака и възрастни. В тази връзка, "Учебна среда " се допълва с образователна програма на Европейския социален фонд . И двете програми имат за цел да повишат нивата на образование чрез подобряване на оборудването и инфраструктурата чрез строежа на по-добри училищни сгради и предоставянето на добра апаратура за ученици, учители и възрастни, които използват училищните съоръжения за вечерни курсове. Програмата извежда следните приоритети: Приоритет 1: Информирано общество и знание (приблизително 48% от общата сума за финансиране); Приоритет 2: Качество на училищната среда (приблизително 48% от общата сума за финансиране); Приоритет 3: Техническа помощ (приблизително 4% от общата сума за финансиране). Управляващ орган е Министерството на образованието на Италия.
Оперативна програма "Управление и техническа помощ"
Програма, която е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по цел №1 на регионалната политика (развитие на изостаналите региони).
На 17 август 2007 г., Европейската комисия одобри "Управление и техническа помощ" национална оперативна програма за италианските региони Калабрия, Кампания, Пулия и Сицилия за периода 2007-2013 г. Оперативната програма разполага с общ бюджет от около 276 млн. евро. Финансира се чрез Европейския фонд за регионално развитие. Финансирането възлиза на около 138 млн. евро, което представлява приблизително 0,5% от общия размер на инвестициите на ЕС, предназначени за Италия в рамките на Кохезионния фонд за периода 2007-2013 г. Оперативната програма има за цел да се подобри ефективността на регионалната политика чрез подобряването на политическите умения на администрацията и другите участващи органи на управление.Основните бенефициенти ще са регионалните и местните администрации, действащи като управляващи органи и изпълнителни органи за регионални и национални оперативни програми. Програмата извежда следните приоритети: Приоритет 1: Действия в подкрепа на единната програма (приблизително 23% от общата сума за финансиране);Приоритет 2: Действия за подсилване на публичната администрация (приблизително 77% от общата сума за финансиране). Управляващ орган е Министерството на икономическото развитие и Отдел за развитие и икономическо сближаване - "Регионална политика" на Италия.
IV. Мултирегионални оперативни програми
Оперативна програма "Възобновяема енергия и енергийна ефективност"
Мултирегионална оперативна програма, която е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по цел №1 на регионалната политика (развитие на изостаналите региони).
На 20 декември 2007 г. Европейската комисия одобри "Възобновяема енергия и енергийна ефективност" мулти-регионалната оперативна програма за италианските региони Пулия, Кампания, Калабрия и Сицилия за периода 2007-2013 г. Програмата разполага с общ бюджет от около 1,6 млрд. евро. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и възлиза на около € 803 милиона, което представлява около 2,8% от общите инвестиции на ЕС, предназначени за Италия от Кохезионния фонд за периода 2007-13 г. Общата цел на програмата е да се увеличи размерът на възобновяемите енергийни източници, използвани в потреблението на енергия, за да се осигури по-голяма и енергийната ефективност. Програмата извежда следните приоритети: Приоритет 1: Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (приблизително 48,5% от общата сума за финансиране); Приоритет 2: "Енергийна ефективност и оптимизация на енергийната инфраструктура (приблизително 47,5% от общата сума за финансиране); Приоритет 3: Техническа помощ (приблизително 4,0% от общата сума за финансиране). Управляващи орграни са Ръководителя на програмиращия сектор и обществеността и дирекция "Планиране и финанси".
Оперативна програма "Научни изследвания и конкурентноспосоност"
Мултирегионална оперативна програма, която е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по цел №1 на регионалната политика (развитие на изостаналите региони).
На 21 декември 2007 г. Европейската комисия одобри мулти-регионалната оперативна програма "Научни изследвания и конкурентоспособност" Оперативната програма е за италианските региони Калабрия, Кампания, Пулия и Сицилия за периода 2007-13. Програмата разполага с общ бюджет от около 6.2 млрд. евро. Инвестициите от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), възлизат на около 3.1 милиарда евро, което представлява около 10,8% от общите инвестиции на ЕС, предназначени за Италия от кохезионния фонд за периода 2007-13 г. Общата цел на Оперативната програма е да се подобри научноизследователската, еволюиращата дейност и бизнес иновациите за подобряване на производствения капацитет в съответствие с Лисабонската стратегия за растеж и работни места. Мулти-регионалната програма има за цел да развива икономика, основана на науката, чрез подобряване на научноизследователската и градивната дейнсот, разработването на нови продукти, процеси и стартиращи работата си фирми, като същевременно гарантира ефективно използване на финансовите ресурси. Водещият принцип на тази мулти-регионална оперативна програма е да се съберат допълнителни инвестиции за четири региона, които иначе те не биха постигнали сами. Стойността на приноса на европейските структурни фондове , който е значителен ще въздейства като катализатор за по-нататъшни инвестиции. Програмата извежда следните приоритети: Приоритет 1: Осигуряване на подкрепа за структурни "мутации" (приблизително 68,6% от общата сума за финансиране); Приоритет 2: Подкрепа на иновациите (приблизително 27,7% от общата сума за финансиране); Приоритет 3: Техническа помощ и подкрепа (приблизително 3,7% от общата сума за финансиране). Управляващ орган е министерството на универскитетските и научни изследвания на Италия.
Оперативна програма "Сигурност за развитието"
Мултирегионална оперативна програма, която е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по цел №1 на регионалната политика (развитие на изостаналите региони).
На 17 август 2007 г. Европейската комисия одобри "Сигурност за развитието", оперативната програма за районите на Калабрия, Кампания, Пулия и Сицилия, обхваща периода 2007-2013 г. Програмата има общ бюджет от около 1.16 млрд. евро. Помощта, предоставена от Европейския съюз (ЕС) от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) , възлиза на около € 579 милиона, което представлява около 2,0% от помощта за Италия в рамките на кохезионния фонд за периода 2007-2013 г. Общата цел на програмата е да се подобрят условията за сигурност, справедливост и равенство на гражданите и предприятията, и по този начин да се допринесе за развитието на областите, които се характеризират с висока степен на престъпност. Стреми се към повишаване на доверието сред населението и инвеститорите. Програмата е насочена към укрепване на сигурността в четирите региона на Южна Италия, за да станат по-привлекателни. Програмата извежда следните приоритети: Приоритет 1: Сигурност за икономическа свобода и условия за започване на собствен бизнес (около 49.5% от общите инвестиции); Приоритет 2: Насърчаване за спазването на закона (около 46,5% от общите инвестиции); Приоритет 3: Техническа помощ (приблизително 4 % от общата сума за финансиране). Управляващ орган е Министерството на вътрешните работи на Италия.
V. Регионални оперативни програми
Оперативна програма "Лацио"
Регионална оперативна програма, която е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по цел №2 на регионалната политика (развитие на региони, които не се финансират по цел №1, които страдат от структурни проблеми, но населението и територията им са достатъчно значителни).
На 2 октомври 2007 г., Европейската комисия одобри Оперативната програма за региона на Лацио в Италия за периода 2007-2013 г. Тази оперативна програмa има общ бюджет от около 744 милиона евро. Помощта е предоставена от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), която възлиза на около 372 млн. евро, което представлява около 1,3% от общите вноски за Италия в рамките на кохезионния фонд за периода 2007-2013 г. Стратегията на програмата се основава на: решаване на регионални проблеми, идентифицирани след анализа на потенциала на региона; печалбите, постигнати по време на предишните етапи на програмата; на стратегическите насоки от ЕС и на националната стратегическа мрежа. Крайната цел е да затвърди цялостната конкурентоспособност на регионa. Индустриалната структура на региона се характеризира с високо специализирани местни производствени системи, малки и средни предприятия и концентрации на обществени изследователски структури. Това означава, че фокусът трябва да бъде поставен върху учеличаването на научните изследвания и иновациите, за да се повиши конкурентоспособността. Затова програмата има за цел да се подобрят механизмите за трансфер на опит между публичните изследователски центрове и предприятията, така че Лацио по-пълноценно да използва пълния си потенциал. Програмата извежда следните приоритети: Приоритет 1: научни изследвания, иновации и засилване на производството (около 34,5% от общия размер на инвестициите) ; Приоритет 2: Опазване на околната среда (около 25,5% от общия размер на инвестициите); Приоритет 3: Достъпност на региона (около 36,5% от общия размер на инвестициите); Приоритет 4: Техническа помощ (около 3,5% от общите инвестиции). Управляващ орган е "Дирекция икономическо планиране" на Италия.
Оперативна програма "Ломбардия"
Регионална оперативна програма, която е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по цел №2 на регионалната политика (развитие на региони, които не се финансират по цел №1, които страдат от структурни проблеми, но населението и територията им са достатъчно значителни).
На 1 август 2007 г., Европейската комисия одобри регионалната оперативна програма за региона на Ломбардия в Италия за периода 2007-2013г.Оперативната програма разполага с общ бюджет от около 532 млн. евро.Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие. Помощта възлиза на около 211 милиона евро, което представлява приблизително 0,7% от общите инвестиции на ЕС, предназначени за Италия в рамките на кохезионния фонд е за периода 2007-2013 г. Оперативна програма Ломбардия ще бъде важен инструмент за реализиране на целите, заложени в Лисабонската стратегия, тъй като той разпределя повече от 68% от общия си бюджет за тази цел. Програмата ще играе ключова роля в: повишаването на конкурентоспособността чрез научни изследвания и иновации; намаляването на въглеродните емисии чрез насърчаване на използването на възобновяемите енергийни източници и енергийна ефективност; Подкрепа на устойчива мобилност; Увеличаване на привлекателността на региона с особен акцент върху градовете, опазване на околната среда културата. Следсвие на това в програмата е изчислено тези цели да се изпълнят по следния начин: Приоритет 1: Иновации и икономика на прионцпа обмяна на опит (приблизително 49,4% от общата сума за финансиране); Приоритет 2: Използване на възобновяеми енергийни източници (приблизително 9,4% от общата сума за финансиране);Приоритет3:Устойчиво развитие на мобилността/транспорта (приблизително 26,1% от общата сума за финансиране); Приоритет 4: Опазване на природата и културното наследство (приблизително 11,3% от общата сума за финансиране); Приоритет 5: Техническа помощ (приблизително 3,8% от общата сума за финансиране). Управляващ оргран са малките и средни предприятия чрез сътрудничеството на Организационната система за конкурентоспособност.
Оперативна програма "Сицилия"
Регионална оперативна програма, която е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по цел №1 на регионалната политика (развитие на изостаналите региони).
На 7 септември 2007 г., бе прието решение, с което се одобрява регионалната оперативна програма на ЕФРР за Сицилия 2007-2013. Сицилия е един от "Сближаване", региони. Общата стойност на програмата е в размер до 06:54 млрд. евро и Сицилия получава финансиране от Общността на 3,27 млрд. евро. Аналогът на финансова помощ от Общността се предоставя от италианската централната администрация, в региона на Сицилия и други държавни органи. Скоростта на частично финансиране от Общността е 50% от допустимите разходи. Главната цел на програмата е да се увеличи и стабилизира скоростта на растеж на регионалната икономика чрез създаване на благоприятни условия за развитието на производствените предприятия. Развитието трябва да бъде устойчиво като се вземе под внимание състоянието на околната среда и на социалната кохезия. Друга цел е подобряването на транспортния сектор - транспортно оборудване и достъпността на региона. Ще бъде насърчено финансирането на железопътния транспорт в градските агломерации и метрополните райони. Програмата ще се стреми да се установи също до по-балансирана транспортна система чрез увеличаването на значимостта на железопътните мрежи и пристанища. Регионалната програма за Сицилия е структурирана в шест приоритета: Приоритет 1 - Мобилизационни мрежи - този приоритет има за цел създаването на мрежи за подобряването на обмяната на хора и стоки; Приоритет 2 - Ефективно използване на природните ресурси; Приоритет 3 - Използване на културните и природните ресурси за развитието и насърчаването на туризма; Приоритет 4 - Разпространение на научните иновации; Приоритет 5 - Развитие на предприятията и подобряване на конкурентоспособността на местните производствени системи; Приоритет 6 - Устойчиво развитие на градовете. Управляващи органи са председателството на регион Сицилия и Министерството на планирането на Италия.

Оперативна програма "Сардиния"
Регионална оперативна програма, която е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по цел №2 на регионалната политика (развитие на региони, които не се финансират по цел №1, които страдат от структурни проблеми, но населението и територията им са достатъчно значителни).
На 20 ноември 2007 г., Европейската комисия одобри регионалната оперативна програма за Сардиния в Италия за периода 2007-2013 г. Оперативната програма разполага с общ бюджет от около 1.7 милиарда евро. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие и възлиза на около 681 милиона евро, което представлява около 2,4% от общите инвестиции на ЕС, предназначени за Италия в рамките кохезионния фонд за периода 2007-2013 г. Оперативна програма Сардиния ще трябва да се "справи" с липсата на подходяща инфраструктура по отношение на водите, отпадъците, здравеопазването, достъпността, бизнеса и туризъма. Програмата е насочена към подобряването на конкурентоспособността и привлекателността на региона чрез разпространението на иновации и насърчаването на потенциала на местното население. Програмата извежда следните приоритети: Приоритет 1: "Информационно общество"; Приоритет 2: Насърчаване на образованието и спазването на закона; Приоритет 3: Използване на възобновяеми енергийни източници; Приоритет 4: Развитие на туризма; Приоритет 5: Устойчиво развитие на градовете;Приоритет 6: Конкурентоспособност; Приоритет 7: Техническа помощ. Управляващи органи са председателството на регион Сардиния и Министерството на планирането на Италия.
Оперативна програма "Умбрия"
Регионална оперативна програма, която е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по цел №2 на регионалната политика (развитие на региони, които не се финансират по цел №1, които страдат от структурни проблеми, но населението и територията им са достатъчно значителни).
На 4 октомври 2007 г., Европейската комисия одобри регионалната оперативна програма за региона на Умбрия в Италия за периода 2007-2013 г. Оперативната програма разполага с общ бюджет от около 348 милиона евро. Инвестицията на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) възлиза на около 150 милиона евро, което представлява около 0.5% от общата финансова подкрепа, предвидена за Италия в рамките на кохезионния фонд за периода 2007-2013 г. Основната цел на оперативната програма е да се подобри общото качество на живот на жителите на региона чрез повишаване на конкурентоспособността на региони и подпомагането на устойчивото развитие. Програмата ще се фокусира върху научните изследвания и иновациите, идентифицирани като критични условия за устойчиво развитие. По-специално, програмата ще засили предлагането и търсенето на технологии и услуги с минимално негативно въздействие върху околната среда. В допълнение, програмата ще продължи да развива икономика, основана на опита, чрез повишаване на конкурентните структури, подобряване на достъпността на региона, като същевременно се гарантира устойчивостта на околната среда. Регионалната програма за Умбрия е структурирана в пет приоритета: Приоритет 1: Иновации и "икономика на знанието" (приблизително 46,7% от общата сума за финансиране); Приоритет 2: Опазване на околната среда (приблизително 15,0% от общата сума за финансиране); Приоритет 3: Енергийна ефективност и развитието на възобновяемите енергийни източници (приблизително 15,0% от всичкифинансиране); Приоритет 4: Подобряване на достъпността на региона и развитие на градовете (приблизително 21,0% от общата сума за финансиране); Приоритет 5: Техническа помощ (приблизително 3,0% от общата сума за финансиране). Управляващ оргран е председателството на регион Умбрия на Италия.
Оперативна програма "Базиликата"
Регионална оперативна програма, която е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по цел №1 на регионалната политика (развитие на изостаналите региони).
На 7 декември 2007 г. Европейската комисия прие оперативната програма за региона на Базиликата за периода 2007-2013г. Общият бюджет на програмата е 752, 18 милиона евро, а финансирането от фонда е в размер на 300,87 милиона евро от общите инвестиции на ЕС, предназначени за Италия в рамките кохезионния фонд за периода 2007-2013 г. Икономиката на регион Базиликата е специализирана в селското стопанство и ХВП. Програмата ще доведе нови технологии и иновации. Това ще увеличи шанса на малкия и среден бизнес да станат по-конкурентни на пазара. С оглед на това, програмата има за цел да подобрят механизмите за трансфер на технологии между изследователските центрове и предприятията, така че да се даде възможност на региона да използва по-добре пълния си потенциал. Освен това Базиликата се характеризира с богатството на своето културно наследство, както и със своята уникална природна среда. Използване на тези предимства за насърчаването на дейности, свързани с туризма, ще допринесе за развитието. Оперативната програма има осем приоритета: Приоритет 1: Достъпност на региона; Приоритет 2: "Инфомационно общество"; Приоритет 3: Конкурентоспособност на производството; Приоритет 4: Експлоатация на културното и природното наследство; Приоритет 5: Модернизиране на градовете в региона; Приоритет 6: Участие на обществото в развитието; Приоритет 7: Използване на възобновяеми източници за добив на енергия; Приоритет 8: Управление и техническа помощ. Управляващ орган е председателството на регион Базиликата.
Оперативна програма "Венето"
Регионална оперативна програма, която е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по цел №2 на регионалната политика (развитие на региони, които не се финансират по цел №1, които страдат от структурни проблеми, но населението и територията им са достатъчно значителни).
На 11 септември 2007 г. Европейската комисия одобри регионалната оперативна програма за Венето за периода 2007-2013 г. Оперативната програма разполага с общ бюджет от около 452 млн. евро. Инвестициите чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) възлизат на около 208 млн. евро, което представлява приблизително 0,7% от общите инвестиции на ЕС, предназначени за Италия в рамките на кохезионния фонд за периода 2007-2013 г. Общата цел на програмата е да направи региона Венето по-привлекателен за хората и за бизнеса. Ще се направят инвестиции в областта на научните изследвания, иновациите, създаването на нови предприятия, използвабети на възобновяеми източници за добив на енергия и чист градски транспорт. Програмата има за цел да развива икономика, основана на знанието, чрез осигуряване на достъп до информационни и комуникационни технологии и ефективното им използване. Основната цел на програмата е да улеснява и да насърчава трансграничното и междурегионалното сътрудничество. Оперативната програма има шест основни приоритета: Приоритет 1: Иновации и "Икономика основана на знанието" ; Приоритет 2: Използване на възобновяеми източници за добив на енергия; Приоритет 3: Опазване на околната среда; Приоритет 4: Достъп до транспортни и телекомуникационни услуги от общ икономически интерес; Приоритет 5: Междурегионално сътрудничество; Приоритет 6: Управление и техническа помощ. Управляващ орган е председателството на регион Венето.
Оперативна програма "Молизе"
Регионална оперативна програма, която е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по цел №2 на регионалната политика (развитие на региони, които не се финансират по цел №1, които страдат от структурни проблеми, но населението и територията им са достатъчно значителни).
На 28 ноември 2007 г., Европейската комисия одобри регионалната оперативна програма за региона на Молизе в Италия за периода 2007-2013 г. Оперативната програма разполага с общ бюджет от около 192 милиона евро. Финансиране чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), което възлиза на около 70 милиона евро, което представлява около 2,4% от общите инвестиции на ЕС, предназначени за Италия в рамките на кохезионния фонд за периода 2007-2013 г. Oперативната програма за Молизе се очаква да играе ключова роля в повишаването на конкурентоспособността на региона чрез научни изследвания и иновации, намаляване на въглеродните емисии чрез насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници, подобряване на достъпността чрез модернизиране на транспортната мрежа и повишаване на привлекателността на региона със специален фокус върху градовете, планинските райони.Оперативната програма е структурирана в съответствие със следните приоритети: Приоритет 1: Научни изследвания и технологично развитие, иновации и предприемачество (приблизително 39,5% от общата сума за финансиране); Приоритет 2: Енергийна ефективност чрез използване на възобновяеми източници на енергия (приблизително 13,5% от общата сума за финансиране); Приоритет 3: Достъпност на региона (приблизително 19,0% от общата сума за финансиране); Приоритет 4: Опазване на околната среда и териториално развитие (приблизително 24,0% от общата сума за финансиране); Приоритет 5: Управление и техническа помощ (приблизително 4,0% от общата сума за финансиране). Управляващ орган е председателството на регион Молизе.
Оперативна програма "Марки"
Регионална оперативна програма, която е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по цел №2 на регионалната политика (развитие на региони, които не се финансират по цел №1, които страдат от структурни проблеми, но населението и територията им са достатъчно значителни).
На 17 август 2007 г., Европейската комисия одобри регионалната оперативна програма за региона Марки в Италия за периода 2007-2013 г. Оперативната програма разполага с общ бюджет от около 289 млн. евро. Финансира се чрез Европейския фонд за регионално развитие , чиято помощ възлиза на около 113 милиона евро, което представлява около 0,4% от общите инвестиции на ЕС, предназначени за Италия в рамките на кохезионния фонд за периода 2007-2013 г. Общата цел на Оперативната програма е да се повиши конкурентоспособността в цялата регионална икономическа система. Програма се фокусира върху създаването на стимули за въвеждането на новите технологии и иновации, създаване на иновативна икономическа среда, насърчаване на устойчивото развитие и подпомагане на достъпа и ефективното използване на информационните и комуникационните технологии, като по този начин допринася за изпълнението на Лисабонската стратегия за растеж и създаването на нови работни места . Малкия и среден бизнес ще се възползва от мерки, предназначени за улесняване на достъпа до кредитиране и финансиране. Програмата е структурирана според следните приоритети: Приоритет 1: Насърчаване на иновациите и "Икономика на знанието" (приблизително 41,5% от общата сума за финансиране); Приоритет 2: "Информационно общество" (приблизително 11,6% от общата сума за финансиране); Приоритет 3: Устойчиво развитие и енергийна ефективност (приблизително 13,0% от общата сума за финансиране); Приоритет 4: Достъпност до транспортните услуги (приблизително 14,1% от общата сума за финансиране); Приоритет 5: Териториално развитие (приблизително 15,9% от общата сума за финансиране); Приоритет 6: Техническа помощ (приблизително 3,9% от общата сума за финансиране). Управляващ оргран е председателството на регион Марки.
Оперативна програма "Фриули-Венеция Джулия"
Регионална оперативна програма, която е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по цел №2 на регионалната политика (развитие на региони, които не се финансират по цел №1, които страдат от структурни проблеми, но населението и територията им са достатъчно значителни).
На 20 ноември 2007 г., Европейската комисия одобри регионалната оперативна програма за Фриули-Венеция Джулия в Италия за периода 2007-2013 г. Оперативната програма разполага с общ бюджет от около 303 милиона евро. Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие, чиято помощ възлиза на около 74 млн. евро, което представлява приблизително 0,3% от общите инвестиции на ЕС, предназначени за Италия в рамките на кохезионния фонд за периода 2007-2013 г. Общата цел на програмата е да се подобри качеството на живот на жителите на региона чрез повишаване на конкурентоспособността и подпомагане на устойчивото развитие. В програмата са включени много от приоритетите на Лисабонската стратегия на Европейския съюз: използване на новите технологии и въвеждане на иновации. В региона основен акцент ще бъде, намаляването на въглеродните емисии чрез насърчаване на добива на енергия от възобновяеми източници. Програмата също така има за цел да превърне региона в по-привлекателно място чрез насърчаване на опазването на околната среда. Програмата е структурирана около следните приоритети: Приоритет 1: Иновации, научни изследвания, трансфер на нови технологии (около 45,5% от общия бюджет); Приоритет 2: Устойчивост на околната среда (приблизително 11,5% от общия бюджет); Приоритет 3: Достъпност на региона (около 13,2% от общия бюджет); Приоритет 4: Териториално развитие (приблизително 13,2% от общия бюджет); Приоритет 5: Енергетика, еко-устойчивост и ефективност на производствената система (приблизително 12,6% от общия бюджет); Приоритет 6: Техническа помощ (приблизително4% от общия бюджет). Управляващ оргран е Централната дирекция за отдел "Международни отношения" .
Оперативна програма "Вале д'Аоста"
Регионална оперативна програма, която е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по цел №2 на регионалната политика (развитие на региони, които не се финансират по цел №1, които страдат от структурни проблеми, но населението и територията им са достатъчно значителни).
На 7 август 2007 г. Европейската комисия одобри Регионалната оперативна програма за региона на Вале д'Аоста в Италия за периода 2007-2013 г. Оперативната програма попада в рамките на регионалната програма разполага с общ бюджет от около 48,8 милиона евро. Инвестициите чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), възлизат на около 19,5 милиона евро, което представлява около 0,1% от общите инвестиции на ЕС, предназначени за Италия в рамките на кохезионния фонд за периода 2007-2013 г. Програмата има за цел да се подобри общото качество на живот на жителите на региона чрез повишаването на регионалната конкурентоспособност и подпомагането на устойчивото развитие. Програмата се фокусира върху научните изследвания и иновациите, а така също и на устойчивото развитие. Също така ще популяризира природните ресурси в региона и защитените планински територии. Програмата ще подобри градските райони в региона (по-специално за регенерация на изоставени промишлени обекти), намиращи се в дъното на долината, но в същото време ще се насърчава използването на енегия от възобновяеми източници. Накрая, програмата ще позволи на региона да разшири покритието на достъпа до интернет, за слабонаселените долини. От тези действия ще се възползват фирмите, туристите и жителите на региона. Следните приоритети представляват структурата на Оперативната програма за Вале д'Аоста: Приоритет 1: Научноизследователска и развойна дейност, иновации и предприемачество (около 30.7% от общата сума за финансиране); Приоритет 2: Насърчаване на устойчивото развитие (приблизително 51,2% от общата сума за финансиране), Приоритетна ос 3: Популяризиране на информационни и комуникационни технологии (приблизително 14,1% от общата сума за финансиране); Приоритет 4: Техническа помощ (приблизително 4,0% от общата сума за финансиране). Управляващ орган е председателството на регион Вале д'Аоста в Италия.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организиране и осъществяване на регионална политика в Италия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.