Оценяване на персонала


Категория на документа: Икономика


Оценяване на училищния персонал

6.1.Същност на оценяването - причини, фактори, последствия

Оценяването / атестирането на сътрудниците има голямо значение за мотивирането и успеха както на отделния човек, така и на организацията. За да изпълни своята роля, е необходима яснота за причините и последствията от атестирането. То може да се извършва по различни причини :
> За получаване на информация за състоянието, проблемите и потребностите на персонала;
> За осъществяване на обратна връзка и мотивиране;
> За развитие на системата за квалификация;
> За намиране на най-подходящото място на сътрудника в организацията;
> За усъвършенстване на системата за подбор на персонала;
> При разработване на план за възпроизводство на персонала;
> При определяне на кариерата на сътрудника .
Атестациите могат да имат различни последствия :
> Предложение за промяна на трудовото възнаграждение;
> Предложение за повишение, преместване, понижение, освобождаване;
> Разработване на план за кариерата;
> Попълване на схемата за резервни кадри;
> Планиране на квалификационни дейности;
> Диагностика на състоянието на персонала / 5, с.37/.

При оценяване на резултатите от труда във възпитателно-образователните институции следва да се отчитат както личният принос, основан на личните възможности на сътрудника, така и въздействието на много фактори от околната физическа и социално-педагогическа среда .

Върху резултатите от труда на сътрудника в педагогическите и социално-педагогическите заведения влияят следните условия от околната среда :
> Физически условия - светлина, шум, температура, влажност, запрашеност;
> Технологична среда- учебни материали, технически средства, информационни и комуникационни технологии;
> Равнище на учениците;
> Стил на ръководство;
> Организационно устройство;
> Организационна култура;
> Квалификация на персонала;
> Политика за развитие на организацията;
> Партньорства със социокултурната среда.

Важни характеристики на персонала във възпитателно-образователните институции, които влияят върху крайните резултати от труда му, са : заложби и способности, знания, опит и отношение, интерес и усилия за постигане на резултати.

Системата за оценяване следва да се опира в максимална степен на личния принос на сътрудника, като отчита влиянието на средата.

Сътрудниците трябва да бъдат информирани кога и от кого ще се оценяват, какви са възможностите на оценявания да обсъжда или оспорва оценката.

6.2. Методи за оценяване

За изготвяне на качествени обективни атестации голямо значение имат методите, стандартите и процедурите за оценяване.

Оценяването като елемент от системата на управление чрез цели включва привличане на всички сътрудници при конкретизиране и хармонизиране на целите на равнище сътрудник, група, звено, организация. В тази система на работа се изработват ясни стандарти, план за реализация на целите, създаване на необходимите условия, измерване на степента на достигане на целите, коригиране на целите при необходимост, развитие на целевата система. Поставянето на реалистични и измерими цели е основа за обективни оценки.

Методът "Създаване на трудови стандарти" е приложим при изпълнители с по-ниска квалификация. Определянето на трудовите стандарти става, като се вземат предвид : достиженията на специално избрани индивиди /най-добри или средни по резултат/ ; осреднени групови резултати; чрез създаване на образци; експертно мнение; хронометраж; научно-обоснован проект. Оценката се определя в зависимост от изпълнението на стандартите.

При оценката във форма на есе оценяващият написва оценката си в свободен текст. Този метод широко се използва за оценки на педагогическия персонал. Оценката обикновено се изготвя от прекия ръководител, но може и от колеги, от външни оценители, може да се използва и самооценка.

Оценка на критичен инцидент е метод, който се прилага за писмен анализ и оценка на поведението на засегнати в инцидента сътрудници. Тя се пази в архива и може да се използва при атестация на съответния сътрудник.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оценяване на персонала 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.