Община Габрово


Категория на документа: Икономика
Регионално развитие, концепции и стратегии.
Оценка на приоритетите в развитие на регионалната икономика.
ОБЩИНА ГАБРОВО

ЕКИП: Ръководител: Доц. Д-р Лиляна Василева

януари, 2012 г.
гр.София

I. Регионално развитие и структура на регионалната икономика

Регионалното развитие представлява поставяне и изпълняване на програми, привличане на инвестиции за инфраструктурни проекти. Програмите могат да са от най-различно естество и област. Например по отношение на енергийна ефективност, развитие на селското стопанство и туризма и т.е.

Под обект на регионалното развитие разбираме:
* Определена територия;
* Система от населени места;
* Административно обособени единици, общини, области, икономически региони;
* Агломерации, макро-, мега- и континентополиси;
* Държави
* Конфедеративни общности и др.

Тематиката на регионалното развитие обхваща:
* Комплексното развитие на териториалните единици и системи;
* Регионалната икономика;
* Развитие на отделни отрасли и дейности, разположени на дадената територия;
* Инфраструктурата;
* Използването на природния комплекс и трудовия потенциал;
* Изграждането и организацията на гражданското общество;
* Проблемите на местното самоуправление;
* Взаимоотношението между държавата и местните органи;
* Териториалното устройство и градоустройство;
* Финансовите ресурси и бюджетното регулиране

Решенията свързани с регулирането и управлението на регионалното развитие в България в условията на пазарна икономика са свързани с развитието на държавното регулиране и усъвършенстване на пазарния механизъм, както и осигуряване на условия за самоуправление и самофинансиране на общините. За усъвършенстване на регионалното развитие от съществено значение са регионалната политика и регионалното планиране.

Регионалната политика представлява съвкупност от икономически, законодателни и административно мероприятия и се осъществява на национално и транснационално ниво, а регионалното развитие зависи от законодателните решенията по отношение на териториалното устройство, стимулирането на икономическото развитие по региони, административното разделение на страната, местното самоуправление и администрацията. Законодателните рамки в голяма степен следват законодателството в ЕС.

II. Пътища и подходи за реализация на регионалното развитие

Реализацията на регионалното развитие се осъществява на базата на планове и програми, които са основен инструмент за формиране на цялостна, дългосрочно ориентирана и ресурсно осигурена политика, която се основава на местните интереси и приоритети.

Тъй като регионалните различия пораждат проблеми от социално политическо и икономическо естество, междурегионалното планиране помага при преодоляването им, като основните му цели са:
* Интеграция на всички райони и търсене на ефективност на транспортни, стопански, социални и други видове връзки;
* Изравняване на социално-икономическите условия за живот на населението в различните райони;
* Създаване на условия за развитие с различни темпове;
* Оптимално използване на ресурсите на екологична основа;
* Подобряване ефективността на регионалното стопанство чрез активизиране на връзките между регионите в чужбина

Един от основните подходи, който се използва при реализацията на регионалното развитие е регионалното програмиране, което се състои в разработването на програми. Всяка регионална програма трябва задължително да съдържа следното:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Община Габрово 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.