Общинска политика и социални услуги


Категория на документа: Икономика


* при подаване на оставка чрез председателя на общинс-
кия съвет до общинската избирателна комисия;
* при трайна фактическа невъзможноста да изпълнява за-
дълженията си за повече от 6 месеца поради заболяване или смърт;
* при влизана в сила на присъда;
* при неизпълнение на задълженията по чл.41,ал.3 от ЗМС
МА.Тогава обшинския съвет назначава временно изпълняващ длъжността кмет на община;

Кметът представя пред общинския съвет програма за управлението за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетва,а така също
предоставя и годишен отчет за изпълнението на програмата до 31 януари.

Актовете на кмета на община могат да се оспорват по администрати-
вен ред пред областния управител,освен ако в закона е придвиде друго.Об-
щинският съвет може да отменя актовете,които кмета на общината е издал,които противоречат на актове,приети от съвета,в 14-дневен срок от получаването им.А така също може да успорва и незаконосъобразните ад-
министративни актове,издадени от кмета на общината пред съответния ад-
министартивен съд.Кметът може да върне за ново обсъждане незаконосъо-
бразните актове пред съответния администартивен съд.Общинският съвет може да отмени,да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъж
дане акт.

3.Обща характеристика на Общински съвет.

Решенията,засягащижителите на всяка община не се вземат само от
кмета ,но се обсъждат и гласуват от Общинския съвет ,който е местният ек
вивалент на Народното събрание.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Общинския съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината по условия и ред,определени от закона.

Общинският съвет се състои от избраните общински съветници,чии-
то се определя както следва:
* при население на общината до 5 000 души- 11 съветници;
* при население на общината до 10 000 души-13 съветници;
* други,който са определени в чл.19 от ЗМСМА;
Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на
общината във връзка с осъществяването на дейностите определени от чл.17 от този закон,а именно:образование,здравеопазване,култура,социални услу
ги,опазване на околната среда и др.
Характеристика:

3.1.Общинския съвет е изборен орган на местното самоуправление. Чрез него териториалната общност решава всички по-важни въпроси, които по закон са включени в общинското самоуправление. Неговият статус се определя от обстоятелството, че той получва своите правомощия непосредствено от избирателите от общината и действа от тяхно име и в техен интерес.

3.2.Общинският съвет е мандатен орган. Той се избира за срок от 4 години. Конституцията не предвижда възможност за провеждане на предсрочни местни избори. В тази връзка възниква въпросът, по който да се отразяват в състава на общинския съвет промените в политическите предпочитания на избирателите, както и да се противодейства на явната неспособност и безотговорност на съветниците да решават проблемите на общината.

3.3.Общинския съвет е колегиален орган, които може да разглежда и да приема решения в рамките на своята компетентност само в качеството си на управленчески колектив, т.е. на заседание с присъствието на повече от половината от съветниците.

3.4.Общинският съвет е орган на местното самоуправление,действа в
рамките на Конституцията и законите,неговите правомощия имат властен
характер,а решенията,които той приема могат да се изпълняват с властна
принуда.

4. Цели на общинската социална политика:

Разделят се на следните групи:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Общинска политика и социални услуги 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.