Описание на структурата и управлението на община Велинград


Категория на документа: ИкономикаТериториалната структура на икономиката , нейното обновление и ускорено преструктуриране тясно се свързват с процесите на урбанизацията и изграждането на урбанизационните структури-села, градове, агломерации, мегаполиси, континентополиси, свободни икономически зони, промишлени райони и високоефективни териториално пространствени комплекси.

Като предмет на регионалната икономика могат да се определят пространствените форми на организация и функциониране на макро- и микроикономическите системи, вкл. и на секторните структури. Обектите, чрез които се проявяват тези форми, са различните видове райони и преди всичко икономическите райони, населените места и селищните образувания от различен ранг като центрове на концентрация на икономически потенциал, функции и дейности и разнообразните териториални производствени формирования-комплекси, възли и съсредоточия. През последните десетилетия, вследствие на широкото проникване на системния подход във всички научни области, обектите на регионалната икономика все по-често се третират като териториални системи. Интегрираните социални и икономически териториални системи се утвърждават като обществени системи, разположени на по-големи територии, обединени от общ интерес и под въздействие на глобализацията на производството, услугите и пазарите в районите на географски области,включително цели континенти, надхвърлящи границите на отделните държави.

2. Развитие на единния европейски пазар и влиянието му върху регионалните диспропорции.

Икономическите насоки на интеграционния процес в Западна Европа от 50-те години се основават на ясно формулирани договорености относно прехода към митнически съюз и създаване на общ пазар на страните-членки, както и изработване на обща търговска и аграрна политика и координация на икономическите политики в области от взаимен интерес. Още в ДЕИО се предвижда икономическата интеграция да се развива в следните насоки:

• създаване на митнически съюз чрез премахване между държавите-членки на митата и количествените ограничения върху вноса и износа на стоки, както и на всички други мерки, които имат равностоен ефект, т.е. преход към прилагане на обща търговска политика и обша митническа тарифа спрямо трети страни;

• създаване на вътрешен пазар, характеризиращ се с отмяната на пречките за свободното движение на стоки, лица, услуги и капитали;

• координация и сближаване на икономическата политика на държавите-членки и провеждане на обща политика в конкретни области и сектори;

Важна особеност на интерпретацията на целите на икономическата интеграция в Европейската общност на основа на Римския договор представлява трактовката им от гледна точка на разликата между двата основни типа интеграция - негативна и позитивна. Негативната интеграция е процес из премахване на ограниченията във взаимната търговия на страните-членки с цел създаване на обш пазар. Позитивната интеграция включва изменението на съществуващи инструменти и институции на икономическата политика, приемането и прилагането на нови механизми и инструменти с цел да се подпомогне функционирането на пазарната икономика в рамките на интегриращите се страни.

В литературата по проблемите на интеграцията се възприема тезата, че негативната интеграция намира проявление във форми на международното сътрудничество на отделни партньори на отраслево равнище или в рамките на свободни търговски зони. Позитивната интеграция предполага действия по възприемане на обща външна политика на интеграционнната общност, най-малкото въвеждане на обща митническа тарифа спрямо други страни. В този смисъл съчетаването на негативната и позитивна интеграция изразява същността на икономическата интеграция, чиято крайна цел е създаването на икономически съюз на участвуващите в нея страни.

Общият резултат от функционирането на Европейската общност към началото на 70-те години е постигнатото обединяване на страните-членки в митнически съюз и общ пазар, които следните положителни ефекти върху върху икономическата динамика на страните-членки:

• създават се условия за по-ефективно разположение на факторите за. производство;

• стимулира се конкуренцията в рамките на общия пазар и се повишава конкурентоспособността на производствените структури;

• намаляват се значително транзакционните разходи;

• стимулира се ценовата конкуренция и намаляват загубите, понасяни от потребителите, благодарение на отменянето както на митата, така н на количествените ограничения въз взаимната търговия.

В интерес на по-нататъшното развитие на интеграцията през декември 1969 г. на срещата на високо равнище на страните-членки на ЕО се лансира за пръв път идеята за преход към Икономически и валутен съюз (ИВС). Предвиждат се следните най-важни насоки за развитие на интеграцията:

• въвеждане на фиксирани валутни курсове между страните-членки;

• създаване на общи финансови институции и провеждане на обша парична политика;

• обединяване на финансовите пазари на страните-членки;

• централизация на фискалната политика на равнище на ЕО, включително по отношение на прилагането на данъчното облагане, бюджетното финансиране и др;

• засилване и координация на регионалната и структурните политики на страните от ЕО;

• по-тясна координация между социалните партньори, индустрията профсъюзите и правителствата.

С въвеждането на Европейската валутна система (ЕВС) от 1979 г. в процесите на сближаване на страните-членки настъпват важни промени. Поставя се началото на използуване на инструменти на икономическата политика, които допринасят за сближаването на икономиките на страните-членки. Положителните резултати от създаването на ЕВС за макроикономическото сближаване на страните от ЕО включват:

• стабилизиращо въздействие върху валутните и парички отношения, и поддържането на "зоната на валутна стабилност", въпреки колебанията на валутните курсове и наложили се периодически промени във ва-лутнокурсс вите съотношения:

• провеждането на антиинфлационна политика в страните-членки без риск от непредвидими девалзации, които биха разстройвали взаимните им икономически отношения (постепенното намаляване и сближаване на темповете на инфлация подпомага икономическата интеграция, и развитието й в дълбочина);

• използуването на екю-то воли до превръщането му във важен инструмент за формирането на идентичността на зоната за валутната стабилност;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Описание на структурата и управлението на община Велинград 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.