Обучение на персонала


Категория на документа: Икономика


Същност на обучението на човешките ресурси - Значението на обучението на човешките ресурси се определя основно от някои особености на съвременната икономика, като постоянно увеличаващата се конкуренция между организациите, непрекъснатата интернационализация на пазарите, както и внедряването на нови техники и технологии. Обучението на персонала може да се дефинира като системен процес на обогатяване на знанията, уменията и нагласите на заетите в компанията лица с цел да се усъвършенства тяхното трудово представяне.
Цели на обучението на човешките ресурси - Съществено значение за ефекта от проведеното обучение е определянето и поставянето на ясни и конкретни цели на обучението. В най-общ план обучението на персонала цели да обогати знанията, уменията и нагласите на обучаващия се за справяне с по-трудни и отговорни задачи и да подобри трудовите му резултати. То осигурява възможности за кариерно развитие и повишава мотивацията за справяне на работното място, като същевременно намалява текучеството на висококвалифицирани специалисти. Осъществяването на целите на обучението води до оптимизиране на положителните резултати от него. В следствие на това се наблюдава усъвършеснтване на трудовото представяне и повишаване на количеството и качеството на произведената продукция. В резултат на постоянното обучение се съкращава времето за обучение на нови техники и операции, като същевременно се разширява областта на компетентност на работната сила и се намаляват вътрешнофирмените конфликти и текучесто. Инвестициите в обучението мотивират персонала за по-голяма отдаденост и по-високи трудови резултати. Това допринася и за подобряване имиджа на компанията, която изразходна време и средства за професионална квалификация на своите служители. От една страна компанията повишава цената на предоставяните стоки и услуги, а от друга привлича професионалисти, които да работят за нея.
Процес на системно обучение на човешките ресурси - Обучението на персонала е един от факторите за усъвършенстване на трудовото представяне на заетите и е съвкупност от няколко взаимно свързани дейности.
Определяне на нуждите от обучение - Този етап започва с анализ на работата и уменията като определя относителното й значение за успешното изпълнение на дейността на цялата компания, степента на знания и умения, необходими за изпълнеието й, техниките, вида и продължителността на опита, необходим за професионалното й изпълнение, както и най-честите грешки, които могат да се допуснат, и начините за минимизирането им. Вторият етап от определянето на нуждите от обучение е анализ на разултатите от изпълнението. Тук се остановяват действително постигнатите резултати, които се съпоставят с поставените цели и стандарти, а възникналите отклонения се анализират допълнително от ръководителя и подчинения и се взима решение за вида и съдържанието на последващото обучение.
Дефиниране на целите на обучението - Целите на обучението конкретизират нуждите и определят какви трябва да бъдат знанията, уменията и нагласите на обучаваните в края на обучението. Те включват информация за това:
- Какво поведение трябва да се постигне от участника в края на обучението;
- Какви са критетиите, които доказват, че това поведение е постигнато;
- При какви условия се очаква да се прояви това поведение.
Правилно определените цели на обучението са полезни при подбора на подходящи методи на обучение; определянето на конкретните задачи както пред участниците в обучението, така и пред преподавателя; оценяването на ефективността на проведеното обучение.
Проектиране и организиране на програми за обучение - Обучението трябва да бъде съобразено със специфичните особености на участниците. Образователното равнище и трудовият опит на участниците дават информация както за притежаваните зания и умения, така и за техния интелектуален капацитет. Ето защо това трябва да се взема предвид при структуриране на учебния материал и прилаганите методи. Учебният материал трябва да има практическа приложимост в реалната работна среда, тъй като много често участниците не виждат достатъчно ясно връзката между проведеното обучение и тяхната практическа дейност и не са достатъчно обедени, че това, което са научили може да им помогне в ежедневното изпълнение на работните им задачи. Във връзка с това се формират специфични изисквания към съдържанието на предлаганите програми за обучение. Независимо от специфичните особености обаче, съдържанието на учебния материал във всяка програма се структурира по методически единици, които имат логическа връзка по между си и са насочени към постигане на целите на обучението. Продължителността на обучението се определя от идентифицираните нужди на съответната компания. За място на провеждане на обучението може да се предпочете както работното място, така и локация извън него в зависимост от избора на метод на провеждането му. Проектирането и организирането на програми за обучение трябва да се съобразява и с ресурсите, които са необходими: за възнаграждения на обучаващите; за осигуряване на учебна база - зали, технически средства; за учебни материали.
Реализиране и изпълнение на програмите за обучение - Провеждането на обучението е свързано с изпълнение на предварително изготвена програма за реализирането му. Това обикновено се свързва с определяне на средствата, с който ще се осъществи обучението, както и с избор на методи за обучение. Тук обаче трябва се отчетат предимства и недостатъци на всеки един от тях, както и да се съобразят способностите на обучаващите, тъй като те оказват съществено влияние. Независимо от това кой може да се окаже в ролята на обучаващия той трябва - Да се стреми да свързва дейността по усъвършенстване на знанията, уменията и нагласите на заетите със стратегията на организацията. - Да насочва обучението към по-пълно оползотворяване на комплексните възможности на кадрите. - Обучаващият трябва да усъвършенства способностите на обучаваните да се учат. - Да свързва ученето с труда и труда с ученето. По време на обучението се извършва постоянен контрол от лекторите или от ръководителите на програмите, като критериите основно са вътрешни и външни. Вътрешните критерии оценяват как се справят обучаваните с дадената работа и съдържанието на провежданото обучение, а външните критерии дават оценка доколко поставената цел е изпълнена. Те отчитат нивото на представяне, промените в производството, в качеството на предлаганите от компанията стоки и услуги след проведеното обучение.
Методи за обучение - Те обикновено се раделят на три основни групи:
Обучение без прекъсване на работа - най-често включват инструктирането, демонстрирането, наставничеството, ротацията на трудовите задачи и длъжности, обогатяването и разширяването на длъжностите, стажовете и асистирането. Широкото приложение на методите за обучение без откъсване от работа се дължи преди всичко на техните предимства - Обучението се осъществява в реална работна среда и не изисква специално оборудване и условия - Обучаваният получава инструкции и съвети от опитен работник, който е изпълнявал успешно съответната длъжност - Обучението е относително евтино и лесно за организиране - Активното взаимодействие в процеса на обученито съдейства за изграждане на добри взаимоотношения между обучаван и обучаващ, които в повечето случаи са членове на един работен екип. Наред с това трябва да се имат предвид и някои недостатъци на тази форма на обучение. Съществува възможност обучаващият да не умее да преподава своите знания и умения, да не мотивира за това, да няма време да обучава и да пропуска важни елементи от обучението. Освен това по време на обучението не може да се използва пълноценно оборудването и материалите и са възможни скъпо струващи грешки, свързани не само с повреди на машините и готовата продукция, но и със здравето на хората. Тези недостатъци в известна степен се преодоляват от методите за обучение, при което обучаваният се откъсва от работата.
Обучение с прекъсване на работата, но на работното място - Все по-голяма част от организациите използват видеопрожекциите и специализирани видеофилми от различни области, които могат да се използват за бързо, ефективно и относително евтино обучение на голям брой заети в организацията. В повечето случаи видеопрожекциите се комбинират с лекции, които позволяват преподаването на унифицирана информация на широк кръг слушатели. Друг широко използванин съвременен метод е мултимедийното интрактивно обучение. При него чрез програмирани инструкции обучаваният може да овладява последователно определени части от знания и умения по дадена проблематика в удобно за него време и място.
Обучение с прекъсване на работата извън работното място - този тип обучение може да бъде проведено както индивидуално, така и по групи от различен брой служители. Към тази група обучения спадат различни специализирани програми, семинари, изследване на практически ситуации, центрове за оценяване, членство в професионални организации, моделиране на поведението и други. Основните предимства на този тип обучение са - Осигуряване на едновременното обучение на голяма група участници - Обучаващите са добри специалисти в преподаването на знания и умения, а не са просто добри изпълнители на трудови задължения - Обучението обикновено се осъществява при по-добра организация - Провежда се без страх от възможни грешки, които биха повредили работното оборудване и материали - Осигурява се възможност малките компании да провеждат обучения без да изразходват огромни ресурси за поддържане на специализиран персонал. В същото време не бива да се забравят двата основни недостатъка на този тип обучение - При него обучаваните не изпълняват своите трудови задължения, което натоварва допълнително разходите на програмата за обучение - Съществува възможност за разкъсване на връзката между обучението и конкретната работа на участниците, които са относително многобройна и разнородна група и е трудно обучаващият да адаптира материала към специфичните нужди на всеки от тях.
Ефективност на обучението на човешките ресурси - При проектирането и провеждането на обучението се осъществяват редица дейности по оценяване на ефективността. Чрез тях се осигурява информация, която е полезна в няколко насоки. От една страна, тя е източник на незаменима обратна информация за силните и слабите страни на проведеното обучение. От друга страна, оценката на обучението е необходима, за да се обосноват разходите на организацията във връзка с тази дейност на фона на постигнатите ползи. На трето място, оценката на обучението оказва влияние и върху поведението на самите обучавани, като повишава тяхната мотивация и усъвършенства отношението им към цялостната дейност по обучението в организацията.
Практическа част - ОП "Развитие на човешките ресурси" - проект BG051PO001-2.1.14 "Аз мога повече" - Цел на програмата: предоставя възможност за обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, или обучение за придобиване на ключови компетенции - Целева група: заети и самонаети лица по трудово правоотношение - Очаквани резултати: да се подобри адаптивността към динамичната среда и да се повиши конкурентоспособността на обучаваните на пазара на труда, както и да се осигури пряк и равен достъп на заетите лица до учене през целия живот, без това да зависи от финансовите им възможности - Място на провеждане: във всички по-големи градове на страната - Доставчици на обучение: обучавания сам избира доставчик на услугата от списъка с одобрени оставчици по ОП "Развитие на човешките ресурси" - Видове обучение: за продобиване на професионална квалификация и за обучение по ключова компетенстност - Методи на обучение: присъствена и дистанционна. Според информация от Агенция по заетостта към края на месец август 2013 г. за София одобрени за включване в обучение с ваучери по програмата "Аз мога повече" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" са 144 000 заети лица, при разчетен индикатор от 137 000 лица и финансов ресурс от 100 млн. лв, като повече от 91 000 от тях вече са получили ваучерите си. Основни умения за търговски успех - Цел на обучението: усвояване на методи за осъществяване на трайни взаимоотношения с околните, запознаване с факторите на успеха, увеличаване на възможностите за постигане на личната ни визия чрез решимост за постигане на значим напредък - Целева група: търговският екип на компанията - Очаквани резултати: да се подобри продуктивността и да се улесни процесът по преговори с потенциалните клиенти, в следствие на което да се увеличат финансовите показатели на компанията - Място на провеждане: в офиса на компанията организатор - Източник: водеща компания за Управление на човешките ресурси - Форма на обучение: лекции, придружени с дискусия и коучинг
Изводи - Процесът на учене е неразделна част от човешкия живот, от неговия несъзнателен старт до финала. Човек непрекъснато се учи на нещо и това е неговото основно средство за оцеляване и развитие. При това колкото по-бързо се научва необходимото, толкова по-големи са шансовете за социална адаптация и просперитет на индивида при равни други условия.

Изборът на обучение, както и неговото провеждане играят съществена рола както в индивидуалното развитие на служителите така и в цялостното представяне на компанията. Ето защо тази трудна задача трябва да се възложи на специално обучени за целта специалисти по Управление на човешките ресурси, за да могат да се постигнат най-високи и ефективни резултати.
??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обучение на персонала 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.