Определения и същност на инвестициите


Категория на документа: Икономика


Определения и същност на инвестициите
Инвестиция-съгласно националното и международното счетоводно законодателство е притежаван от предприятието актив,който се използва за увеличаване на собствения капитал чрез разпределения под формата на дивиденти,ренти и приходи.Инвестиция е всеки разход на парични средства,от които се очаква възвръщаемост под формата на бъдещи парични постъпления.Инвестиция е инвестирането на финансов ресурс с цел придобиване на определен актив-сграда,съоръжение,технологична линия,акции и др.Инвестициите са използване на финансови ресурси под формата на дългосрочни капиталови вложения за увеличаване на активите на предприятието и получаване на печалба.
Инвестиционна дейност е вложения на средства и осъществяване на практически действия с цел получаване на печалба или друг полезен икономически ефект или резултат.Процесът на инвестиране включва няколко страни:предприятие като обект на инвестиция,инвеститор,доставчици,изпълнители,банки,държавата като законодател или контролъор и т.н.
Инвестиционен процес-това са икономическите взаимоотношения между две страни:тези които предлагат паричен ресурс и тези които имат нужда от него.Икономическата теория описва инвестиционния процес като цикличен,с различни фази.Фазите имат различни наименования-"спад","криза","депресия","оживление","процъфтяване","подем"
По време на кризата се отчитат намаляване на производството и заетостта,понижаване на нормата на печалбата и увеличаване на фалитите.Фазите на депресия са ниско производство и ниско ново на заетост.Фазата на оживление-появяват се перспективни пазари,увеличават се продажбите,реализира се значителен оборот.Във фазата на подем значително се увеличава заетостта,а активността достига своя пик.Инвестициите имат два аспекта на проявление-финансов и икономически.Икономически аспект-от икономическа гледна точка,от позицията на оценката на икономическата целесъобразност от използване на ресурсите.Финансов аспект-в този аспект инвестициите могат да се представят като вид актив,включен в производството на предприятието с цел получаване на доход или финансова изгода.Необходимо е да се познават и други терминологични изрази,свързани с инвестициите и инвестиционния процес-инвестиционен климат,инвестиционен потенциал,инвестиционен портфейл,инвестиционен риск.
Класификация на инвестициите
1.В зависимост от обекта на вложение и вида на пазара,на който се осъществяват,инвестициите се разделят на портфейлни и реални:портфейлни инвестиции-сума от средствата,необходими за придобиване на различни фондови ценности;реални инвестиции са финансиране на капиталовото строителство и вложения.
2.В зависимост от целите и задачите на инвестиционната дейност и средствата,насочени за възпроизводство на дълготрайните активи,инвестициите могат да се групират:характер на участието в процеса инвестиране;срок на инвестицията;инвестициите могат да се разделят на активни и пасивни;по форма на собственост;хронология на осъществяване на инвестиционния процес;реалните инвестиции по направление на използване;източници на финансиране.
Определяне на икономическата ефективност на инвестициите
Под "инвестиция"се разбира всеки разход на парични средства,от които се очаква възвръщаемост под формата на бъдещи парични постъпления.При инвестирането могат да се разграничат някои групи:1-инвестиционни разходи,които са за създаване и стартиране на бизнеса.2-Експлоатационни разходи за осъществяване на бизнеса.
За оценка на финансовата ефективност на инвестициите се използват две групи методи:статични,динамични.Статичните методи се основават на пряката съпоставка между приходите и разходите без оглед на времето,през което се осъществяват те.Прилагат се 3 метода:период на възвръщаемост(срок за откупуване);Норма на възвръщаемост;Метод на минималната издръжка.Динамичните методи характеризират ефективността на инвестицията,като отчитат различията във времето,през което се получават приходните и разходните потоци.
Понякога при оценката на инвестициите се прилага методът на двойното дисконтиране-веднъж с лихвен процент на банковия пазар,втори път с дефлатора(процента на инфлация)
Оценка на инвестиционни проекти
В настоящия етап на развитие на туризма набира темпове динамичен инвестиционен процес на обогатяване,или цялостно трансформиране на туристическия продукт за масов туризъм в продукт за специализиран туризъм.Особено актуален в тази връзка е уелнес туризъм.Понятието "уелнес" се използва в смисъл на здравословен баланс на ума,тялото и духа,който води до цялостно усещане за благополучаване.Уелнес индустрията произвежда и предоставя специализирани продукти и услуги за активни и здрави хора,за да се чувстват по-здрави и да изглеждат по- добре.Здраве-независимо колко добре се чувстват хората и колко дълго живеят,те винаги ще искат да се чувстват по-добре и да живеят по-дълго.Затова никога няма да престане търсенето на съвети,медикаменти,уреди,лечебни процедури и комплекси от упражнения,които удължават физическото съществуване.Развлечения-независимо колко много се радват хората на живота,те ще искат повече забавления,трепети,изненади,очакване.вълнения и естетическо удоволствие.
На туристическото предприятие,предлагащо масов градски туризъм,се предлага инвестиционен проект за внедряване на туристически продукт за уелнес туризъм.В инвестиционния проект са съответните модули:Първо направление-"здраве и дълголетие"-програма "здравословно хранене";програма "физически упражнения";програма "антистрес и релакс";програма "музиката на Орфей".Второ направление-"алтернативен туризъм"-програмите "планински туризъм";"ловен туризъм";"здравен туризъм";"религиозен туризъм".Трето направление-"култура,бит и традиции"-програмите "по стъпките на Орфей","културата на древните траки";"историческо наследство";"фолклорът на Родопите";'космос"
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Определения и същност на инвестициите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.