Оценка и възнаграждениоценка и възнаграждениe на човешките ресурси в туризма


Категория на документа: Икономика


39 Функцията ,, Оценка и възнаграждениe на човешките ресурси в туризма"
Управленската функция ,, Оценка и възнаграждение'' е изключително важна. В един по- широк смисъл на думата, тя се проявява и чрез останалите функции на МЧР. Оценяването и възнаграждението на хората в организацяита започва още с формирането на персонала. При набора и подбора се оценява пригодността на кандидата и възнаграждаваме най-подходящите, като ги назначаваме на работа.Оценка и възнаграждение има и при усъвършенстване на ЧР.Чрез оценката и възнаграждението се постигат справедливи отношения с хората, намаляват се конфликтите. Оценката и възнаграждението са в основата на стимулирането на служителитеи постигане на висока производителност чрез хората.
Конкретното съдържание на функцията ,,Оценка и възнаграждение" се определя като измерване, оценяване и възнаграждаване на резулататите и работното поведение на хората, които работят в организацията. Управленската дейност ,,Оценка на персонала" - тя се изразява във формално/ официално/ и неформално, инцидентно, текущо и систематично преценяване на резулатите на труда, поведение, качества и потенциал на служителите в организацията.
Основна цел е да установи постигнатото спрямо изискванията и стандартите, да осигури съгласие по констатациите за силни и слаби страни и да визира бъдещите действия за повишаване на производителността чрез хората. Тази обща цел можем да конкретизираме по следния начин:
- подобряване на качеството на изпълненение чрез обективно оценяване на индивидулания принос на всеки служител, развиване на силните и преодоляване на слабитему страни.
- идентифициране на хората с потенциал за рзвитие и израстване и посочване на начините за реализиране на потенциала
- информиране на служителите за това как се справят
- постигане на съответствие между оценка и възнаграждение
За да бъде ефективна дейността ,,Оценка на персонала" трябва да се извършва при съблюдаване на определени принципи:
- достоверност на информацията, въз основа на която се извършва оценката
- обективност чрез прилагане на техники и критерии, гарантиращи измеримост на резултати и чрез документиране на процеса на оценяване
- комплексност, т.е. оценяване на всички съществени качества, прояви, резултати
- сравнимост - съпоставимост на оценките на отделните служители
- демократичност - отразяване в оценката на мнения на колеги, подчинени, ръководитъели, както и използване на самооценяването
- гласност по отношение на цели, процедури, показатели за оценка. Системата за оценяване трябва да бъде отворена.
- Конфиденциалност на индивидуалните оценки и произтичащите от тях възнаграждения. Личното досие на служителя не трябва да се огласява.
- Переспективност - оценката трябва да се използва по предназначение и чрез нея се набелязват ноеи ясни и достижими цели.
- Технологичност при оценката се прилагат методи и технически средства, гарантиращи оптимизиране на рзходите ма време, труд и пари за извършване на дейността.
- Систематичност,т.е. не само инцидентно оценяване, а въвеждане на цялостна система
- Законосъобразност дейността трябва да се развива в рамките на съществуващите закони.
Критериите за оценка се определят съобразно областта, която оценяваме:
- резултати на труда - произведителност, реализиран, оборот, нови клиенти
- поведение в работата - трудова дисциплина, рекламации от клиенти
- професионални знания, умения, опит - силни и слаби страни
- професионален потенциал - интелигентност, способност за бързо усвояване, лидерски качества.
Управленска дейност ,,Възнаграждение на персонала"
Разработване и прилагане на стратегия, поитика и комплексна и гъвкава сиситема за възнаграждения на служителите, в съответствие с организационните цели и целите на МЧР
Целите:
- да обвърже размера на възнагражденията с резултатите от труда
- да стимулира и мотивира служителите за по-ефективна работа
- да осигури по ефективна дейност на фирмата като цяло
- да гарантира по ефективно използване на финансовите, материалните и трудовите ресурси на организацията.
Управлението на възнагражденията се осъществява, като се съблюдават определени принципи, най-важните от които са:
- възнаграждения за постижения
- диференциране на възнагражденията, според конкретния принос на всеки служител
- справедливост
- навременост
- прозрачност
- гъвкавост и възможност за усъвършенстване на системата
Системи на работната заплата:
- При повременната система - измерва се според изработеното време
- Сделна - обвързва се с обема на извършената работа
Допълнителните и други трудови възнаграждения:
- за прослужено време
- за условия на труд - при вредни, нездравословни тежки условиа
- при вътрешно заместване
- при външно съвместителство
- за извънреден труд
- за нощен труд
- за работа при официални празници ипрез почивни дни
Придобивки:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оценка и възнаграждениоценка и възнаграждениe на човешките ресурси в туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.