Описание на структурата и управлението на община Велинград


Категория на документа: Икономика



4. Индикативната финансова таблица

Използвана литература и съкращения

Увод

Идеята за единна държава, без граници и ограничения, разделящи и противопоставящи хората, е вълнувала европейците векове наред. Но едва в средата на ХХ в. всички опити за създаване на обща европейска държава се реализират с подписването на 25 март 1957 г. на Римския договор. Европейската икономическа общност има за главна цел постигането на икономически растеж, повишаване на заетостта и на жизнения стандарт, издигане на качеството на живот чрез обединяване на усилията на държавите - членки за създаване на общ пазар и по-ефективно разполагане на икономическите ресурси на основата на конкуренцията. Днес развитите в икономическо отношение държави се намират в процес на преобразования, мащабите и влиянието, на които не са по-малки от тези на прехода от аграрно към индустриално общество, осъществил се в средата на XIX век. Преходът е от индустриално към информационно общество, като неговата поява и развитие се свързва и с новата икономика, основана на знанието. Глобализацията също налага нови условия в световната икономика, към които държавите трябва да се приспособят.

Регулирането на обществото в единното европейско пространство неразривно е свързано с управлението на регионалната икономика като най-важен елемент на териториалната система, който осигурява реализацията на човешкия фактор, доходите и урбанизацията за формиране на съвременните селищни системи и големи градове.

Целта на настоящата разработка е да се очертаят основните проблемите на България в развитието на регионалната икономика в процеса на евроинтеграцията и да се направи оценка на капацитета на община Велинград за усвояване на финансовите средства по линия на ЕС.

За постигане на тази цел е нужно да се решат следните задачи:
* Да се проследи процесът на регионална икономическа интеграция и развитието на пазарното стопанство на ЕС;
* Да се разгледат обстойно критериите за членство на България в ЕС и да се очертаят основните задължения, които произтичат от това членство;
* Да се разгледат механизмите и инструментите за усвояване на помощта от ЕС, която е израз на финансовата солидарност между страните-членки;
* Да се посочат целите и приоритетите за социално-икономическо развитие, съдържащи се в програмните документи, изготвяни от страната-членка и одобрявани от Европейската комисия.
* На база на анализа и оценката на регионалната икономика на община Велинград, резултативно да се изведат обосновани проблеми и перспективи за растеж,както и способност на общината за усвояване на средствата по линия на Структурните фондове;
* На основа на анализа и оценката на общинската икономика на Велинград да се изготви стратегия за постигането на устойчиво и хармонизирано развитие на цялата община.

За осъществяване на поставените задачи се оценяват последователно развитието на единния европейски пазар и регионалните различия между административните териториални единици и икононически райони, които обикновено са провокирани от: природните дадености, качество на човешкия капитал, изграденост на инфраструктурата, конкурентоспособност на международните пазари на стоки и услуги, реализиране на икономическия потенциал, на културното наследство, темпове на социално развитие.

Присъединяването към ЕС и заемането на добри позиции на европейския пазар е невъзможно без преструктуриране на икономиките на европейските страни при единна схема за териториално разположение на отраслите и дейностите на територията на континента Европа. Специално внимание заслужават изискванията във връзка с процеса на присъединяване на България към Европейския съюз. През юни 1993 г. на срещата си на най-високо равнище в Копенхаген, Европейският съвет определи трите групи критерии, на които страните-кандидатки трябва да отговорят:
* Стабилността на институциите, гарантираща демокрацията, управляване чрез закони, човешки права и зачитане и защита на малцинствата (политически критерий);
* Съществуването на функционираща пазарна икономика, както и капацитет да се справи с натиска на конкуренцията и пазарните сили в Европейския съюз(икономически критерий);
* Способност за поемане на задължения за членство, включително придържане към целите на политическия, икономическия и валутен съюз

Особено внимание се отделя на структурните инструменти на ЕС за провеждане на неговата регионална политика. За периода 2007÷2013 ЕС определи три фонда като структурни: Европейски фонд за регионално развитие; Европейски социален фонд; Кохезионния фонд. България като пълноправен член на Общността има възможност да ползва средства от фондовете за развитие на инфраструктура, инвестиции в създаване на работни места, подпомагане на групи в неравностойно положение, проекти на местно ниво, подпомагане на малки предприятия, развитие на риболова и селското стопанство в изоставащи райони (като допълнение към Общата селскостопанска политика). Практически дейността на фондовете в страните-членки се осъществява под формата на седем оперативни програми: "Регионално развитие" "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" "Развитие на човешките ресурси" "Административен капацитет" "Транспорт" "Околна среда" "Техническа помощ", които би трябвало да служат като обективен показател за основните проблеми в социално-икономическата сфера и начините за тяхното разрешаване.

Развитието на европейските интеграционни процеси показват по безспорен начин нарастващата роля на местните власти. Ролята на общините беше ключова не само за приключване на преговорния процес, но и за ефективната подготовка нa страната ни за пълноправно членство през 2007 г. Основната цел на изследването на община Велинград е да се анализират водещите тенденции на икономическото развитие, демографския потенциал, административния капацитет и да се мобилизират човешки, финансови и други ресурси за доизграждане и усъвършенстване на общинския капацитет за усвояване на средства по линия на структурните фондове на ЕС. Стратегията за развитие на регионалната икономика на община Велинград е изготвена на основата на SWOT анализа и в нея се представят визията, целите, приоритетите и мерките за развитие на различни отрасли и сектори на общинската икономика, природния, човешкия и екологичен потенциал.Тя има средносрочен обхват на действие от 2007 до 2013г. и цели да подпомогне местните власти в процеса на съгласуване и изготвяне на проекти за кандидатстване пред европейски и национални фондове.

I.Общи теоритико-методически проблеми на развитие на регионалната икономика в съответствие с тенденциите и критериите на ЕС.

1. Същност и роля на регионалната икономика в процеса на евроинтеграция.

Началото на Европейския съюз е свързано със стремежа на държавите членки да осигурят непрекъснато икономическо благосъстояние, основано на стабилен икономически растеж, ниска безработица и социален модел, базиран на отговорността към околната среда. Интеграционните процеси в Европа спомагат за преодоляване на различията между отделните страни и региони по степен на икономическо развитие.

Икономическата интеграция се определя като процес на приобщаване и последваща конвергенция на отделни икономики в по-обширни райони за осъществяване на свободна търговия и интегриране на пазари.Единният европейски акт от 1986 г. създаде правната и политическата основа за намаляване на последните значими бариери на единния пазар и реализирането на четирите основни свободи- свободното движение на хора,на стоки, на услуги и на капитали. Договорът от Маастрихт (1992 г.), с който се учреди Европейският съюз, дефинира неговите цели и посочва,че Общността ще има като своя задача, чрез установяване на общ пазар и икономически и валутен съюз и чрез прилагане на общи политики, да стимулира в цялата Общност хармонично и балансирано развитие на икономическите дейности; устойчив и безинфлационен растеж като се щади околната среда;висока степен на конвергентност на икономическия резултат; високо ниво на заетост и социалната защита, повишаване на стандарта и качеството на живот и икономическо и социално сближаване и солидарност между страните-членки. .

Развитието на европейските интеграционни процеси показват по безспорен начин нарастващата роля на регионалната икономика. Тя е интегрална научна дисциплина , изучаваща пространствените закономерности на развитието на икономиката. Нейното значение се предопределя от факта, че всеки обществен процес, в т.ч. и икономически , е неотделим от времето и пространството и е елемент от организацията на такива пространствени общности като Европейския съюз , стремежа за икономически съюзи и създаване на глобални свободни зони за търговия,обединение на пазари. ХХІ век поставя пред държавите големите проблеми за използване на територията, обедняването на природните ресурси , масираното замърсяване на природния комплекс и влошаването на жизнената среда, т.е. откроява се глобалния проблем за пространствената проблематика. Следователно науката регионална икономика изучава обществените и природни системи, тяхното взаимодействие и възможностите за регулиране и пространствено съвместяване в регионален и глобален мащаб.Чрез изучзвзне природните дадености като потенциални ресурси за икономическо развитие на даден регион, регионалната икомомика дава инструментариума за избор на цели и стратегии с висока ефективност , както и насочване на инвестиционните възможности на региона. Особеностите на регионалната икономика се свеждат до :

* Регионалната икономика винаги е специфична за определена територия със своя специализация, обхват, отраслова структура и възможности за развитие;

* Тя е съвкупност от производствени и обслужващи инфраструктурни дейности и отрасли, които са в пряко съчетание с природния комплекс;

* Тя е жизнена и екологична среда за човека, чиито качества предопределят демографския потенциал на съответната територия;

* Това е наука за локацията (разположението) на стопанските обекти, процесите на концентрация, специализация или пръснатост на тези обекти, както и за производствените функции на обектите и количеството използвани природни, трудови и финансови ресурси в в определена територия;

* Тя изследва и оценява регионалните особености, каквито са: географско положение, климат, релеф, разполагаеми ресурси, вид на съществуващите производства, социалните особености на териториалните единици и особено връзките между тях, защото националната територия не е механичен сбор от такива единици.



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Описание на структурата и управлението на община Велинград 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.