Общи и частни науки за комуникацията


Категория на документа: Икономика


Въпрос 8:Общи и частни науки за комуникацията

Изясняването на съдържанието на (комуникация) изисква анализ на неговия обективен монолог(основа)-самото явление до днес в резултат на множество изследвания са предложени няколко стотин определения на понятието комуникация.Това не е случайно.Причината за същия факт е че темата за комуникацията е изключително широка.Това е естествено,защото комуникацията,като явление вече знае,че засяга всички сфери на човешката жизнедейност включително и всички .. (обект на научно изследване).През последните 30 години се открои и една нова,самостоятелна наука за комуникацията - синедетика.Този термин има древногръцки произход и означава "Съидейност" ,очевидно същатата тази наука изочава общите законо4.мерности във взаимодействието на процеса на комуникацията.В нейната основа е самото понятие комуникация.

Освен тази наука има и много други научни дисциплини,които със своите специфични методи и съобразно техните цели и задачи също изочават комуникацията.Към тези частни науки отнасяме например:
1.Математическа теория на комуникацията (теория на информацията)
2.Кибернетика (управлението и обратната връзка - ОВ в биологичните,социалните и техническите системи).
3.Философия (феноменология на езика)
4.Езикознание (историческо развитие на езика).
5.Обща психология (възприемане,обработка на информацията,паметта).
6.Психология на развитието (социализацията,развитието на говора).
7.Семиотика (философска наука за знаците).
8.Социология (взаимодействието,интеракцията,социалните дейности,масова комуникация).
9.Литературознание (теория на литературния текст,наратология).
10.Психофармакология (медикаментозно въздействие върху комуникационните способности на човека).
11.Теория на изкуството (естетическа информация и комуникация). И т.н.

Комуникацията в обществото от гледна точка на социологията се осъществява на следните равнища:
1.Вътрешноличностна комуникация или автокомуникация.Това е комуникация на личността с собственото АЗ.
2.Междуличността комуникация - това е комуникация между 2 отделни лица,която може да бъде:
-непосредствена(без технически посредник)
-опосредствена(с технически посредник) - например:писмо телеграма,смс,ммс,е-майл,телефон;Компотърните мрежи допълнително увеличават възможностите за осъшествяване на технически опосредствена комуникация.
Междуличностната комуникация обаче може да бъде и невербална.
3.Групава комуникация - тя може да бъде:
-вътрешногрупова
-междугрупова комуникация
4.Организационно-истиционална - тук става дума за комуникация между отделни организации(институции).Пример:ВУАРР комуникира с УНСС.
5.Масова комуникация (книга,периодичен печат,звукозапис,кино,радио,ТВ,НКТ)

Природата на омуникацията предполага не единствено употребата на думите - тя включва и т.нар. паралигвинстични феномени:
-интонация
-бързина на говора
-смях
-въздишки
-жестове
-език на тялото
-стойка на тялото
-пространствено местоположение
Всички те се изучават в съответните частни дисциплини за комуникацията

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Общи и частни науки за комуникацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.