Организация на мениджмънта. Емпирични характеристики на мениджмъитската дейност.


Категория на документа: Икономика


9.Организация на мениджмънта. Емпирични характеристики на мениджмъитската дейност. Роля и функции на търговския мениджър. Власт и влияние. Организационна структура на търговската фирма. Видове организационни структури. Изграждане на организационната структура на фирмата
Мениджмънтa има за предмет направляването на дейностите и ръководенето на хората с оглед постигането на определени цели при дейността на една фирма. Мениджмънтът е процес на взаимодействие между две основни подсистеми на фирмата: управляваща и управлявана.
Управляващата подсистема, т.е. субектът на управление се състои от мениджъри или функционални органи (отдели), които оказват управленско въздействие върху управляваната подсистема. То се основава на взети управленски решения и се изразява с различни форми на разпореждания.
Управляваната подсистема, т.е. обектът на управление се състои от индивиди или обособени звена, които са подложени на управленско въздействие. От тях по обратен път постъпва информация към управляващата подсистема, чрез което се регулира взаимодействието между двете.
Oсновни принципи на мениджмънта:
> Единоначалие
> Единство на правомощия и отговорности на мениджърите
> Ефективност
> Правилен подбор и разпределение на кадрите
> Единство на конкретните цели с общите цели на фирмата
Мениджмънта може да се осъществи чрез три групи методи:
* Икономически методи
* Организационни методи
* Социално-психологични методи
Функцията на мениджмънта е съвкупност от мениджърски дейности, групирани според:
Обект на мениджмънта-той определя конкретните функции на мениджмънта: снабдяване, пласмент, счетоводство и др.
Функционални звена и връзки
* За осъществяване на функциите на мениджмънта се изграждат специални звена във фирмите. Между тях и останалите функционални звена на фирмите се установяват връзки, които по своя характер са:
* Линейни връзки между звената
* Функционални връзки между звената
* Връзки на съгласуваност и сътрудничество между звената

Организацията на мениджърската дейност е обективно необходима предпоставка за осъществяването на управлението като специфична управленска дейност. Това предполага решаването на следните основни въпроси:
> -избор на организационно-управленска структура;
> -дефиниране на основните функции, които ще се осъществяват от звената на тази система;
> -определяне на необходимия персонал като количествени и качествени параметри за целите на нормалното функциониране на организацията;
> -дефиниране на основните задачи на персонала под формата на длъжностни и функционални характеристики;
> -установяване на рационално разделение на труда между персонала;
> -оптимизиране на йерархичните връзки и зависимости между звената, в границите на организационно-управленската структура, изградена за целите на въпросната дейност, от една страна, между тях и останалите поделения на фирмата, от друга;
> -изработване на подходяща система за стимулиране и санкциониране на персонала, зает с изпълнението на дадената дейност.

МЕНИДЖЪРСКИ ФУНКЦИИ

Според Питър Дракър мениджърите изпълняват пет основни дейности: определяне на цели, организиране, мотивиране и общуване, измерване и оценяване, развитие на хората. Те обаче могат да бъдат интегрирани в три основни съставки: функции, умения и роли, които мениджърите
изпълняват. Например при управлението на фирмата, изпълнителният директор трябва да обхване всички дейности на фирмата - транспорт, маркетинг, финанси и т.н. да разбира техниките и методите на управление - да притежава определени управленски умения и да разпредели задачите между
своите подчинени - да делегира права, които определят ролите, които всички участници изпълняват в
цялостния процес на съществуване и опериране на фирмата.
Под функции на мениджмънта се разбира комплекс от логически взаимосвързани дейности, които се извършват от хора в управлението на организацията и са обединени от постигането нейните цели и задачи в рамките на техните задължения. Те са сложни и разнообразни. Функциите са форми на проявление на въздействието на управляващата върху управляваната система, чрез които се постигат целите на стопанската система като цяло.
Основните функции на управлението изпълват съдържанието на управленския процес. Класификацията на функциите на управлението дава възможност да бъдат изучени използвани пълноценно. Функциите на мениджмънта могат да бъдат класифицирани в две основни групи:
А. Стопански - подготвителни (осигуряват ресурси, - доставка, договаряне); основни (същински) -
транспорт, ремонт; заключителни - реализация, маркетингови, спедиция.
Б. Управленски (общи) - действията на мениджърите за успешно реализиране на стопанските функции. Управленските могат да бъдат класифицирани като: общи - без оглед на конкретната стопанска дейност - планиране, организиране, ръководство (мотивиране), контрол и специализирани - диспечиране, разпределение на работата между подчинените и др.
Мениджърските функциите са форми на проявление на въздействието на управляващата върху управляваната система, чрез които се постигат целите на стопанската система като цяло.
• Планиране - дейност, стремяща се да подскаже бъдещи действия и насоки във фирмата.
Включва определяне на целите и задачите на системата, пътищата и средствата за постигането им. Обхваща подготовка на дългосрочни, средносрочни и годишни прогнози, концепции и планове за всички дейности на организацията. Използва се за разработване на оперативни процедури и подпомага процеса на вземане на решение.
• Организиране - дейност свързана с установяване на структурата на фирмата по отношение на права, власт, отговорност, и задачи. Обхваща формирането на предприятието, фирмата или стопанската система - управляващата, управляваната, техническата, технологическата, трудовата и икономическата система;
• Ръководство - (координирането) - обхваща насочването на подчинените. Осигурява съгласуваност между различните участъци в хода на функциониране на системата, стремеж за осигуряване на оптимални количествени и качествени взаимоотношения. Ръководството осигурява
директното реализиране на взетите решения. Тук влизат и концепциите се комуникациите, мениджърското поведение и дейностите по награждаване и наказване
- (Мотивиране) - включва разработването на ефективни методи и средства за стимулиране с цел да се постигнат оптимални резултати от функционирането на системата;
• Контрол - обхваща разработване, внедряване и използване на система за установяване на съответствието между протичането и развитието на производствения процес и плановете, стандартите, нормативите и инструкциите, разработването и внедряването на система за проверка на
изпълнението на решенията.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организация на мениджмънта. Емпирични характеристики на мениджмъитската дейност. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.