Описание на структурата и управлението на община Велинград


Категория на документа: Икономика


ОЕТК - Общоевропейски транспортни коридори
ОНЧ - Образцово народно читалище
ООД - Дружество с ограничена отговорност
ОПР - Общински план за развитие
ОПС - Отстъпено право на строеж
ОСР - Областна стратегия за развитие
ОУП - Общ устройствен план
ПОС - Публична общинска собственост
ПР - връзки с обществеността
ПРООН - Програма за развитие на ООН
ПСОВ - Пречиствателна станция за отпадни води
ПФ - Предприсъединителни фондове
ПЧИ - Преки чуждестранни инвестиции
РПР - Регионален план за развитие
РУГ - Районно управление на горите
РЦВ - Район за целенасочено въздействие
САПАРД - Европейски предприсъединителен фонд
СБР - Специализирани болници за рехабилитация
СТО- Световната търговска организация
ТБО - Твърди битови отпадъци
ТГС - Трансгранично сътрудничество
УОГС - Учебно-опитно горско стопанство
ФАР - Европейски предприсъединителен фонд
ЦБИ - Център за бизнес и информация
ЦГЧ - Централната градска част
ЧОС - Частна общинска собственост
СЦИЕ - Страните от Централна и Източна Европа.
ЮЦР - Южен централен район
SWOT- силни страни, слаби страни, възможности, заплахи (съкр.)

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Описание на структурата и управлението на община Велинград 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.