Общинска политика и социални услуги


Категория на документа: ИкономикаС Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Характеристика на община.........................................................стр.3
2. Характеристика на кмет..............................................................стр.3
3. Характеристика на Общински съвет.........................................стр.4
4. Цели на общинската социална политика..........................стр.5
5. Инструменти за постигане на целите...............................стр,5
6. Задачи на социалната политика.....................................стр.5
7. Предпоставки за развитието на общинската социална
политика.....................................................................стр.6
8. Видове социални услуги...............................................стр.7
9. Заключение...................................................................................стр.8
10. Използвана литература............................................................стр.10

1.Характеристика на община.

Статутът и компетенциите на местните органи на изпълнителната
власт зависи от териториалното деление на Република България.Тя по- настоящем е разделена на общини и области.
Общините са основната териториално-административна единица и
чрез тях се осигурява местното самоуправление (право на гражданите или на избраните от тях органи да решават въпроси на общината в рамките на предоставените им компетенции).В рамките на общините се изграждат местните органи на представителната власт-Общински съвети.
Те по своята същност представляват местен аналог на основния представи-
телен орган на страната-Народното събрание.

2.Характеристика на кмет.

Във всяка община има кмет,който се избира пряко от населението,
при условия и ред,определени със закон и е едноличен орган на изпълнителната власт.Той извършва следните дейности:
* Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
* Назначава и освобождава от длъжност заместник-кме-
товете на общината,кметски наместници,служители на Общинска админи-
страция и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
* Отговаря за опазването на обществения ред;
* Организира и отговаря за изработването и изпълнението
на общинския бюджет;
* Организира изпълнението на дългосрочни програми;
* Организира изпълнението на решенията на Общински
съвет като се отчита пред него;
* Утвърждава устройстаения правилник на Общинска ад-
министрация след приемането на структурата и числеността на персона-
ла на администрацията;
* Осъществява правомощията си по придобиване ,управ-
ление и разпореждане с общинското имущество;
* Прави публичен отчет пред Общинския съвет;
* Други,определени в Закона за местнто самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/;

Пълномощията на кмета на общини възникват от полагането на клет-
ва по чл.32,ал.1 от ЗМСМА.

Пълномощията на кмета могат да се прекратяват предсрочно:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Общинска политика и социални услуги 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.