Организационно проектиране


Категория на документа: Икономика


На вниманието на
проф. д. ик. н. М. Сотирова и

гл.ас д-р А.Владиков

Курсов проект

по
Организационно проектиране

Тема:Същност на организацията,основни характеристики,модел на организационно поведение.

Веселка Вукова
"Корпоративно управление"
Фак. № 1208427011

Проектът е изпратен на 23.01.2014

"Организацията".

Първото значение на "организация" е "специфично социално образование или общност".Не всички социални образования са организации.Нито семейството,нито обществото като цяло могат да бъдат представени като организации.Организациите са социални образования,които могат да бъдат разграничени въз основа на хората,от които са съставени.
Второто значение на думата се отнася за организационните свойства-като структури,така и процеси,в рамките на социалното образование или общност.Социалните образования са "организирани"по определен начин.Те имат различни видове управление,взаимовръзки на власт,брои на ръководителите спрямо работниците,дефинирани права и задължения и други характеристики,които се използват,за да бъдат характеризирани.
Една организация в първия смисъл на думата-като социална общност-не само е организация,но освен това тя има организация във втория смисъл на думата.Организациите имат не само организационни свойства,но имат и специфични цели-"мишени",към които е ориентирано действието им.За да постигнат тези цели,организациите оползотворяват различни входящи ресурси като човешки ресурси,суровини и материали,информация и др.

В организацията съществуват стейкхолдъри,които имат по-силни или по-слаби контролиращи интереси в организацията.Тази група обхваща собствениците на дялове/акции,правителствата,персонала,обществените групи.

Човешките ресурси и управлението на персонала също са важни елементи от контекста на организацията.Уменията и знанията на персонала,тяхната професионална компетентност,становищата и нагласите им,работата им като качество и резултати.Явлението организация може да бъде обяснено само ако човешките ресурси са включени в обяснението и.

Като идеален модел,но също така и като реалност,организациите имат специфични цели.Специфичността на целите е свързана с разгръщането на явни,видими и формализирани структури на организацията,като всички са свързани с използването на рационалността.Тя е възможна единствено там,където основните цели са ясно и конкретно определени,а останалите цели са подчинени на основните или са пренасочени за изпълнение от други организации.

Характеристики на организацията.

Областта на изследване се състои от структурирането на организацията и поведението на хората в нея.То включва основно мисловната страна на поведението ,като мислене,чувства,въображение.Организациите наблюдават следните прояви на поведение:

• Мисловни нагласи,ценности и предпочитания
• Групи,екипи и други видове групирания с преки контакти между участниците-кръгове по интереси или приятелски кръгове
• Организирани подразделения като отдели,отделения,фирми и по-големи образования
• Мрежи от организации
• Поведението на индивидите,начина,по те се справят с физическите обекти,информация и социални "изненади"

Явлението "организация" не може да бъде свито до индивидуалното човешко поведение.Изходът от един конфликт между хората в организацията може да бъде разрешен чрез разпределение на властта,информация или други ресурси.Такива фактори не могат да се сведат до индивидуалното поведение.Те се отнасят за структури и процеси над индивидуално ниво,които могат да дават отражение на нивото на отделните индивиди.До известна степен обективните структури или разпределения зависят от това,което реализират субектите-лично или във взаимодействие по между си.

"Организацията" е тематика,която се разклонява в много и различни посоки.От една страна чрез психологическите и социологическите основи тя се стреми да обясни явлението организация .Тя се занимава с начина,по който организационният свят съществува,но и с това как би трябвало да е устроен.От друга страна силни се стреми да се произнася относно начините,по които организацията би трябвало да се модернизира и усъвършенства.Критериите за оценка на това,кое е най-добро са твърде различни.Ефикасност,ефективност,печалба,пазарен растеж,удовлетворение на персонала,личностен растеж-всички тези критерии се използват в разнообразни комбинации и акцентът се поставя на различни места.

Подразделения на организацията.

Областта на изследване на организацията се подразделя на две части-"Организационна теория" и "Организацията"."Организацията" се отнася до поведението на хората в организацията,а "организационната теория" за поведението на цялата организация.Навсякъде в живота на организацията съществува вертикално измерение,което се простира от отделния индивид до съвкупности като цели организации.Някъде между тях се намира т.нар."Фокусирана организация"-повече или по-малко самоподдържащо се организационно образование с приемливо ниво на автономия и с колективна идентичност.

Обсъждането на вертикално или йерархичното измерение помага да се демонстрират изводите,важни за организационния анализ.

На най-ниското ниво,това на работещия индивид,е установено,че "организацията" е изследване и обяснение на нагласите за работа,мотивацията за работа и удовлетворението от нея,познанието или възприятията в работната роля.До известна степен индивидите носят със себе си такива качества още когато влизат в организацията,но освен това те еволюират,като придобиват опит от работата си.Индивидите взаимодействат със ситуацията,в която се намират,в която те се социализират и се опитват да адаптират ситуацията към себе си-така че да съответства на техните лични вкусове и изисквания.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организационно проектиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.