Органи и организации на одита на средствата от ЕС


Категория на документа: Икономика


Органи и организации на одита на средствата от ЕС

Одиторският контрол по своята същност е контрол, който притежава специфичните характеристики различаващи го от познатите до сега видове. Понятието е английско. Въведено е при определени обстоятелства и е използвано в английската, а по късно и в световната практика в областта на контрола.
Европейската сметна палата ЕСП
Независима одитна институция на ЕС. Нейното седалище е в Люксембург, а служителите й наброяват 900 професионални одитори и сужители с помощни функции от всички националности в ЕС. Създадена през 1977г. тя насочва дейността си към финансовото управление на ЕС, с цел да допринесе към неговото подобряване.
Дейност на ЕСП :
Създадена с цел одитиране на финансите на ЕС. Одитна дейност е бюджетът на ЕС, както и неговите политики, предимство имат областите, свързани с растежа и заетостта, добавената стойност от действията на ниво ЕС, публичните финанси, околната среда и действията по климата. ЕСП одитира бюджета по отношение на приходите и разходите.

Дейността на ЕСП е от голямо значение и се използва от Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета и държавите членки, при контрола върху бюджета на ЕС, както и при извършването на подобрения. Дейността на ЕСП участва и в ежегодната процедура по освобождаване от отговорност, при която Парламентър решава дали Комисията е изпълнила задоволително бюджета от преходната година, като осовава решението си на препоръки от Съвета.

Изготвяне на доклади за създателите на политики и за гражданите на ЕС

Докладите и становищата на ЕСП дават ценен принос за финансовото управление на ЕС, като съдействат за развитието на Общността и приближаването ѝ до европейските граждани. ЕСП има за цел изготвяне на доклади с високо качество, които са ясни, актуални и навременни, които се базират на подходящи критерии и твърди доказателства, и които се отнасят до важи за всички заинтересовани страни теми, и по този начин се възприемат като важни и достоверни документи. Публикациите на ЕСП включват: годишни доклади, специфични годишни доклади, специални доклади, становища и изявления.

Тясно сътрудничество с други върховни одитни институции

До 80 % от бюджета на ЕС се управлява съвместно с държавите членки. Те си сътрудничат с Комисията при изграждането на системи за наблюдение и вътрешен контрол, за да се гарантира, че средствата на ЕС се изразходват правилно и в съответствие с правните норми. По този начин, контролът придобива както европейско, така и национално измерение. В допълнение към дейността на ЕСП, голям брой ВОИ на държавите членки одитират европейските средства, които се управляват и изразходват от техните национални администрации.

Образeц за професионализъм в областта на одита на публичните финанси

ЕСП се ангажира да играе водеща роля в развитието на управлението на публичните финанси и одит. Тя допринася за развитието и въвеждането на международни стандарти (като напр. стандартите на ИНТОСАЙ (МСВОИ).

Въздействието от дейността на ЕСП

ЕСП се радва на добри резултати, постигнати през годините. Качеството на докладите на ЕСП се оценява като добро от външни експерти, а главните заинтересовани институции ги считат за полезни. Наблюдава се последователно високо равнище на одобрение на препоръките на ЕСП от страна на Комисията, като в докладите за проследяване на тяхното изпълнение се отбелязва положителното им въздействие.

През следващите години ЕСП очаква да посрещне предизвикателството да съдейства за подобряване на отговорността на ЕС за отчитане пред гражданите относно публичните средства, предоставени за постигане на неговите целите.

Работна програма

ЕСП планира своята работна програма в многогодишен и едногодишен план. Многогодишното планиране е насочено към определяне и актуализиране на стратегията на ЕСП. Годишният план определя конкретните задачи, предвидени за въпросната година. Работната програма съдържа списък на приоритетните одитни задачи и разпределя необходимите за изпълнението им ресурси. ​
Годишната работна програма се публикува, а председателят на ЕСП я представя пред Комисията по бюджетен контрол към Европейския парламент (CONT). ​

Одитна дейност
ЕСП е външният одитор на ЕС. Дейността ѝ е съсредоточена върху финансовото отчитане на ЕС, както и върху изпълнението на неговия бюджет и политики. Както и другите върховни одитни институции, ЕСП извършва три вида одит: финансов одит, одит на съответствието и одит на изпълнението.

Видове одит

Всеки вид одит има различни цели и търси отговор на различни въпроси. Отделните одити могат да включват един или повече видове одит.
* Финансов одит
Типични одитни въпроси: Изчерпателни и точни (надеждни) ли са финансовите отчети? Отчетите дават ли вярна представа за финансовото състояние, резултатите от операциите и паричните потоци за годината в съответствие с приложимите правила за финансово отчитане?
* Одит на съответствието
Типични одитни въпроси: Правилно ли са изчислени приходните и разходните операции на ЕС и съответстват ли на изискванията на приложимата нормативна рамка?
* Одит на изпълнението
Типични одитни въпроси: Постигнато ли е добро съотношение разходи-ползи при изразходването на средства на ЕС? Разходването на средства сведено ли е до необходимия минимум (икономичност)? Резултатите постигнати ли са с минималните възможни средства (ефикасност)? Изпълнени ли са целите на разходните програми или на политиките (ефективност)?

Етапи на одитния процес

Извършваните от ЕСП одити са сложни и с технически характер, а за приключването им са необходими значителни ресурси. Предметът на одита се избира въз основа на риска, обществения интерес и вероятното въздействие, като се цели максимално добро използване на ресурсите на ЕСП. Основните етапи на одитния процес са:

* Многогодишно и годишно програмиране - определяне на одитните приоритети въз основа на анализ на риска и политиките, както и на общите стратегически насоки на ЕСП.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Органи и организации на одита на средствата от ЕС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.