Организиране и осъществяване на регионална политика в Италия


Категория на документа: Икономика


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"
ФПН
КАТЕДРА ТУРИЗЪМ
КУРСОВА РАБОТА
на тема
Организиране и осъществяване на регионална политика в Италия
Варна 2012

СЪДЪРЖАНИЕ
I. Същност на регионалната полика..........................3 стр.
II. Италия. Региони по NUTS -2..................................4 стр.
III. Национални оперативни програми.........................6 стр.
IV. Мултирегионални оперативни програми...............7 стр.
V. Регионални оперативни програми..........................9 стр.
VI. Трансгранични оперативни програми..................21 стр.
VII. Италия - Кохезионен фонд 2007-2013г................27 стр.
VIII. Приложения............................................................28 стр.
IX. Използвана литература..........................................30 стр.
I.
Същност на регионалната политика
Регионалната политика на Европейския съюз цели да намали различията във финансово отношение между регионите в ЕС, да ускори балансираното развитие в целия ЕС и да насърчи реалните равни възможности за всички. Базирана на концепциите за солидарност и икономическо и социално сближаване, тя го постига практически чрез разнообразни финансови операции, главно чрез структурните фондове и Кохезионния фонд. За периода 2007 - 2013 г. регионалната политика на Европейския съюз е второто по големина бюджетно перо на ЕС, с разпределение от 348 млрд. евро. Целта за икономическо и социално сближаване бе въведена през 1986 г. с приемането на Единния европейски акт.
Основните цели на регионалната политика са да допринася за разрешаване на кризисните проблеми, да съкращава разликата в социално-икономическото развитие на отделните региони в страните членки и да спомага за по-равномерно и по-рационално разположение на производствените мощности и подобряване на инфраструктурата. Тези цели могат да се обособят като три остновни. Двете са регионални и една хоризонтална. Първата цел е свързана с развитие и структурно присъединяване на изостаналите региони, както и подпомагане на слабо населените райони. На тази цел се определя приоритетно значение. Отделените средства представляват 70% от средствата на структурните фондове. Втората цел е социално икономическо преструктуриране и подпомагане на регионите, които страдат от структурни проблеми. Осъществяват се социални и икономически промени в преработващия и обслужващия сектор. Критерия за избор за подпомагане е: населението в регионите не трябва да надвишава 18% от общото население на ЕС. Тази цел се финансира от европейския фонд за регионално развитие и европейския социален фонд. Хоризонталната цел е насочена към развитие на човешките ресурси и съдейства за приспособяване и модернизиране на политиката и системата на образование, обучение и заетост. Третата цел се финансира от европейския социален фонд и включва региони, които не попадат в първата цел. Развитието на регионалната политика довежда до създаването на структурни фондове. Такива са вече споменатите: Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален фонд (ЕСФ), разделът "Ориентиране" на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство, Финансов инструмент за ориентиране на риболова и Фонд за сближаване. Общото между тези фондове е, че те са предназначени да подпомагат сближаването на страните членки на ЕС и на техните региони в социално и икономическо отношение.
При организирането и осъществяването на регионалната политика се използват три основни елемента. Първият е прилагането на подхода за стратегическо подбиране. Вторият е реализиране подхода на патрньорството. Третият е прилагането на пинципа на допълняемостта.
II.
Италия. Региони по NUTS - 2
Италия има двадесет и един региона по разделението на ниво NUTS-2. Таблица 1 представя брутния вътрешен продукт (БВП) на глава на населението във всеки един от регионите за периода 2007-2009 г.
Таблица №1
БВП на човек от населението в регионите по NUTS-2 на Италия (Италия=100)
Регион/Година
2007
2008
2009
Пиемонт
112
111
102
Вале д'Аоста
125
129
122
Лигурия
107
109
102
Ломбардия
129
132
122
Болцано/Бозен
139



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Организиране и осъществяване на регионална политика в Италия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.