Описание на структурата и управлението на община Велинград


Категория на документа: Икономика


Разширяването на икономическите цели на интеграцията, и на степента на тяхната реализация, постъпателно изменя и повишава изискванията, на които трябва да отговарят новите кандидатки за членство на съвременния етап.

През юни 1985 г. Европейската комисия предлага Бяла книга за изграждането на Единния вътрешен пазар. Тя обхваща три основни раздела относно премахването на физическите бариери, техническите бариери и непреките или данъчни бариери между страните-членки. Важна особеност на Бялата книга е, че в нея не се включват такива важни аспекти на вътрешния пазар като социалните, сближаването на икономиките и хармонизацията на преките данъци.

Основните цели и задачи на изграждането на ЕВП включват либерализацията на:

• търговията със стоки, чрез премахването на пограничния контрол и фискалните формалности и премахване на техническитее бариери за търговията;

• системите на държавни поръчки;

• свободата на движение и по-последователно прилагане на политиката на конкуренция във всички отрасли на икономиката;

• търговията с факторите на производство, в това число премахване на контрола върху движението на капитали между държавите-членки в рамките на ЕВП;

• пограничните услуги и премахване на ограниченията по установяване на дейност.

По своята същност премахването на бариерите и пречките на вътрешния пазар на Общността включва основните мерки за реализация на четирите "свободи" на движение, т.е. движението на стоки, услуги, капитал и труд. Физическите бариери се премахват чрез пълното отменяне на граничния контрол между държавите-членки към 1992 г. От началото на 1938 г. се преминава към прилагането на мерки за опростяване и облекчаване на провеждания контрол на основа на въвеждането на Единен административен документ, които заменя напълно документите, изисквани дотогава от водачите на превозни средства с товари, пресичащи вътрешните граници на Общността. По такъв начин се цели постигане на цялостното премахване на ограниченията за движението на стоките по пътищата в рамките на ЕВП.

Техническите бариери са най-широко прилаганите и е най-разнообразен обхват пречки за развитието на вътрешния пазар. Първо, те включват огромното разнообразие от различни национални правила и стандарти на държавите-членки, които са своеобразен нетарифен инструментариум, възпрепятстващ "четирите свободи" на движение. Второ, към премахването на техническите бариери се отнасят и други мерки, касаещи:

• правото на учредяване на еворпейско предприятие;

• приемане на система за търговската марка на Общността;

• свободното движение на капитали;

• либерализацията на държавните поръчки;

• изграждането на общ пазар на услуги като транспорт, банково и застрахователно дело и информационен маркетинг.

Фискалните бариери са важна област на прилагане на изискванията на ЕВП и са третирани в третата част на Бялата книга. На равнище на Общността се възприема постепенно сближаване на ставките за данъка върху добавената стойност (ДДС) и акцизите. Приемливо се счита различие в равнищата на данъчно облагане в рамките на ± 2.5% независимо от базисните ставки в отделните държави-членки.

През февруари 1986 г. влиза в сила Единния европейски акт, на основата на който страните-членки приемат изграждането на ЕВП да бъде завършено до края на 1992 г. В текста на ЕЕА е включена договореност за заинтересоваността от валутен съюз като необходима стъпка за функционирането на ЕВП. От 1987 г. в ЕО влизат в действие серия от директиви, които водят до прилагането на хармонизирани изисквания, европейски стандарти и процедури на ЕВП. Въпреки премахването на митата и количествените ограничения още към 1968-69 г. във взаимната търговия на ЕО продължават да действат като физически и технически бариери следните ограничители и препятствия:

* граничните формалности са съществен компонент на транзакционните разходи, тъй като забавят и увеличават разходите по транспортирането на стоките;

* прилагането на диференцирани непреки данъчни ставки засилва неравнопоставеността на икономическите субекти от различни държави-членки по отношение на Обшия пазар и ограничава конкуренцията;

* засилена форма на национална протекция се прилага чрез регулациите на държавните поръчки в отделните страни, които дават монополни предимства на националните участници в обявяваните търгове;

* редица услуги в застрахователното и банково дело, както и на капиталовите пазари не позволяват пряк достъп за контрагенти от други страни-членки;

* липсват ясни регламенти за признаване на мобилността на работната сила. както и за взаимно признаване на професионалната квалификация.

На третия етап от реализацията на Икономическия и валутен съюз от 1 януари 1999 г. икономическата интеграция се осъществява не само чрез общи политики в отделни сектори и области, но чрез реализация на макроикономическа конвергенция и обща парична политика. В този смисъл разширяването на обхвата на реализираните и планирани цели на ЕС усложнява проблемите за икономическите критерии и подходите, които биха се предявявали към нови кандидати.
Политическата и икономическата интеграция трудно могат да се отделят една от друга. Ратификацията на договора от Маастрихт за създаване на ЕС постави новите основи на създаване на политически съюз, който включва следните съставни части:
* Обща политика в областта на външните работи и сигурността;
* По-големи правомощия на европейския парламент
* Разширяване на компетенциите на общността
* Обща политика по въпросите на вътрешните работи и правосъдието
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Описание на структурата и управлението на община Велинград 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.