Oрганизация и управление на предприятието


Категория на документа: Икономика


 Организация и управление на предприятието - В.Терзиев

2. СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА. ПРОЦЕСЕН ПОДХОД. СИСТЕМЕН ПОДХОД. СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ И НЕОБХОДИМИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЕНЕДЖМЪНТА.
1.Създаването на нови течения и направления отразяват динамичното развитие на производството, неговото прегрупиране и престуктуриране, непрекъснатата промяна и глобализация на съществуващия икономически ред. Повишаващите се потребности на хората от определени стоки, непрекъснатото повишаване на техническите изисквания и повишаващите се изисквания към опазване на околната среда.
2. ПРОЦЕСЕН подход - разглежда управленските функции като взаимосвързани и взаимообвързани. Всяка функция може да се представи и като процес, който се състои от серия взаимосвързани действия. Така, че процесът може да се разглежда като сума от всички функции. В процесния подход са приети 4 основни функции: Планиране; Мотивиране; Организиране; Контрол.
Тези функции се характеризират с процес на комуникации и вземане на решения:

Планиране - да дава отговор на следните въпроси:

1.Къде се намира организацията в настоящия момент от времето?

2.Къде иска да отиде олганизацията?

3.Как организацията ще измине пътя си от сегашното до бъдещото си положение?
Планирането е непрекъснат процес, тъй като след достигане на целите, организацията не престава да съществува. При това и факторите на околната среда непрекъснато променят силите, с които въздействат върху нея.

Организиране - създаване на определен ред в олганизацията, което се осъществява чрез т.н. организационна структура. Тя подлежи на проектиране, изграждане, функциониране и осъвършенстване. Основен компонент на тази структура е делегирането. То е средство, което ръководството осъществява изпълнението на определен обем от работи с помощта на своите служители.

Мотивиране - сътрудниците в една организаци следва да изпълняват своите дейности, своеобразно делегирана им отговорност от ръководството. Мотивацията представлява създаването на вътрешни подбуди към действия, които са резултат от сложен комплекс от други потребности, които непрекъснато се променят от заобикалящата среда.

Контрол - процес чрез който управлението разбира дали достига набелязаните цели или се отклонява от тях. Контролът има 3 аспекта:

1.Установяване на вътрешните правила и нормали.

2.Окачествяване на постигнатите резултати и тяхното сравняване с планираните.

3.Коригиращи действия. Необходимост от тях са налице, ако са установени сериозни отклонения от набелязания план.

Управленските функции имат 2 общи характеристики:

1.Вземане на решения.

2.Обмен на информация.
Вземане на решения - представляват избор на конкретна алтернатива, която произтича от работата на организацията. Следователно вземането на решения означава: Да напраниш избор какво и как да планираш, мотивираш, организираш. Това е една от основните дейности на всеки ръководител.
3. СИСТЕМЕН подход - организацията и нейното управление са елементи, които не могат да съществуват самостоятелно. Те ще фенкционират по ефективно, ако представляват едно единно цяло. Самата организация е открита система, която се намира под въздействие на външната среда: икономическа; политическа; законодателна; демографска; социокултура.
Средата оказва изключително влияние върху управленските функции и върху резултатите на организацията. Системният подход се прилага и при мениджмънта на Ч.Р. Ч.Р. се получават от външната среда.
4. Съвременни тенденции и необходими изисквания към мениджмънта - основна е функция на мениджмънта е икономическата ефективност. Мениджърът трябва винаги във всяко свое решение да поставя на първо място икономическата ефективност. Той може да оправдае своето съществуване и водещата си роля, единствено чрез икономическите резултати, които постига. Има 3 основни задачи:

1. Да управлява бизнеса;

2.Да управлява мениджърите;

3.Да управлява работника и труда.
Перспективите в развитието на мениджмънта са:

1.Персоналният мениджмънт, който ще се ориентира към индивидуалния служещ.

2. Крайният продукт да се получава с минимална продължителност от време, за да може организацията да се приспособи към икономическата криза.

3.Дългосрочна визия, за да могат да се преодолеят препятствията пред организацията.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Oрганизация и управление на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.