Организация на труда


Категория на документа: Икономика


Организация на труда

1.Трудът - основен елемент на производството

Трудът е процес, извършващ се между човека и природата, при който човекът чрез своята дейност регулира и контролира обмена на веществата между себе си и природата.

Материална основа на труда са оръдията и предметите на труда, като тяхното усъвършенстване изменя съдържанието на труда, формите за неговата организация и условия за реализиране.

Необходимо условие за общественото развитие е постоянното възобновяване на производството.

Поради това трудът, в каквато и производителна форма да се появява, има изключително важна роля за развитието на обществото. При каквато и да е техническа база на производството трудът остава негов решаващ елемент.

Трудът и трудовата дейност не трябва да се разглежда изолирано от условията, в които те се осъществяват. Съвременната техника значително усложнява производствените и трудовите процеси, променяйки тяхното съдържание. Като следствие от това се развиват качествени и количествени изменения в труда и трудовата дейност.

- Качествените изменения намират израз в облекчаването на труда чрез механизация, която изключва или свежда до минимум тежкия физически труд. Механизацията при непрекъснатото увеличаване обема на материалните пото-ци, задълбочаване на специализацията и комбинирането имат първостепенна роля при нарастване на производителността на труда. Последната рязко се увеличава при прехода от частична механизация към комплексна, при която всички трудови операции, изискващи физически труд, се изпълняват от система от машини и механизми.

Понятието качество на труда включва неговото съдържание, както и професионализма, отговорността и самостоятелността на работника. Съдържателната страна на труда се определя от видовете и структурата на изпълня-ваните операции и съчетаването на прости и сложни, непривлекателни и при-влекателни, монотонни и творчески операции.

Професионализмът на работника се изразява в съвкупност от изисквания за обща и специална подготовка, като опит, стаж, умения, ловкост, майсторство и др.

Отговорността на работника е свързана с това какво той трябва да прави, за какво отговаря и как отговаря. Тук можем да отнесем и провеждане на процеса в зададените параметри, отговорността за качеството на продукцията и др.

Самостоятелността на работника намира израз в компетентността и способността да приема съответните решения при сложни организационно-технически, стопански и социални условия.
Качеството на труда определя необходимата професия и квалификация.
Количествената оценка на труда е по-еднозначна, тъй като се изразява в работно време, разходите на което за единица продукция характеризират производителната сила на труда от съответното качество. Количеството на труда зависи от неговата интензивност и тежест.
Интензивността на труда се определя от степента на използване на работното време или изпълнение на предвидения обем работи с определеното качество за даден период.

Напрегнатостта на труда отразява неговата тежест от гледна точка на разходите на психофизиологически (мускулни, нервни) и социални ресурси.

2. Организацията на труда като система

Организацията на труда е система от мероприятия, осигуряващи рационално използване на работната сила с цел повишаване на производителността на труда. Различават се индивидуална и групова (колективна) организация на труда.

- При индивидуалната организация на труда се нормира и отчита труда на всеки изпълнител при колективната организация на труда трудът на работниците се обединява в група (бригада) за съвместно изпълнение на производствената за-дача.

Обект на изследване на организацията на труда и нейните елементи е трудовата дейност на отделните работници и групи работници, както формите и методите на трудовия процес.

Системата за организация на труда може да се разглежда като съставна и едновременно с това самостоятелна част от системата на предприятието, която освен нея включва технико-технологичната система и системата за управление като отделни части на организацията на производството.

В системата за организация на труда се включва само този елемент на производството, свързан с живия конкретен труд.

Системата за организация на труда включва отделни елементи, като под елемент се разбира съставна част на системата с определени признаци, структура, функционални връзки и влияещ върху ефективността от използването на живия, конкретен труд.

Елементите на организацията на труда са:
* разделението и кооперирането на труда;
* работното място;
* трудовият процес;
* нормирането;
* условията на труд;
* режимът на производството;
* заплащането на труда и материалното стимулиране.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организация на труда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.