Организация, основни функции и направления на дейност на звеното за управление на персонала


Категория на документа: Икономика


Тема 5. Организация, основни функции и направления на дейност на звеното за управление на персонала
1. Съдържание и съотношение на дейностите
Службата по персонала в ефективно работещите компании решават следните задачи:
1. Подбор на персонал, отчитане на промените настъпващи при назначените служители (семейно положение, служебни премествания промени в изпълняваните функции и др.п.);
2. Обучение, повишаване на квалификацията или преквалификация;
3. Създаване на оптимални условия за ефективна дейност на служителите (психологически климат, комфортно работно място, хранене и др.);
4. Социални въпроси, т.е. грижи за почивките, здравето, жилищните условия, програми за насърчаване и внимание ( отбелязване на рождени дни, подаръци по празници и др.п.);
5. Юридически и дисциплинарни аспект при взаимодействието на служителите и организацията - договори, разглеждане на жалби и спорове, конфликтни ситуации;
6. Контакти с външни организации (инспекция по труда, съдебни институции, висшестоящи организации, учебни заведения, местни органи на властта и т.н.).
Примерно разпределение на фонда време между функциите по управление на персонала
Функции
Време, %
Трудови отношения
17
Отчетност и делопроизводство
10
Програми по управление на персонала
24
Организация на работната заплата
16
Условия на труда, техника на безопасността
10
Обучение на персонала
9
Програми за равни условия на заетост
8
Дежурства, осигуряване на секретност
5


* Много от големите компании смятат за необходимо, един път на 2-5 години, в своите организации да провеждат социологически изследвания и анализ на състоянието социално-психологическия климат, нагласите за труд, междуличностните отношения.
* Отделни организации задължават службите по персонала да правят анализ на производителността на труда на работниците (често това се прави от специални центрове за повишаване на производителността).
* Възлагат се и частични отговорности, за реорганизация на структури за управление, развитие на служителите в организацията, осигуряване на безопасност на производството.

2. Фактори за размера и структурата на звеното по управление на персонала
2.1. Зависимост от размера на предприятието
Състава и структурата на звеното по управление на персонала в голяма степен зависи от характера и размера на организацията, от нейните традиции, произвежданата продукция и други фактори
Малките организации
В неголемите организации управлението на персонала е функция на общото управление. Ако има специално звено, то не е в състояние да изпълнява всички присъщи функции. Но, във всеки случай, звеното трябва да координира дейностите на всички звена, изпълняващи отделни задачи по УП. Въпросът за създаване на система за работа с персонала и съответно звено възниква при численост на организацията около 50 служители и работници.
Средните предприятия
В средните организации много от функциите по управление на персонала се изпълняват от линейните ръководители. Специалисти по управление на персонала се наемат в компании с числен състав от 100 до 150 човека, а отдели по персонала се създават при численост 200-500 човека, в зависимост от характера на дейността на предприятието.
Големите предприятия
В големите предприятия се изграждат самостоятелни структурни подразделения. В компании с численост до 500 заети ръководителят на звеното може да има подчинени от 1 до 4 специалиста и 2-3 спомагателни служители. При 1000 заети, отделът включва ръководител, 5--6 специалисти и почти толкова спомагателни служители.
Норматив на числеността на служителите и специалистите в подразделенията по управление на персонала
Отрасъл
Съотношение към числеността на персонала
Обработващ(до 500 ч..)
1:96
Обработващ (500-999)
1:116
Обработващ (1000-4999)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организация, основни функции и направления на дейност на звеното за управление на персонала 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.