Обществено мнение и връзки с обществеността


Категория на документа: Икономика


За да се формира обществено мнение е необходимо да е на лице не само проблема, а и социалната група да разполага с достатъчно информация, за да изрази мнение по съответния въпрос. Информацията е важен фактор за изграждането на общественото мнение. При едностранчиви мнения по даден проблем, породени от липсата на информация, няма как да се формира обществено мнение или да се сблъскат различни гледни точки.

Информацията поражда и оформя общественото мнение. Информационният характер на общественото мнение обяснява връзката му с връзките с обществеността( т. нар. пъблик рилейшънс - PR).

Най-важните ориентири при определяне на връзките с обществеността и тяхната същност са позитивните и градивни усилия, насочени към формиране, заздравяване и поддържане на добри взаимоотношения на личността или организацията с обществените структури, изграждане на положителен и благоприятен образ, добра представителност, постигане на публично одобрение и сътрудничество с различни групи и хора, получаване на доверие и осигуряване на прозрачност при извършване на конкретната дейност.
Връзките с обществеността най-общо казано означават - публични отношения; отношения и връзки с публиките( групи хора, с които организацията взаимодейства) или с обществото. Тези отношения могат да бъдат добри, лоши, неутрални и да се променят във времето. Отличително качество на PR обаче е тяхната преднамереност - те са обмислени и умишлени.
Известни са много определения за PR, като различията се пораждат от факта, че в своите определения авторите подчертават отсъствието на елемента подтикващ към продажба. PR е термин, който означава дейността на дадена организация да поддържа връзки с обществеността, за да развива положителна репутация. За разлика от рекламата, която има също за цел да развива положителна репутация, но от явно търговски интерес, PR има за задача да формира позиция, възприятие, а не да продаде продукт. Едно от определенията гласи "пъблик рилейшънс е насочване на информация към публиката, с цел непосредственото и убеждаване, и промяна на отношенията й, и действията й, и полагане на усилия за интегриране на отношенията и действията на институцията с външните публики и публиките в самата институция". (Едуард Бърнайз)

Основни характеристики на връзките с обществеността:
- PR като професия и практика е мениджърска функция, като цели постигане на разбиране и одобрение на дейността на организацията;
- обхваща всички области на обществения живот;
- PR съществува обективно в практиката на съответната организация;
- включват всички вербални и визуални средства на организацията, които се използват за точното формиране и изразяване на нейните цели, задачи, стратегия, мисия и философия;
- PR обхваща всички нива на комуникацията, не само външни за организацията публики, но и вътре в нея;
- за PR е характерна двустепенна комуникация т.е. задължително се прави оценка на обществото мнение и на отношението към действията на организацията.
Една от основните характеристики на PR е двустепенната комуникация, тъй като тя осигурява осъществяването на ефективна и пълноценна обратна връзка с реципиентските аудитории. При двупосочната комуникация PR ''слуша'' реакциите на публиките.
Функциите на връзките с обществеността не са строго лимитирани и варират при различни автори, най-важните сред тях са:
- предвиждане, анализ и тълкуване на мнението на публиките, нагласите и резултатите, които могат да повлияят за добро или зло върху дейността и плановете на организацията;
- съветване на ръководители/директори на всяко ниво в организацията за решенията, свързани с политиката, курса на действие и комуникациите, като в съветите се съобразява с публичната отговорност;
- изследване, провеждане и оценяване на постоянни програми за действие и комуникации с цел постигане на разбиране от страна на публиките, необходимо за реализиране на целите на организацията; това може да включва маркетингови или финансови програми, кампании за набиране на средства, програми, насочени към вътрешните публики, общността или правителството и много други;
- планиране и осъществяване на усилията на организацията да влияе или променя публичната си политика;
- поставяне на цели, планиране, определяне на бюджета, набиране и обучение на персонала; развиване на уменията - накратко казано управление на необходимите източници за реализиране на функциите;
- анализиране влиянието на политиката и дейността на организацията върху публиките;
- установяване на нови и/или поддържане на вече установените взаимоотношения между организацията и нейните публики.

Съобразно насоката на действие, функциите на връзките с обществеността могат да се определят по следния начин : информираща, престижна, предрекламна, напомняща, бариерна, коригираща, маркетингова.
"Целите на PR никога не пречат на постигането, на която и да е от по-важните цели на организацията. PR видимо допринася за постигането на една или повече цели на организацията"- Оксли Х.
Главната цел на връзките с обществеността е стремежът за постигане на взаимно разбиране между организацията и конкретните участници във вътрешната и външна среда, имащи отношение към нея.

Основните цели на връзките с обществеността са следните :

* Да въздействат върху поведението на групи хора, имащи отношения с организацията и да оказват позитивно влияние върху тези взаимоотношения;

* Да подготвят обществото за дейността на организацията;

* Да създават благоприятна обществена среда за изграждане и поддържане на позитивно мнение и интерес към организацията и нейната дейност;

* Да поддържат добър облик на организацията, да запазват авторитета й и доверието към нея;

* Да съдействат за отстраняването на всички негативи от дейността и поведението на организацията, които влияят отрицателно на общественото мнение и се явяват пречка за взаимното разбиране;

* Да поддържат обратна връзка за постигнатите резултати;

* Да осъществяват целенасочени и планирани дейности в интерес на обществото;

* Да постигат по-голяма публичност;

* Да създават необходими условия за интегриране на усилията и съгласуване на интересите на работещите в организацията.
В България съществува проблем свързан с масовата осведоменост какво е това PR, хората или не знаят за какво става въпрос, или го свързват с ядене, пиене, празни приказки, безсмислени събития. Истината, е че PR е толкова всеобхватен, че е абсолютно невъзможно да се разгледат всичките му страни. Оказва се, че PR не е само умение да общуваш, трябва да притежаваш бърз ум, да реагираш адекватно, да имаш огромно познания в много области и да се учиш непрекъснато.

Корупцията е обществено явление, което е познато на човечеството от хилядолетия. В последните години то отново е обект на интензивно обсъждане в публичното пространство и се коментират многобройните случаи на корупция в различни обществени сфери. В общественото съзнание няма изградено и наложено общоприето разбиране за това що е корупция, а за нея често се мисли като за нещо, което се подразбира и няма нужда от специално уточняване.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обществено мнение и връзки с обществеността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.