Оформяне на кореспонденция в делови стил


Категория на документа: Икономикател.: 0888888888, е-mail: [email protected]

ГОСПОДИН РЕКТОР,

Моля да ми бъдат разгледани документите за откриване на процедура за придобиване на научна степен 'доктор на науките' по: "Икономика"
област на висше образование: Икономика на туризма; професионално направление "Икономика на туризма", с тема на дисертационния труд: "Развитие на хотелиерството в България"

Прилагам необходимите документи:

1. Молба по образец до ректора за откриване на процедурата;
2. Автобиография по европейски формат;
3. Диплома за образователно-квалификационна степен 'магистър' - с приложение или нотариално заверено копие;
4. Диплома за придобита образователна и научна степен 'доктор' - с приложение или нотариално заверено копие;
5. Проект на автореферат;
6. Проект на дисертационен труд;
7. Други материали, които удостоверяват интересите в съответната научна област;
8. Справка за спазване на специфичните изисквания на съответния факултет;
9. Други документи, съобразно специфичните изисквания на ФС.

дата.................. С уважение : ...........................
гр. София ...................................................

АЛЕКСАНДРИЯ КЛУБ ХОТЕЛ ХЕРМЕС
УЛ. ПЪРВИ МАЙ No3 ГР. ЦАРЕВО
ЕИК: 4345352123

С Л У Ж Е Б Н А Б Е Л Е Ж К А

Настоящата служебна бележка се издава на Христо Георгиев Иванов. ЕГН: 9202016421, лична карта № 87224613, издадена на 14.01.2011г. от МВР - София , постоянен адрес: гр. /с./ София, обл. София-град
ж.к. Обеля 2 , бл. 266 , вх. Б ап. 23, тел. 0888888888,
в уверение на това, че в периода 01.09.2013 - 30.09.2013г. лицето е било на работа в хотелския комплекс. Служебната бележка се издава, за да послужи пред Университет за национално и световно стопанство, гр. София.

Дата: 30.09.2013г. Управител:
гр. Царево /А. Игнатова/

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
по чл.19 от ЗЗД

Днес 09.11.2014 год. в гр. София се сключи настоящият договор между:
Христо Георгиев Иванов, ЕГН: 9202016555, л.к. № 768799867, изд. на 14.01.2011г. от МВР-София , с адрес: ж.к. Обеля 2 блок 266 вход Б апартамент 23, София, България наричан за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна, и
Петър Иванов Петров ЕГН: 8796175578, л.к. № 98765476, изд. на 17.08.2008г. от МВР - Враца, с адрес: ул. Люляк № 8, гр. Враца, България ,наричан за краткост КУПУВАЧ.

Страните се договориха за следното:

1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1 ПРОДАВАЧЪТ продава на КУПУВАЧА следния свой собствен недвижим имот, а именно: тристаен апартамент - 110м², находящ се в кв. Борово, ул. 8-и май, гр. София, състоящ се от три стаи, 2 бани и санитарен въззел, съгласно Акт 16 за завършено строителство на обект с № 987888 от дата 14.05.2009г.,

1.2 КУПУВАЧЪТ купува имота, описан в т.1.1.от настоящия договор на цена от седемдесет и пет хиляди и петстотин лева, от която сума при подписване на настоящия договор КУПУВАЧЪТ капарира двадесет хиляди лева като останалата сума в размер на: петдесет и пет хиляди лева ще бъде изплатена след предаване на нотариалния акт на жилището.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оформяне на кореспонденция в делови стил 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.