Описание на структурата и управлението на община Велинград


Категория на документа: Икономика


http://www.google.com

18. http://www.evroportal.bg/Chapter.jsp

19. Информация от портала на ЕС "Europe"

С Ъ К Р А Щ Е Н И Я

ЕС - Европейски съюз
ЕО - Европейска общност
ЕВС - Европейската валутна система
ДЕО - Договор за създаване на Европейска общност
ДЕС - Договор за създаване на Европейски съюз
ДЕИО - Договор за създаване на Европейската икономическа общност
ИВС- Икономически и валутен съюз
ЕВП- Единния вътрешен пазар
РБ - Република Бълбария
ЕСА - Европейско споразумение за асоцииране
НАТО- Организацията на Северноатлантическия договор
АРР - Агенция за регионално развитие
БВП - Брутен вътрешен продукт
БЛЦ - Балнеолечебен център
БДС - Брутна добавена стойност
ВЕЙ - възобновяеми енергийни източници
ВКТВ - Вода, канали и термални води
ДБТ - Държавно бюро по труда
ДДС - Държавна дивечовъдна станция
ДКЦ - Диагностичен консулативен център
ДЛ - Държавно лесничейство
ЕТ - Едноличен търговец
ЗРР - Закон за регионално развитие
ИКТ - Информационни и комуникационни гехнологии
ИМ - Исторически музей
ИПОМВ - Интегрирана програма за оползотворяване на минералните води
ИСПА - Предпресъединителен фонд на Европейския съюз
ЛВБ - Лечебно-възстановителна база
МБАЛ - Многопрофилна болница за активно лечение
МВЕЦ - Микро водна електрическа централа
МЗ - Министерство на здравеопазването
МИ - Министерство на икономиката
МКТ - Министерство на културата и туризма
МОСВ - Министерство на околната среда и водите
МРРБ - Министерство на регионалното развитие на България
МС - Министерски съвет
МСМА - Местно самоуправление и местна администрация
МСП - Малки и средни предприятия
НПО - Неправителствени организации
НПР - Национален план за развитие
НСРР на РБ - Национална стратегия за регионално развитие на Република България
НЦТР - Национален център за регионално развитие
ОВОС - Опазване и възстановяване на околната средаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Описание на структурата и управлението на община Велинград 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.