Община Хисаря


Категория на документа: Икономика


 Община Хисаря се намира се в центъра на България, на север от град Пловдив, в подножието на Средна гора.

Общинският център е град Хисаря - древен и млад, завидно чист и спокоен, потънал в пасторална тишина и зеленината на красиви паркове и градини. Той е красив и екологически чист град. Няма промишлени предприятия , които да оказват вредно влияние на околната среда. Термалните лечебни извори в град Хисаря, с.Красново и с. Старо Железаре, чистият въздух, благоприятният климат, чудните природни дадености, красотите и тайнствата на Същинска Средна гора, историята и археологията на територията общината, са чудесни предпоставки за развитието на балнеологията , отдиха и туризма във всичките му разновидности. Той може да предлага целогодишно висококачествен туристически продукт, основан на разнообразието, уникалността и автентичността на природните и културни богатства ,на развита и осъвременена туристическа и балнеолечебна база.

Реализирането на програмата за развитие на туризма ще превърне Община Хисаря в по-добро място за живеене., а град Хисаря в по-красив , по-гостоприемен и по-модерен европейски курорт, който ще предлага привлекателни условия за отдих и балнеолечение, прекрасни условия за конгресен, еко-пешеходен, селски, ловен и културен туризъм, с богати археологически паметници, тракийско наследство, фолклор , духовни и културни центрове, традиции, опит и професионализъм в обслужването на туризма.

Град Хисаря е екологично чист. В него и в населените места на общината няма промишлени предприятия. Районът е заобиколен е от горски пояс, а общинският център, град Хисаря е разположен сред паркове и градини. В града е изградена частично канализационна система. Кварталите на града и селата от общината все още нямат изградени вътрешно-канализационни мрежи за обратни води и външни колектори за отвеждането им до пречиствателни станции, което е приоритет в стратегията за развитие на общината . .

Oбщата оценка е, че Хисаря отговаря на стандартите за екология и предполага ефективното развитие на туризма.
На територията на Община Хисаря има три защитени местности и една природна забелжителност:

Защитената местност " Дъбите"- "Конска поляна" - Намира се в землището на с. Кръстевич в близост до хижа "Бунтовна", включва вековни букови гори с голямо разнообразие на растителни и животински видове, ползваща се за отдих и туризъм.

Защитена местност "Барикадите"- Намира се в землищата на гр. Копривщица, община Копривщица и на село Старосел, община Хисаря. Защитената местност е с площ 119,7 ха и е обявена за такава с цел опазване на вековна букова гора и характерен ландшафт с широколистни гори и ливадни съобщества.

Защитена местност "Чивира"- .Намира се в землищата на с. Старосел, община Хисаря и с. Каравелово, община Карлово. Площта на защитената територия е 106,5 ха. Обявена е за такава с цел опазване на вековна букова гора и характерен ландшафт с широколистни горски и ливадни съобщества

Природната забележителност "Дванадесетте дръжкоцветни дъба"-. Намира се в местността "Гереня", землището на с. Паничери, община Хисаря. Площта на природната забележителност е 20 ха. Дъбовете с чаплова колония, които са на възраст над 200 г. се намират в частни ливади.

Язовир "Пясъчник" е защитен обект от международно значение за зимуване на водолюбиви птици. В определени пероди на годината тук се събират над 22 000 прелетни птици, като най-многочислена е колонията на голямата белочела гъска. От световно застрашените видове тук обитават през зимата малкия карморан /Halietor pygmeus/, малката белочела гъска, червеногушата гъска и белооката потапница.

В горите се добиват значителни количества гъби, горски плодове и билки. Екологичните условия благоприятстват развъждането на ценен дивеч (благороден елен, дива свиня, фазан и други), като създават добри условия за развитие на ловен туризъм.

Град Хисаря разполага с прекрасни паркове и озеленени площи с обща площ 286,5 дка. Парковете са с богат и разнообразен дървесен и храстов състав - ясен, явор, кестени, липи, люляци, черен и бял бор, кипириси, канадски дъб и сребрист смърч, магнолии, екзотичните гинко белоба, албиция, пауловния, рус, ацер и др. В парковете има и интересни архитектурни елементи, водопийни павилиони, скулптурни фигури, детски площадки, летен театър.

Извод: Богатите ресурси на община Хисаря са добра предпоставка за качествен екотуризъм в атрактивна, чиста и съхранена природа. Туризъм, който ще даде възможност за материално и социално благополучие на местното население. Туризъм,който ще формира екологическа култура и навици у местното население, ще спомогне за опазването и възстановяването на околната среда и биоразнообразието.

Взаимодействие и влияние на видовете туризъм в община Хисаря:

- археологически паметници - през 1976 година Хисаря е обявен за археологически резерват. Паметниците на културата тук са под особена защита на държавата. Те са експонирани в подходяща паркова среда. Хисарската крепостна стена е най-добре запазената на Балканския полуостров. В рамките на археологическия резерват влизат и разкопките на римските терми, амфитеатъра, късноримски обществени сгради, ранновизантийски базилики, римска гробница със запазена уникална подова мозайка и други. В археологическия музей са изложени експонати от всички исторически епохи, открити при разкопките в Хисаря и околностите.

Освен старинни, в Хисаря има и съвременни паметници и обекти за посещения, които допълват богатата история на града - фонтана "Голата жена" с прекрасната си мозайка; Коланадата с образите на античните здравеносни божества; водопийните павилиони "Момина сълза" и "Момина баня"; летния театър; старите градски бани; "царската баня", уникалната музейна сбирка на бъбречните камъни и други.

На 4 км северно от с.Красново, на средногорския връх Калето се намират останките на средновековна крепост от ІХ-ХІV в. На връх Кози грамади също има останки от стражеви кули и оброчни камъни. По пътя от с.Красново за хижа Бунтовна има останки от древен римски път.

- тракийско наследство - разкритият през 2000 г. тракийски култов храм в село Старосел датира от края на V в. пр.н.е. и е най-големият запазен тракийски царски комплекс в Югоизточна България. Със своята монументалност и богато царско погребение, със златни и сребърни накити, бойни доспехи и рисувани керамични съдове, храмът е притегателна точка за масови посещения. Разкритите още пет могили в района оформят една неофициална "столица на тракийските царе" край Старосел.

В общината има много други тракийски надгробни могили /вече консервирани или още неразкрити/, древна тракийска астрономическа обсерватория в с.Старо Железаре, могилите в Паничери, Красново.

Богатството на тракийската култура се допълва от местния фолклор, кухня и тракийски вина, които не са достатъчно популяризирани.

- фолклор - етнографски сбирки в археологическия музей на Хисаря, частната етнографска сбирка на Гина Бъзева от Старосел и сбирката в музея на с.Старо Железаре, фолклорни танцови състави, автентични певчески групи, уникалните кукери "джумали" на кв.".Момина баня", местни фолклорни празници и ритуали.

- духовни и културни центрове - в Хисаря има три православни храма - "Св.Пантелеймон" в центъра на града; "Успение Богородично" в кв.Момина баня - обявен за паметник на културата през 1975 г.; "Св.Димитър" в кв.Веригово, опожаряван по време на Априлското въстание и обявен за паметник на културата през 1982 г.; католическия храм "Св.Св.Петър и Павел" в кв.Миромир и 200 годишна джамия. Църквите по селата също имат уникални дадености и дългогодишна история, които още не са проучени и популяризирани.

В Общината са регистрирани 13 читалища с библиотеки, музейни сбирки и много самодейци. Читалище "Иван Вазов" в Хисаря е на 100 години и има театрална формация с богат репертоар /"Театър без димплома"/, фолклорен танцов състав "Настроение", музикални и езикови школи.

Открита за посещения и много търсена от гостите на града е частната галерия "Париж-Паунови" на художника Илин Паунов.

За духовното развитие на младежите се грижи "Център за работа с деца", който развива широка кръжочна и клубна дейност.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Община Хисаря 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.