Обучение на безработните лица в Република България


Категория на документа: Икономика


УНСС
Иван Христов Иванов
Ф.Н. 291110363

Курсова работа на тема:
Обучение на безработните лица в Република България

София 2010

Съдържание:

Увод

1.Състояние на безработицата и обучение на безработни в България

2. Организация на обучението

3. Съвременно развитие на обучението на безработни

Заключение

Увод

В съвременният сложен и динамичен свят едва ли има по-универсален
проблем от този свързан с човешкият труд като основен
общественоикономически фактор, като основно средство за стабилност и
постигане на социална сигурност на индивидите и като основен критерий за
определяне на мястото на човека в обществото. В началото на новото
хилядолетие това общество, а заедно с него и цялата икономическа система
са изправени пред многобройни социални, икономически и технологични
предизвикателства. "Какво ще бъде влиянието на новите технологии върху
развитието на производството и социалната сфера у нас?" и "Как ще бъде
създаден българският модел на заетост и социална сигурност?" са въпроси,
които очакват да намерят своя отговор в бъдеще.

В настоящият момент България е изправена пред един сериозен, мащабен и
задълбочаващ се във времето проблем - безработицата, болестта на
обществото, за която все още не е открито ефикасно лекарство.

Преходът към пазарно стопанство се характеризира с чувствително
намаляване на търсенето на работна сила под влияние на процесите,
свързани със структурните реформи в икономиката и социалната сфера. През
последните години, въпреки че намалява, равнището на безработица се
задържа на високо ниво. Ето защо основните приоритети на политиката на
пазара на труда през XXIв. са насочени към увеличаване на заетостта чрез
повишаване на пригодността за заетост на работната сила и осигуряване на
условия за пълноценна социално-икономическа интеграция на рискови групи
на пазара на труда.
1. Състояние на безработицата и обучение на безработни в България

Безработицата е икономически и социален феномен, типичен за пазарнатаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обучение на безработните лица в Република България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.