Oрганизационна структура


Категория на документа: Икономика


ОРганизационна структура

1. Разглежданата фирма"България Ер" се отличава с механистична форма на управление - структурата на управление е създадена по йерархизиран принцип. Йерархията се отнася до различните равнища на властта. Често се изобразява като пирамида.Налице са стриктно разпределение на властта и ролите. Управлението на "България Ер" е строго подчинено на правила. Открояват се ясно разграничени отдели ,конкретно дефинирани стандарти, инструкции и правила за работа, комуникации "отгоре-надолу", строг контрол и минимално участие на служителите в процеса на вземане на решения. В такава "механистична" компания работата в екип е напълно възможна. Контролът е централизиран. Акцентира се върху установяване на грешките и виновните за тях.Решенията се приемат само от ръководството на организацията.Този вид организация е консервативна, с много рутина в работата си. Всички служители са подчинени на строго определени правила, който трябва стриктно да се излъпняват.

Пример 1 : Например,в организация "България Ер",на един полет, стюардесите номер 4,3 и 2 са подчинени на старшата стюардеса. С най-малко стаж и опит е младшата стюардеса,която може ,да се издигне в йерархията с натрупването на опит и стаж с годините.

2. Структурата в авиокомпания България Ер е строго йерархична. Налице са ясно изразени нива в управлението.Звеното,с което имах възможността, да се запозная аз, беше подчинено изцяло на същата схема.На най-високото ниво се намира Мениджър кабинен състав.Това е човек,преминал по време на своята кариера,през всички йерархични нива в съответното звено. Мениджъра притежава изключителни личностни качества и характеристики.Негови преки подчинени са Мениджърът на подзвено "Хемус Ер" и Мениджърът на подзвено "България Ер". Тези двама души са преки началници на всички членове кабинен състав,както и на всички инструктори.Тяхната работа е всеобхватна-те подбират и назначават нови хора,освобождават персонал,отговарят за цялостната атмосфера в големия работен колектив.С две думи те са хората към,които всеки служител може ,да се обърне по всяко време на денонощието ,ако има проблем свързан с работния процес.Важно е ,да се спомене,че същевремено с всичко това те са и действащи старши стюарди.На следващото място в йерархичната структура се позиционират инструктурите.Това са бивши старши стюарди и стюардеси,чиято работа е да обучават и подготвят бъдещи служители,както и постоянно,да следят за нивото на работа на настоящите такива.Следващото стъпало надолу в йерархията се заема от членовете на летателния екипаж. В него,по време на полет също съществуват ясно дефинирани йерархични нива.Налице е старша стрюардеса (пърсър) - това е членът на летателния екипаж с най-дълъг и богат стаж,човекът придобил най-богат опит и сблъсквал се с най-много различни ситуации.Степента пърсър може,да се придобие при прелетяно време (нальот) минимум 3600 часа. Вторият член в йерархичната структура е т.нат. - двойка. Това е вторият по старшинство в летателния екипаж.Това отново е човек с опит и познания,който в случея има нальот не по малък от 2400 часа. Тройката е третият член на екипаж а по старшинство.Този човек е назначен сравнително наскоро(притежава около 1200-1500 летателни часа).Той притежава богати теоретични знания,но все още няма необходимия опит.На последното ниво в йерархичната структура се намира младшата стюардеса/стюард (четворката) .Това обикновено са новоназначени лица,притежаващи много малък опит и респективно малко нальот.

3. Формална организация е тази, която се създава на основата на предварително регламентирани правила нормативно регулирано поведение, разпределение на функционални задължения , т.е.узаконена организация. Такава е и компания "България Ер".

Към структурните и характеристики спадат:
* формализация, която се отнася до количеството писмена документация използвана във фирмата, включително техническа организация, инструкции, заповеди и устав. Тези писмени документи регулират дейността на организацията;
* специализация ,която показва доколко задачите на организацията са разделени по професионален признак и се идентифицира с разделението на труда;
Характерно е наличие на споделени норми и правила на поведение,които трябва да се знаят и спазват от всички служители на компанията "България Ер". Комуникациите между служителите на "България Ер" са строго формални по време на работа.Не са допустими неформални отношения и разговори.

Пример 1 : Ако на даден полет има само чуждестранни пасажери са допустими между отделните стюардеси разговори на български език,но при наличието дори на един българин на полета,воденето на такива свободни разговори е забранено и стюардесите са задължени да комуникират строго формално.
Пример 2 : Не е разрешено по време на полет,стюардесата да води разговори с пилотите,несвързани с работата и състоянието полета,тъй като разговорите по интерфонната система се записват в паметта на черната кутия на самолета .

4. Орагнизационната структура се стимулира главно от сътрудничеството. Наличието на каквато и да било конкуренция е повече от неуместна при подобен род работа и по-скоро би затруднила работния процес. В този голям екип на България Ер е изключително важно всички ,да си помагат и да работят като един организъм. Това е от огромно значение и по време на полет.Членовете на кабинния екипаж трябва да изпълняват своите задължения,като едно цяло. Във всяка една ситуация трябва ,да се отреагира по един и същ начин. Важно е колективът да е добре сработен,колегите,да се познават,за да успяват дори и с един поглед,да се разбират и да вземат най-правилното и подходящо решение в съответната ситуация.

Пример 1 : Често,по време на полет до по-рискови дестинации,като Тел Авив (Израел) или Кувейт (Кувейт) се случва пътниците на борда ,да се държат изключително арогантно и неуважително,поради темперамента на нациите си. Стигало се е и до разправии между пътниците преразтващи често в ръкопашни схватки.В такива случаи е необходимо и задължително стюардесите да останат абсолютно спокойни и посредством жестове,мимики и дори само с един поглед, да се разберат как ще подходят в дадената ситуация,коя какво действие ще предприеме.В такива моменти разговорите и намесването в конфликта биха усложнили ситуацията доста повече.Най-важното е да се действа единно и спрямо процедурата за такива ситуации.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Oрганизационна структура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.