Организационна характеристика на системата на УЧР


Категория на документа: Икономика
Университет ,,Проф. д-р Асен Златаров"

Курсов Проект

На

Тема: Оргазационна характеристика на системата за Управление на човешките ресурси

Изготвил: Проверил: Гл.Ас.Драгомиров
Фак. №:
Група

Гр.Бургас

Съдържание

1.Организационна характеристика на системата за управление на човешките ресурси
1.1.Организационна структура
1.1.1.Компоненти на организационната структура
1.1.2.Принципи на организационно структуриране
1.1.3. Организационно проектиране
1.1.4. Механизми за възпитание на култура в организацията
1.2. Управление на човешките ресурси
1.2.1. УЧР програми
1.2.2. Приложение на УЧР
1.3. Организационно развитие
1.3.1.Необходимост и цели
1.3.2. Ефективната организация
1.4. Управление на персонала в туризма

1.Организационна характеристика на системата за управление на човешките ресурси

Управленската практика е толкова стара, колкото и организацията. Има много веществени доказателства за съществуването на управленската практика още преди три хилядолетия. Открити са доказателства за наличие на организация в доисторическите общества. Но идеята на управлението като научна дисциплина, професия, изследователска област е относително нова.Повечето изследователи са на мнение, че управлението се е обособило като самостоятелна област на човешкото познание в началото на ХХ век1.

Проблемите на организационната структура, проектиране и култура са обект на разглеждане от такъв раздел на управленската наука като организационната теория. Последната систематизира човешките знания и виждания за организационния процес на равнище на организацията като цяло. Организацията е изключително динамичен феномен. Тя съществува в една неопределена среда. Поради това е принудена постоянно да се променя. Така чрез изменение на параметрите на вътрешната си структура и култура, както и начините на взаимодействие със своето обкръжение тя се старае да оцелява и развива.2

1.1.Организационна структура

Организационната структура представлява формална система от правила, мероприятия и властови взаимоотношения, които контролират начина, по който хората в организацията си взаимодействат и разпределят различните ресурси за осъществяване на организационните си цели. Основната цел на организационната структура е контролът. Този контрол може да се разглежда в две плоскости:
- осъществяване на контрол по отношение на координация на действията на сътрудниците в името на достигане на организационните цели;
- осъществяване на контрол по отношение на средствата, използвани да мотивират хората3.

1.1.1.Компоненти на организационната структура

Може да се говори за три компонента, от които е съставена структурата на организацията, а именно4:
- Комплексност
Под комплексност се разбира равнището на хоризонтална, вертикална и пространствена диверсификация в една организация. Съответно хоризонталната диверсификация фокусира степента на диверсификация, т.е. на разделение между отделните структурни звена, основана на ориентацията на техните членове характера на изпълняваните от тях задачи и тяхното равнище на умения и компетентност. Колкото по-голям е броят на различните работни места в организацията, изискващи специализирани знания и способности, толкова по-висока е степента на хоризонталната диференциация.
Вертикалната диференциация е свързана с броя на йерархичните нива в организацията. В този смисъл се говори за високи и плоски организации. Високи са тези организации, при които има голям брой йерархични нива, и обратното, плоски са организациите с минимален брой-две или три йерархични равнища.
Пространствената диверцификация демонстрира степента на разпръснатост на физическите и човешките ресурси в географски смисъл. Несъмнено съществува връзка между различните видове диференциации и комплектността. Така например високата степен на пространствена диференциация води до повишаване на равнището на комплексност на организацията.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организационна характеристика на системата на УЧР 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.