Описание на структурата и управлението на община Велинград


Категория на документа: Икономика
Община Велинград

Научен ръководител: Доц. д-р Лиляна Иванова Василева

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

I.Общи теоритико-методически проблеми на развитие на регионалната икономика в съответствие с тенденциите и критериите на ЕС.

1.Същност и роля на регионалната икономика в процеса на евроинтеграция.

2.Развитие на единния европейски пазар и влиянието му върху регионалните диспропорции.

3.Изисквания и критерии на ЕС при преструктуриране на регионалната икономика на България.

3.1.Изпълнение на политическите критерии

3.2.Изпълнение на икономическите критерии

3.3.Способността за поемане на задължения по членството в ЕС

II.Структурни инструменти на ЕС по отношение на България.

1.Структурни фондове за програмния период 2007÷2013г. - обхват, принципи, финансова перспектива за усвояване на средствата от ЕС и цели на политиката за икономическо и социално сближаване.

2.Основни програмни документи и административни звена на оперативните програми.

3.Цели,приоритети и финансиране на оперативните програми.

III.Оценка и анализ на общинския капацитет за усвояване на средствата от Структурните фондове на ЕС и устойчиво развитие на регионалната икономика на община Велинград.

1.Административна и демографска характеристика на община Велинград.

2. Оценка на отрасловата структура на регионалната икономика на община Велинград

3. Техническа инфраструктура и околна среда

4. Местно самоуправление

5.Обобщен SWOT анализ - Община Велинград

IV.Стратегия за развитие на регионалната икономика и отраслова специализация.

1.Визия,стратегически цели и приоритети

2.Специфични цели и мерки на общинската стратегия

3.Финансиране на проекти за планираните дейности.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Описание на структурата и управлението на община Велинград 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.