Обществено мнение и връзки с обществеността


Категория на документа: Икономика


Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Курсова работа
по
Връзки с обществеността

Тема:
Общественото мнение и връзки с
обществеността

проверил: доц. д-р Г. Калагларски

Съдържание:

1. Обществено мнение - същност....................................................3

2. Основни характеристики на общественото мнение и функции............5

3. Връзки с обществеността - същност.............................................6

4. Основни характеристики и функции на връзките с обществеността......6

5. Общественото мнение за корупцията в България..............................8

Възможно най-всеобхватната социологическа категория за обозначаване на всички социални факти, събития и процеси, отношения, институции, общности, хора и социални вещи в тяхното системно единство и функциониране, е обществото. Всичко в обществото е резултат от дейността на хората, организирана по определен начин и имаща за цел да задоволява техните постоянно изменящи се потребности - материални и духовни, икономически и здравословни, битови и развлекателни. В този смисъл в областта на дисциплини като връзки с обществеността и рекламата, едно от най-важните понятия е именно общественото мнение.

Общественото мнение е изключително сложен социално-психологичен феномен, който се ориентира към решаването на определен актуален проблем, вълнуващ определен кръг от хора. То отразява реални обществени отношения и е важен фактор в демократичните общества, тъй като влияе косвено на управлението, като въздействието се постига чрез изградени технологии за манипулация.
Най-общо казано общественото мнение е специфично проявление на съзнанието на широките социални общности, на общественото съзнание. Общественото мнение включва оценките на хората по въпроси, породени от проблема, който ги вълнуват, насочено е и към решаването на съответния проблем. Колкото по-заинтересована е аудиторията, толкова по-силно е общественото мнение.
Общественото мнение се ражда на основата на личностните, индивидуални мнения, но негов носител стават големи групи от хора и именно това го отличава от мнението на отделната личност. Изразява норми или интереси на обществото, пречупени през интересите и вижданията на съответната социална общност.
Общественото мнение се използва за обозначаване на различни неща. Често терминът се е използвал, за да покаже и да се даде име на онова, което е общоприето и обичайно - например традициите - това, в което вярва голяма част от обществото и често в миналото ни дори вярата им е била свята. От тази гледна точка общественото мнение е огледало по-скоро на личния и частния живот на човека. Хората са съобразявали своя начин на живот с общоприетите норми, тяхна цел и желание е била да живеят така, че това да не е в ущърб на другите. Често дори това мнение е диктувало начина им на живот. Хората живеят на групи, като започнем от най-малката обществена единица - семейството и се устройват така, че да не пречат на другите, а напротив - да съумяват да живеят заедно. В този смисъл веднъж зародило се такова обществено мнение става критерии на обществените ценности и дори налагани стереотипи. Тези стереотипи именно са налагали някакъв начин на живот и някакво мислене, което се е зародило. То може да има привърженици, както и хора, които го отричат. Общественото мнение е следвано, дори и да не е одобрявано от повечето индивиди. То вече е влязло в едни норми и ги следва, дори и повечето хора да не са съгласни с него. Често ние сме били свидетели на случващи се събития около нас, за които ние не сме били съгласни. Именно така са се появили дори и стереотипите, и колкото и да не сме съгласни, те са насадени в нашето мислене и ние дори подсъзнателно, но на моменти ги следваме. Естествено често се случва и да се злоупотребява с общественото мнение. Особено от политическа гледна точка.
Днес едно от най-често използваните разграничения е между обществено и индивидуално мнение. Индивидуалното мнение може да съвпада или не с общественото, но общественото мнение съвсем не е равнозначно на сбора от индивидуалните мнения. Между впрочем не всеки човек има мнение по всеки въпрос. Но отделен остава въпросът дали този индивид успява и иска да изкаже своето виждане по даден въпрос, което прави възможно разпространението и налагането като общовалидно мнението на неголеми групи хора в ситуация, когато останалите не могат, поради обективни или субективни причини да формират и наложат своето мнение.
Много и различни по важност са предпоставките и факторите, които определят възникването, характера и изменението на общественото мнение. Някои от факторите, от които зависи общественото мнение са: трайните ценности и нагласи в общественото съзнание на дадени човешки групи, интересите и носители на общественото мнение, умелите или неумелите опити на разни институции и групи да въздействат върху общественото мнение и др.. При формиране на общественото мнение общото внимание се насочва върху даден въпрос, повдига се емоционалното напрежение до определено равнище, по-бързо или по-бавно се засилва изявата на единодушно отношение. В този процес се преодоляват различия или противоречия с някои отделни хора или човешки групи, с което се укрепва и разширяващото своя обхват становище. Формиращото или формираното обществено мнение не е съждение, теза или оценъчна квалификация. То е сложно, масово образувание от разнородни психично-информационни съставки.

Може да се твърди, че един от основните лидери на общественото мнение са медиите. Това е така понеже те се явяват съвременните медиатори между обществото и властта и разполагат с много способи и начини да изкривят реалността и да насочат общественото мнение в желаната от тях посока. Медиите благоприятстват за изграждането на нови схващания и изобщо на цялостен светоглед. Когато хората изграждат отношение към непознати до сега обекти, влиянието на медиите е по-голямо, отколкото ако има вече изградено отношение. Ако липсват други източници на информация т.е. ако медиите са единствения източник, то тогава потенциалът им да формират определено обществено мнение, нагласи и възгледи е най-голям. Основната функция на медиите е да информира обществеността какво реално се случва, за да могат обикновените хора да са наясно какво става в действителност. Медиите трябва да служат само и единствено на каузата за общото благо и да са инструмент на познанието, и опора на народа, а не да манипулират общественото мнение.

Основните характеристики на общественото мнение:

- носител са големи социални групи;
- възниква само по-важни, социално значими въпроси;
- появява се, когато има спорен, дискусионен въпрос;
- насочено е към обекта, който е добре познат на неговите носители;
- изразява се от отделни хора със съзнанието, че и другите ще реагират на същата ситуация по определен начин;
- може да има постоянен или временен характер т.е. общественото мнение е податливо на промяна;
- има конфликтен характер - изразява противоположни становища;
- има оценъчен характер - може да одобрява, но може и да санкционира;
- твърде неустойчиво е, то никога не е напълно установено;
- обусловено е от интересите на своите носители, за това трудно може да бъде променяно, след като вече е формирано;
- винаги е емоционално оцветено и е способно на резки изменения под влияние на събития.

Общественото мнение има принципно социална роля. Тя се състои в това, то да бъде значим социален фактор при формирането и осъществяването на управленски решения.
Функциите на общественото мнение се състоят в това, че то е индикатор и показател за възникването, развитието и реалното състояние на социалните проблеми. Възникването на отделни въпроси, неминуемо предизвикват възбуда в обществото и най-често мнението на тази социална група, която е засегната от възникналия проблем. Естествено е, ако проблемът е с висока степен на значимост, той да засегне широк кръг социални групи и общности. Друга основна функция е тази, че то предлага кръг от възможни решения на обществен проблем. Най-често възникват много предложение за решаването му, които постепенно намаляват до две- три, а понякога и само до едно.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обществено мнение и връзки с обществеността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.